English version of this page

Kjemikalier

Når du arbeider med kjemikalier er det viktig at du kjenner forhåndregler knyttet til faremerking, klassifisering, H-setninger, CMR-stoffer, risikovurdering, avfallshåndtering, stoffkartotek og har tilstrekkelig opplæring.

Merking av kjemikalier

Det er EU's CLP regelverk som benyttes for merking av kjemikalier. Regelverket sørger for at kjemisk fare blir tydelig kommunsiert til forbruker. Kjemikalier merkes i dag med farepiktogrammer og H-setninger som beskriver kjemikaliets iboende egenskaper.

EU's REACH regelverk har som mål å bedre beskytte menneskers helse og miljøet fra risiko som kan være forbundet med bruk kjemikalier..

Arbeid med GHS06 og GHS08

Bildet kan inneholde: linje.

Alt arbeid med kjemikalier merket GHS06 og GHS08 skal utføres i avtrekkskap.  Ingen skal eksponeres for disse kjemikaliene. Uhell/søl utenfor avtrekk må meldes via Si fra!

 

Farer knyttet til disse kjemikaliene er:

  • Kan forårsake kreft, gi genetiske skader og/eller ha reproduksjonstoksisitet (CMR): H340, H350, H360, H360FD, H360Fd, H360Df)
  • Mistenkes for å forårsake kreft, gi genetiske skader og/eller ha reproduksjonstoksisitet (CMR): H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd)
  • Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (H334)
  • Giftig/Dødelig ved innånding. (H330, H331)
  • Giftig/Dødelig ved svelging/hudkontakt (H310/H311, H300/H331)
  • Spesifikt organ toksisitet: Forårsaker organskader– ved enkelt eksponering, (H370), gjentatte eksponeringer (H371) eller kan forårsake irritasjon av luftveiene/døsighet/svimmelhet (H335, H336)

ECOonline

Alle virksomheter er lovpålagt å ha et stoffkartotek, en oversikt over alle kjemikalier som finnes i virksomheten. På UiO bruker vi det elektroniske stoffkartoteket ECOonline.

Risikovurdering

Alle arbeidsoppgaver hvor du benytter kjemikalier skal risikovurderes i form av en SOP.

Farlig avfall

Alt farlig avfall skal avhendes. UiO praktiserer et null-utslipp til avløp. Med andre ord, INGEN kjemikalier eller miljøskadelige stoffer skal skylles ned i vasken. Følg instruksene i databladet

Erstatt farlige kjemikalier (substitusjonsplikt)

Substitusjon betyr erstatning. Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer.

Dette kan for eksempel være å kjøpe ferdige løsninger vs. lage selv.

Gravid på lab

Gravide bes kontakte veileder, labansvarlig, hms-teamverneombud og/eller BHT for veiledning av labarbeid under graviditet.