Regel 44 Sammenkoblet forbindelse

Når identiske ringer er bundet sammen med en enkeltbinding (ring assembly), får forbindelsen navn ved at vi setter et småord fra kolonne C i tabell 13 foran navnet på ringen.  Om nødvendig oppgis plassifre med vanlige tall for den ene ringen, og merkede for de/n andre,  f.eks. 2, 2',2''. (Plassiffer 2 betraktes som lavere enn 2'.) Plassifrene for de sammenbundete C-atomene skal være så lave som mulig.

Tabell 13:  Multiplikative forstavelser

Multipliserende faktor   A
For enkle grupper
  B
For komplekse grupper
  C
For flere identiske enheter
2 di- bis- bi-
3 tri- tris- ter-
4 tetra- tetrakis- kvarter-
5 penta- pentakis- kvinke-
6 heksa- heksakis- seksi-
7 hepta- heptakis- septi-
8 okta- oktakis- okti-
9 nona- nonakis- novi-
10 deka- dekakis- deki-

Eksempel 44

a)

heter 1,1'-bi(syklobutan).

Legg merke til parentesen her. Det er for ikke å blande sammen med broforbindelser som alltid har stavelsen bisyklo i navnet.

b)

kunne hete bibenzen, men omtales bare som bifenyl (unntak).

c)

heter 2,2',3,4,4',5'-heksaklorbifenyl. (Dette er en PCB-forbindelse: PolyChloroBiphenyl (engelsk)).

d)

heter 2,2'-bipyridin eller 2,2'-biazin (se regel 38).

Spørsmål 44

Hva er navn eller forenklet strukturformel for

a) 1,1'-bi(syklopropan)

b)

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:54