English version of this page

ReleKvant

ReleKvant-prosjektet har utviklet digitale, forskningsbaserte læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole på viten.no. Praktiserende fysikklærere og lektorstudenter i fysikk har deltatt i arbeidet gjennom delprosjektet ReleKvant Kompetanse.

ReleKvant  kombinerer:

- utvikling og utprøving av læringsressurser

- forskning på elevers motivasjon og læringsprosesser i fysikk

- forskning på hvordan kompetanse skapes i samarbeidet mellom lektorstudenter, fysikklærere og forskere

Logoen er utviklet av elever ved medialinjen på Lillestrøm vgs skoleåret 2012-2013

Om prosjektet


Målsetningene med ReleKvant-prosjektet er:

 1. å utvikle digitale læringsressurser innen kvantefysikk og generell relativitetsteori som
  • er tilpasset kompetansemålene i LK06
  • lar elevene utvikle sin forståelse i fellesskap gjennom «å snakke fysikk» og «å skrive fysikk»
  • utnytter IKT-ressurser som animasjoner og simuleringer der det er formålstjenlig
  • motiverer gjennom å skape relevans til elevers og studenters interesser og utdannings- og yrkesplaner
  • stimulerer til refleksjon over historiske og filosofiske perspektiver, bl.a. ved å presentere fysikkforskere og deres ulike tolkninger av fysikken
  • klargjør prinsippene klassisk fysikk hviler på for å vise den moderne fysikkens brudd med disse
 2. å undersøke hvordan læringsressursene fungerer i klasserom og å få innsikt i elevenes motivasjon, forståelse og læring innen moderne fysikk
 3. å skape og utforske et praksisfellesskap der fysikklærere, lektorutdannere, forskere og lektorstudenter samarbeider om forskningsbasert utvikling av variert og engasjerende undervisning i fysikk
   

Digitale læringsressurser på Naturfagsenterets plattform viten.no

Programmet "Kvantefysikk" ble publiseret på viten.no den 20. oktober 2016 etter fire runder med utprøving i klasserom. Se også lærerveiledningen til programmet.

Programmet "Generell relativitetsteori" ble lansert i januar 2018, også etter flere utprøvingsrunder.

ReleKvant-skjermbilder


Bakgrunnen for ReleKvant-prosjektet er:

 • lite norsk eller internasjonal forskning på elevers forståelse og læring i moderne fysikk
 • mindre undervisningserfaring i moderne fysikk enn klassisk fysikk blant lærere
 • kompetansemål i moderne fysikk LK06 som er ganske nye og spesielle for Norge
 • lite kunnskap om hensiktsmessige undervisningsressurser til disse kompetansemålene

Kompetansemålene i læreplanen for fysikk (LK06) som prosjektet har utviklet ressurser til er:

 • … gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien
 • gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
 • gjøre rede for Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og gjøre rede for erkjennelsesmessige konsekvenser av dem
 • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
 • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart
 • beskrive fysiske prinsipper bak medisinske undersøkelser som røntgen, ...


Den metodiske rammen er design-based research, der sentrale elementer er:

 • mål om å bygge bro mellom forskning og praksis
 • utvikling av løsninger som fungerer i klasserommet, samtidig som det utvikles mer generell kunnskap om elevers læring i et spesifikt tema
 • gjentatte runder med utvikling og utprøving og i tett samarbeid med praktiserende lærere

I ReleKvant gjøres dette ved å

 • prøve ut læringsressursene i klasserom på våre samarbeidende universitetsskoler
 • utvikle innhold og tilnærminger for hver utprøving
 • studere bruken av læringsressursene og elevers motivasjon og læring gjennom observasjoner, video- og lydopptak, innsamling av skriftlige og muntlige elevarbeider, samt intervjuer med elever og lærere

Første utprøving foregikk våren 2014 og omfattet de første modulene om kvantefysikk, og foreløpig siste datainnsamling var i 2017.
 

