Viktige telefonnumre

Nødtelefon

Legevakt, brann, politi

Vakt- og alarmsentralen UiO 
228 56666

Legevakt / ambulanse 113
Brannvesen 110
Politi 112

Lege, sykehus

Ullevål sykehus 02770
Helsetjenesten UiO, øyeblikkelig hjelp
228 53174
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00

Vanlige meldinger, vaktsentralen UiO

Vakt- og alarmsentralen
228 55007

Ekspedisjonskontoret, Kjemisk institutt

Driftskontoret, Teknisk avdeling, Nedre Blindern 

 Send melding (Eiendomsavdelingen)

Hasteoppdrag: Telefon 22 85 50 07.