English version of this page

Prosedyre med risikovurdering og plan for avfallshåndtering (SOP)

Alle arbeidsoppgaver hvor man arbeider med kjemikalier, biologiske faktorer, genmodifiserte organismer, forplantningsskadelige faktorer, støy, mekaniske vibrasjoner og/eller strålekilder skal man gjøre en risikovurdering.

På IBV er dette beskrevet i våre SOPer. I SOPene finner du beskrivelse av prosedyren med risikovurdering og avfallshåndtering.

Hvor finner man risikovurderingene?

På IBV har vi valgt å skrive SOPene på engelsk. Oversikt over alle SOP'er og lenker til disse ligger under IBVs engelske nettsider.

Det finnes et søkeverktøy der man kan søke etter for eksempel alle SOPer som inneholder et gitt CAS-nr, kjemikalienavn, bakteriestamme osv.

Substitusjon

Å fjerne eller bytte ut farlige stoffer og prosesser står øverst på listen over tiltak for å verne arbeidstakerne mot risiko i forbindelse med arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. For kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer er kravene om erstatning spesielt strenge. Bestemmelsene om erstatning er fastlagt i forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften)

ECHA og substitusjon (english)