Organisering og finansiering

Prosjektet ledes fra Skolelaboratoriet (Seksjon for fysikkdidaktikk) ved Fysisk institutt, UiO, men er et samarbeid med:

Prosjektet startet våren 2013, og hoveddelen av arbeidet avsluttes høsten 2019.

Prosjektet har finansiell støtte fra

Publikasjoner

 • Magdalena Kersting (2019). Free fall in curved spacetime—how to visualise gravity in general relativity. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  54, s 1- 9
 • Rolf Steier & Magdalena Kersting (2019). Metaimagining and embodied conceptions of spacetime. Cognition and Instruction.  ISSN 0737-0008.  37, s 145- 168
 • Rolf Steier; Magdalena Kersting & Kenneth Silseth (2019). Imagining with improvised representations in CSCL environments. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  14, s 109- 136
 • Anders Huseby & Berit Bungum (2019). Observation in quantum physics: challenges for upper secondary physics students in discussing electrons as waves. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  54
 • Magdalena Kersting (2019). Navigating four dimensions – upper secondary students' understanding of movement in spacetime. Journal of Physics: Conference Series (JPCS).  ISSN 1742-6588.  1287
 • Berit Bungum & Ellen Karoline Henriksen (2018). Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions, I: Maria Andrée; Anna Jobér & Malin Ideland (red.),  Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding.  Malmö University.  ISBN 978-91-7104-971-1.  6.  s 48 - 54
 • Ellen Karoline Henriksen; Carl Angell; Arnt Inge Vistnes & Berit Bungum (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education.  ISSN 0926-7220.  27, s 81- 111
 • Maria Vetleseter Bøe; Ellen Karoline Henriksen & Carl Angell (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102, s 649- 667
 • Berit Bungum; Maria Vetleseter Bøe & Ellen Karoline Henriksen (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education.  ISSN 0036-8326.  102, s 856- 877
 • Magdalena Kersting; Ellen Karoline Henriksen; Maria Vetleseter Bøe & Carl Angell (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research.  ISSN 2469-9896.  14
 • Magdalena Kersting & Rolf Steier (2018). Understanding Curved Spacetime: The Role of the Rubber Sheet Analogy in Learning General Relativity. Science & Education.  ISSN 0926-7220.  27, s 593- 623
 • Berit Bungum; Carl Angell; Cathrine Wahlstrøm Tellefsen & Ellen Karoline Henriksen (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics, I: Hahl Kaisa; Anna Uitto; Jarkko Lampiselkä; Jari Lavonen & Kalle Juuti (red.),  Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..  ESERA.  ISBN 978-951-51-1541-6.  Strand 1, Chapter 3.  s 11 - 19
 • Berit Bungum & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2016). Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i kvantefysikk gjennom digitale ressurser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  2, s 2- 16
 • Henning Vinjusveen Myhrehagen & Berit Bungum (2016). ”From the cat’s point of view”: Upper secondary physics students’ reflections on Schrödinger’s thought experiment. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  51:055009
 • Ellen Karoline Henriksen; Carl Angell & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Rachel Elise Jakhelln & Andreas Lund (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 3.  s 45 - 56
 • Berit Bungum; Ellen Karoline Henriksen; Carl Angell; Cathrine Wahlstrøm Tellefsen & Maria Vetleseter Bøe (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  11, s 153- 168
 • Ellen Karoline Henriksen; Berit Bungum; Carl Angell; Cathrine Wahlstrøm Tellefsen; Thomas Frågåt & Maria Vetleseter Bøe (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  49, s 678- 684

