FRONT 2019-2022

FRONT: Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology er et samarbeidsprosjekt mellom Det teologisk fakultet, Naturhistorisk museum og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med formål om å øke kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom FRONT-prosjektet Female Researchers On Track (2015-2019) økte MN-fakultetet innsatsen for å fremme økt likestilling og kjønnsbalanse i egen organisasjon. En overordnet målsetting i prosjektet var å skape en varig og bærekraftig kulturendring hvor kvinner og menn har like muligheter i forskningsorganisasjonen. Å skape kulturendring krever innsats over tid. I de kommende tre årene skal vi fortsette dette arbeidet. Vi skal bygge videre på den kunnskap og de erfaringer vi gjorde i første prosjektperiode, men også utvikle ny kunnskap og teste ut nye innovative tiltak. 

Statistikk viser at andelen kvinner i høyere stillinger er stadig betydelig lavere enn det rekrutteringsgrunnlaget skulle tilsi. Hypoteser om at forskningssystemet er et kjønnsnøytralt, objektivt meritokrati som vil rette på dette har lite støtte i forskning. I tillegg til denne ubalansen mellom stillingsnivåer, er det også innen mange fag en vedvarende og stor kjønnsmessig ubalanse på alle nivåer. Ved Universitetet i Oslo er det 31 % kvinnelige professorer, men med store variasjoner mellom fakulteter og fagområder. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Teologiske fakultet (TF) og Naturhistorisk museum (NHM) peker seg ut i negativ retning, med henholdsvis 20 %, 20 % og 8 % kvinner i de vitenskapelige toppstillingene. Enhetene har dermed en felles hovedutfordring med markant kjønnsskjevhet, spesielt på toppnivå. 

Et unikt samarbeid

Samarbeidet mellom MN, TF og NHM gir en unik mulighet for å arbeide systematisk med kulturendring og organisasjonsutvikling ved enheter som er svært ulike i størrelse, organisering, fag-, publisering- og forskningstradisjon. Dette vil kunne gi oss et bredt nedslagsfelt med mulighet for målrettete tiltak med overføringsverdi til en rekke fagområder ved UiO, og i universitets- og høgskolesektoren generelt.

I FRONT: Future Research and Organizational Development (2019-2022) skal vi fortsette samarbeidet med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). Den Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) skal også bidra som samarbeidspartner inn i prosjektet. 

Fokusområder

En viktig suksessfaktor for FRONT har vært dets ledelsesforankring og integrering i ordinære strukturer. Tilsvarende forankring står derfor sentralt hos alle partnerinstitusjoner også i inneværende periode. I følgende periode skal vi jobbe med:

Finansiert av forskningsrådet

FRONT er delfinansiert av Norges forskningsrådet med midler fra BALANSE programmet.