Prøveforelesning: Helle Håkonsen

Cand. pharm. Helle Håkonsen ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Generisk forskrivning (både fra allmennleger og sykehusleger) som et ledd i kostnads-effektiv legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Halvor Aandal.

Publisert 19. feb. 2011 00:06