Hva er problematisk i kjemifaget?

2KJ-elever ble stilt et spørsmål om hva som var spesielt problematisk i 2KJ. Spørsmålet inneholdt flere alternative utsagn. Tilsvarende spørsmål fikk 3KJ-elever om sitt kurs. Også lærerne ble spurt om hva de trodde var problematisk for henholdsvis 2KJ-elever og 3KJ-elever.

Både elever og lærere ble konfrontert med 9 utsagn, og utsagene skulle vurderes på skalaen:

ikke problematisk lite problematisk noe problematisk problematisk svært problematisk
1 2 3 4 5

Spørsmålet og utsagnene var:

 • (Elevspørsmål:) Hva synes du er/har vært spesielt problematisk i 2KJ? (3KJ?)
 • (Lærerspørsmål:) Hva mener du er spesielt problematisk for elever som tar 2KJ? (3KJ?)

 

 • Lære mange nye begreper
 • Bruke begreper og teorier i oppgaver
 • Se sammenhengen mellom kjemiteorier og virkeligheten rundt oss
 • Bruke matematikk til å beskrive og løse kjemioppgaver
 • Stort tempo
 • Stort pensum
 • Gjennomføre elevøvelser
 • Skrive rapporter fra eksperimenter

Gjennomsnittsverdier for utsagene er gitt i tabellen under. Standardavviket var 0,7-1,0 for lærerverdiene og 0,8-1,2 for elevverdiene.Vi tar forbehold for at det er individuelle forskjeller i hvor på en skala man vil krysse av - f.eks. svært problematisk (5) eller "bare" problematisk (4).

Vurderinger om hvor problematisk kjemifaget er, med

gjennomsnittsverdier på skala 1 (ikke problematisk) - 5 (svært problematisk)

  2KJ-elever 3KJ-elever Lærere om 2KJ Lærere om 3KJ
Lære nye begreper 2,55 2,46 3,10 2,79
Bruke begreper og teorier 2,71 2,70 3,33 3,33
Se sammenheng. kjemiteori og virkelighet 2,36 2,57 3,43 3,45
Bruke matematikk i kjemi 2,51 2,26 2,90 2,67
Stort tempo 2,54 2,64 3,09 3,55
Stort pensum 2,66 2,94 3,07 3,68
Gjennomføre elevøvelser (EØ) 1,82 1,93 2,16 2,40
Skrive EØ-rapporter 2,27 2,58 2,52 2,63
Se sammenheng. EØ og kjemiteori 2,18 2,34 2,91 2,95

Fra tabellen kan vi trekke disse slutningene:

 • Ingen utsagn representerer forhold som gjennomsnittseleven synes er noe problematisk.
 • 2KJ-elevene og 3KJ-elevene er enige i vurderingen av de aller fleste utsagnene.
 • Lærerne mener utsagnene står for noe mer problematiske forhold enn det elevene selv synes.
 • Både lærere og elever mener det er minst problematisk å gjøre elevøvelser.
 • Det er mer problem for 2KJ-elever med beregninger enn for 3KJ-elever.

Andre kommentarer fra kjemilærere og elever

Etter opplistingen av de 9 utsagnene til kjemilærerne var det satt av plass til "Annet (kommentar):", og kjemilærerne kunne der komme med sine hjertesukk. Et titalls lærere benyttet seg av den muligheten. Her er ulike forhold referert fra kjemilærernes spørrreskjemaer:

