Regel 19 Funksjonell gruppe som endelse

De fleste funksjonelle grupper skal oppgis med en endelse i navnet. Vi tenker oss at den funksjonelle gruppen erstatter et H-atom i et stammolekyl, og endelsen settes etter navnet på stammolekylet (hydrokarbonet). Hvis den funksjonelle gruppen selv inneholder et C-atom, skal dette om mulig telles med i hovedkjeden i stammolekylet, selv om et annet stammmolekyl med en lengre kjede kunne vært valgt.

Tabell 4:  Endelser for noen funksjonelle grupper. Ordnet alfabetisk etter stoffklasse.
(C) betyr at C-atomet i den funksjonelle gruppen skal inkluderes i navnet på stammolekylet.

Stoffklasse Funksjonell gruppe Endelse
Aldehyder

-CHO
-(C)HO

-karbaldehyd
-al
Alkoholater -O- -olat
Alkoholer -OH -ol
Amider -CO-NH2
-(C)O-NH2
-karboksamid
-amid
Aminer -NH2 -amin
Estere -COORa
-(C)OOH
R...karboksylat
R...at
Fenoler -OH -ol
Karboksylsyrer -COOH
-(C)OOH
-karboksylsyre
-syre
Ketoner >CO -on
Nitriler -CN
-(C)N
-karbonitril
-nitril
Salter av karboksylsyrer -COO- M+b
-(C)OO- M+b
navnet på kationet...karboksylat
navnet på kationet...at
Sulfonsyrer -SO2-OH -sulfonsyre
Syrehalogenider -CO-Xc
-(C)O-Xc
-kabonylhalogenid
-oylhalogenid
Tioler -SH -tiol

a) R er en alkylgruppe eller en arylgruppe
b) M+ står for et enverdig kation. Formelen for saltet blir noe endret hvis ionet har to eller tre positive ladninger.
c) X står for et halogen (F, Cl, Br, I) 

Eksempel 19

a)

Stammmolekylet er butan. Den funksjonelle gruppen -OH er på C nr. 2, og den bestemmer endelsen til -ol. Stoffet heter butan-2-ol.

b) CH3-CH2-CH2-COOH

Den funksjonelle gruppen -COOH kan telles inn i hovedkjeden, og da blir endelsen -syre.

4 C-atomer i hovedkjeden og enkeltbindinger mellom C-atomene                  -> butan-
C-atomet i den funksjonelle gruppen -COOH er iberegnet i hovedkjeden      ->        -syre
                                                                                                                         butansyre

Trivialnavnet er smørsyre.

c)

5 C-atomer i hovedkjeden og enkeltbindinger mellom C-atomene    ->            -pentan-
Metylgruppe på C-atom nr. 3                                                            -> 3-metyl-
C-atomet i den funksjonelle gruppen -CHO er med i hovedkjeden   ->                         -al
                                                                                                             3-metylpentanal

d)

heter propanon. Trivialnavnet er aceton.

Spørsmål 19

Hva heter forbindelsene?

a)

b)

c) HCOOH

d) C2H5-NH2

e)

f) C15H31COOH (se også tabell 1)

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:29