Hvor vanskelig er kjemi?

Vanskegraden i kjemifaget - elevers og læreres oppfatning Kjemilærerne fikk to utsagn de skulle ta stilling til ved avkrysning på en skala fra 1-5 - ett utsagn for hvert kurs. Kjemielevene fikk tilsvarende utsagn til avkrysning for sitt kurs, enten 2KJ eller 3KJ:

 

Utsagn og skala til kjemilærere Utsagn og skala til kjemielever
Vanskegraden i 2KJ er for elev
1 2 3 4 5
svært liten liten passe stor svært stor
Jeg synes 2KJ har vært
1 2 3 4 5
meget lett lett passe vanskelig meget vanskelig

Selv om lærer- og elevutsagnene har noe forskjellig ordlyd og skalaen er eksemplifisert ulikt, mener vi at utsagnene gir uttrykk for det samme - i hvilken grad kjemikurset er vanskelig. Vi har derfor vist elevers og læreres oppfatninger i samme figur. De respondenter som krysset av på 4 eller 5 i sine utsagn er summert, og også de med avkrysning på 1 og 2.

Vi ser at både lærere og 3KJ-elever mener at vanskegraden i 3KJ er (svært) stor, og at lærerne synes kurset er vanskeligere for elevene enn det elevene selv synes. Når det gjelder 2KJ, synes flertallet av både elever og lærere at dette kurset er passe vanskelig. Men det er flere som synes 2KJ har stor vanskegrad enn liten.

Disse dataene tyder på en sterk økning i vanskegraden for 3KJ-elevene etter R94. NKS-undersøkelsen blant kjemilærere før kjemiplanen av 1996 skulle utformes (Grønneberg og Ringnes 1995), ga på tilvarende utsagn og skala om vanskegraden at rundt 75 % mente 3KJ-kurset hadde passe vanskegrad. Resten fordelte seg med omtrent like store grupper for (alt for) liten, (alt) for stor og ikke besvart.

Kjemi vanskeligere enn andre naturfag?
Spørsmålet er så om det er 3KJ-kurset spesielt som er blitt vanskelig. Eller gjelder det alle naturfagene i VKII? Vi har ikke tidligere data for 3FY og 3BI, men vi kan sammenligne med elevers og læreres uttrykte oppfatning om fagene i BUN og FUN (Angell m.fl. 2003).

 

Gj.snittsverdier for vanskegrad for elev fra 1 (svært) liten til 5 (svært) stor
  3KJ 3BI 3FY
Elevers vurdering av "sitt" kurs 3,56 3,38 3,48
Læreres vurdering av "sitt" kurs 3,68 3,68 3,42

For gjennomsnittsverdiene som er oppført i tabellen er standardavvikene på lærertallene 0,6 og på elevtallene 0,8. Som vi ser av tabellen oppfattes alle naturfagene i VKII som fag med overvekt på å være vanskelige. Prosenten av lærere som mener at sitt fag har (svært) stor vanskegrad for elevene er 61 % i 3KJ, 63 % i 3BI og 40 % i 3FY. Tallene tyder på kjemi- og biologilærerne mener sine fag er vanskeligere for elevene enn det fysikklærerne antar, men noe spesielt vanskelig naturfag oppfattes etter dette ikke kjemi.

Referanser
Angell, C. og Henriksen, E.K. og Isnes, A (2003): "Hvorfor lære fysikk? Det kan andre ta seg av! Fysikkfaget i norsk utdanning: innhold - oppfatninger - valg". I Jorde, D. og Bungum, B. (red.) (2003): Naturfagdidaktikk. Perspektiver - forskning - utvikling. Gyldendal Akademisk. Oslo
Grønneberg, T og Ringnes, V. (1995): Spørreundersøkelse blant kjemilærere, mars 1995. Skolelaboratoriet i kjemi, Universitetet i Oslo
Ringnes, V. (1988): Elevene og naturfagene i den videregående skolen. SISS-rapport nr. 4. Universitetsforlaget/IMTEC
KUF (1996): Læreplan for videregående opplæring. Kjemi. Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag
 

 

 

Emneord: skolelab, skole, KUN, 2KJ, 3KJ, kjemi, kjemiundervisning, vanskegrad Av Vivi Ringnes
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 09:05