Regel 32 Andre nitrogenforbindelser enn aminer

I tabell 9 gis det brukte trivialnavnet på noen vanlige nitrogenforbindelser, og disse navnene må læres.

I tabell 10 gis navnet på  stoffgrupper der N inngår i den funksjonelle gruppen. I tabellen er navnsettingen skissert under forutsetning av at den funksjonelle gruppen med N i, er den som har høyest rangorden i molekylet.

Tabell 9:  Navn på noen vanlige nitrogenforbindelser

  IUPAC før 1993 IUPAC etter 1993
NH3 ammoniakk azan
NH2-NH2 hydrazin diazan
NH2-OH hydroksylamin  hydroksylamin
NH2-CO-NH2 urea  urea
NH2-CO-NH-CO-NH2 biuret  biuret

 

Tabell 10:  Navn og formler for noen stoffgrupper av forbindelser med N i den prioriterte funksjonelle gruppen. .

Forbindelse med funksjonell gruppe Stoffgruppe Tenkt dannet av Navn
R-NH2 aminer ammoniakk stoffgruppenavn
R-NH-NH2 hydraziner hydrazin og alkyl/aryl-gruppe stoffgruppenavn
R1R2C=N-NH-R3  (R kan være H) hydrazoner aldehyd/keton + hydraziner aldehyd/keton-navn + hydrazon
R(R')C=NOH   (R kan være H) oksimer aldehyd/keton + hydroksylamin aldehyd/keton-navn + oksim
R-CO-NH2 amider karboksylsyre + ammoniakk syrenavn - syre + amid
R-CO-NH-NH2 hydrazider karboksylsyre + hydrazin syrenavn - syre + (karbo)hydrazid
R1-CO-NH-CO-R2 imider anhydrider der -O- er erstattet av -NH- syrenavn - syre + imid
R-CN nitriler karboksylsyre der -COOH er erstattet av -CN syrenavn - syre + nitril

 

Eksempel 32

a)

heter 1-naftylamin (se regel 14)

b) CH3-CO-NH2

heter etanamid eller acetamid

c) C6H5-CO-NH-NH2

heter benzohydrazid

d) C6H5-NH-NH2

heter fenylhydrazin

e) CH2=CH-CN

heter propennitril eller akrylnitril

f)

heter butandiondioksim (et dioksim av butan-2,3-dion), omtales gjerne som dimetylglyoksim

g)

heter N-brombutanimid eller N-bromsuksinimid

Spørsmål 32

Skriv formel eller navn for:

a) etannitril

b) H-CO-NH2

c) N,N-dimetylmetanamid (DMF, dimetylformamid)

d)

e)

f)

g)

h) sykloheksankarbohydrazid

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:06