English version of this page

Hydrologi og vannressurser

Hydrologi er læren om vannets forekomst og bevegelse over, på og i landjorda, inkludert strømning i bekker og elver. Hydrologisk kunnskap er av stor betydning både når det gjelder vern og utnyttelse av våre ferskvannsressurser.

Foto: Et fjellvann får tilsig av vann fra snøsmelting om sommeren. Landskap fra vest i Norge,  Vestlandet. Foto: G.K. Tjoflot

Et fjellvann får tilsig av vann fra snøsmelting om sommeren, Vestland. Foto: G.K. Tjoflot

Gruppen forsker på tema innen følgende disipliner:

Begrepet hydrologi stammer fra de greske ordene hydor som betyr 'vann' og logos 'lære’.

  • overflatehydrologi
  • hydroklimatologi
  • global hydrologi
  • nedbørfeltshydrologi
  • hydrogeologi

Et viktig forskningstema er studier av globale og regionale endringer i det hydrologiske kretsløp. Dette kan ha ulike årsaker som klimaendringer og andre menneskelige inngrep, for eksempel omfattende skogshogst.  Ved hjelp av prosess- og feltstudier samt statistisk og fysisk modellering, studerer man hvordan det hydrologiske kretsløp og vannbalansen påvirkes. For eksempel om et område har blitt våtere eller tørrere, hva betyr vegetasjon for samspillet mellom jord og atmosfære, og konsekvenser for globale endringer for natur og samfunn. tillegg studeres forekomsten av ekstremer som flom og tørke, hvordan disse kan relateres til storskala atmosfæriske sirkulasjonsmønstre eller prosesser i nedbørfeltet. Studiene omfatter alle skalaer, fra lokale feltstudier til regionale og globale studier av vannbalansen.

Utvikling og anvendelse av hydrologiske modeller står sentralt innen forskningsgruppen. Aktivitene omfatter en rekke ulike skalaer fra modellering av den globale vannbalansen til mer detaljerte modeller for mindre nedbørfelt. Typiske anvendelser er innen vannkraft (dimensjonering, tilsigsprognoser og optimal drift av kraftverk), flomvarsling, og studier av effekter av lokale arealbruksendringer på vannressursene som ved urbanisering, eller globale endringer ved klimaendringer.

Studiene omfatter også modellering av vannkvalitet, da spesielt forurensninger i mark og grunnvann, transport og nedbrytning (se også forskergruppen Miljøgeologi).

Kvantitative beregninger og statistiske analyser står sentralt i hydrologi, og faget har en stor kontaktflate til en rekke andre geofag som meteorologi, klimatologi, geologi, geografi og glasiologi, men også andre realfag er viktige innen hydrologiske metoder som matematikk, statistikk, fysikk og kjemi.

Samarbeid

Utover et utstrakt nasjonalt samarbeid og deltagelse i internasjonale forskernettverk har gruppen betydelig samarbeid mot forskningsmiljø i Europa, Kina, sørlige Afrika og Mellom-Amerika.

Gruppen for Hydrologi og vannressurser deltar i mange forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, samt internasjonale forskernettverk:

 

Emneord: Hydrologi, Vannressurser, Energi
Publisert 17. nov. 2010 15:39 - Sist endret 28. sep. 2022 10:10