 • Skulle gjerne krysset av for 5 overalt, men innser at 3 t/uke gir klare begrensninger for hva man praktisk kan få til. Har derfor svart ut fra foreliggende virkelighet.
 • Viktig for kjemifaget i skolen: Ha gode samtaler om kjemi, slik at faget oppleves viktig og interessant - både med hverandre, læreren, andre lærere, andre personer utenfor skolen. Møte en kjemiker utenfor skolen. Danne seg bilde av at det er mulig og interessant å ha en fremtid der man arbeider med kjemi.
 • At faget er aktuelt
 • Det er viktig at både praktisk kjemi (arbeid i lab.), kjemiteori og regneferdigheter (arbeidsredskapene) er på plass eventuelt utvikles parallelt med) før en går over på større/mer sammensatte oppgaver fra f.eks. dagliglivet. Dette krever tid.
 • Fagene 2KJ og 3KJ bør rettes inn mot elever som ønsker kunnskap om faget kjemi og kjemiens anvendelse i andre realfag. Jeg ønsker en faglig vinkling, ikke en samfunnspolitisk vinkling. Fagkunnskap gir også bedre innsikt i de samfunnsmessige sider ved faget enn en masse av det overflatiske orienteringsstoffet gir.


Også elever benyttet anledningen til å uttale seg. Her er noen sitater:

 • Når det nevnes eksperimenter, så tror jeg at en av grunnene til at ikke flere valgte kjemi, er at det skal skrives rapporter stadig vekk. (2KJ-elev)
 • Ikke fornøyd med læreren, og det har ikke blitt utdelt noen form for mnd.planer, "lekser" eller oppgaver som vi bør gjøre til timene. (2KJ-elev)
 • Bruker for liten tid til pensumet i kapitlene - For mye forsøk (3KJ-elev)
 • Det er slitsomt å skrive rapporter, og dette gjør at jeg får noe negative holdninger til 3KJ. Jeg forstår likevel at det er viktig å lære rapportskriving. (3KJ-elev)
 • Kjemi er i motsetning til mange andre fag, et fag der du må lese leksene for å henge med i timen. (3KJ-elev)
 • Vi har hatt liten tid til elevøvelser. Største grunn er fordi pensumet ikke gir oss særlig tid til dette, læreren er redd for å ikke komme igjennom stoffet. Vår bok er "Kjemien stemmer", Cappelen. Vært problematisk med liten kontakt mellom elever og lærer. Noe som også har vært svært mangelfullt i fysikk, der vi heller ikke kan skrive i regelbok. Positivt med kjemi er de sidene med selvstudium vi kan bruke på eksamen. Har hjulpet oss til å lage sammendrag underveis. (3KJ-elev)
 • Uvante prøveoppgaver i forhold til oppgavebok. Lite regneoppgaver til forberedelse til prøver. (3KJ-elev)


Vurderes utsagnene tilsvarende for fysikk- og biologifaget?

På de samme utsagene om hvor problematisk noe var, har vi sammenlignet svar for kjemifaget med svar for biologi og fysikk. Data både for elever i VKII og deres lærere er gitt i tabellen. Biologidata er hentet fra BUN, 2004 og fysikkdata fra FUN, 2000.

Prosent elever som synes følgende er problematisk (4) eller svært problematisk (5) i sitt fag:
  3KJ-
elev
3BI-
elev
3FY-
elev
Lærer
om 3KJ
Lærer
om 3BI
Lærer
om 3FY
Lære mange nye begreper 11,5 20,0 13,4 26,4 35,6 26,8
Se sammenhengen mellom fagteori og virkeligheten 15,3 5,6 11,3 50,8 33,2 32,2
Stort tempo 21,1 15,6 40,2 31,3 43,9 61,5
Stort pensum 29,4 26,8 40,4 32,9 52,7 58,5

Vi oppsummerer data i tabellen slik:

 • Stort tempo og stort pensum synes mest problematisk i fysikk
 • Det å se sammenheng mellom teori og virkelighet oppfattes mest problematisk i kjemi
 • Lærerne mener forholdene er mer problematisk enn elevene - uavhengig av fag.
Emneord: skolelab, kjemi, skole, KUN, kjemiundervisning, problemer Av Vivi Ringnes
Publisert 30. jan. 2005 11:48 - Sist endret 19. sep. 2011 09:03