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellen Karoline Henriksen; Susanne F Viefers & Maria Vetleseter Bøe (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Ellen Karoline Henriksen & Maria Vetleseter Bøe (2019). ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics.
 • Ellen Karoline Henriksen (2019). Developing learning resources and investigating students' learning in general relativity and quantum physics.
 • Magdalena Kersting (2019). Curved Spacetime: Investigating Students' Conceptual Understanding in General Relativity.
 • Magdalena Kersting (2019). Bringing general relativity to secondary schools: Design and evaluation of a digital learning environment.
 • Magdalena Kersting (2019). Free Fall in Curved Spacetime.
 • Anders Huseby & Berit Bungum (2019). "But the electron is not alive?" - Students' challenges with the concept of observation in quantum physics..
 • Maria Vetleseter Bøe; Susanne F Viefers; Berit Bungum & Ellen Karoline Henriksen (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Maria Vetleseter Bøe (2019). High achieving students' science identity performances within STEM disciplinary cultures in Norway.
 • Thomas Frågåt; Maria Vetleseter Bøe & Carl Angell (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Magdalena Kersting & Jackie Bondell (2019). MODERNISING SCIENCE TEACHING: BRINGING THE VIRTUAL UNIVERSE INTO THE CLASSROOM.
 • Floor Kamphorst & Magdalena Kersting (2019). DESIGN BASED RESEARCH AND THE MODEL OF EDUCATIONAL RECONSTRUCTION – A COMBINED APPROACH TO DESIGN SUCCESSFUL SCIENCE INSTRUCTION.
 • Magdalena Kersting (2019). THE TRANSFORMATIONAL POWER OF EDUCATIONAL RESEARCH COLLABORATIONS.
 • Anders Huseby & Berit Bungum (2019). Observasjon i kvantefysikk: Utfordringer for fysikkelever. (Observation in quantum physics: challenges for physics students..
 • Carl Angell (2018). Relekvant - Relativitetsteori og kvantefysikk i fysikk 2.
 • Carl Angell & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2018). Relativt moderne fysikkundervisning - Kvantefysikk og generell relativitetsteori.
 • Magdalena Kersting (2018). General Relativity in Upper Secondary School: How Philosophy of Science Can Inform Physics Education of the 21st century.
 • Magdalena Kersting & Rolf Steier (2018). Gravity, imagination and embodied conceptions of spacetime.
 • Magdalena Kersting (2018). International perspectives on Einsteinian Physics at upper secondary school level.
 • Magdalena Kersting (2018). Navigating four dimensions – upper secondary students’ understanding of movement in spacetime.
 • Magdalena Kersting (2018). How history and philosophy of science can inform teaching and learning of general relativity in upper secondary school.
 • Magdalena Kersting (2018). How history and philosophy of science can inform teaching and learning of general relativity in upper secondary school.
 • Magdalena Kersting (2018). The Role of Imagination in the Language Games of the Science Classroom.
 • Berit Bungum & Ellen Karoline Henriksen (2018). Light talking: Students' reflection on the wave-particle duality for light in small-group discussions.
 • Maria Vetleseter Bøe (2018). Science identity development within teaching and learning cultures in University STEM programs.
 • Rolf Steier & Magdalena Kersting (2018). When a sandwich becomes the earth: imagination and creativity with improvised representations..
 • Magdalena Kersting (2018). General Relativity in Upper Secondary School.
 • Magdalena Kersting (2018). Modernising Physics Teaching.
 •  (2018). Generell relativitetsteori.
 • Magdalena Kersting (2018). General Relativity – Why high school students should learn about Einstein’s most revolutionary idea. Titan.uio.no.
 • Magdalena Kersting (2018). Navigating Four Dimensions. Lateral Magazine.
 • Magdalena Kersting (2017). Teaching General Relativity in Upper Secondary Schools: an Educational Reconstruction.
 • Magdalena Kersting; Marjan Zadnik; Warren Stannard; John Moschilla & David Blair (2017). An International Research Collaboration in the Teaching and Learning of Einsteinian Physics.
 • Magdalena Kersting & Henning Vinjusveen Myhrehagen (2017). A Relatively Modern Physics Lesson.
 • Berit Bungum & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2017). Combining research with development in schools within a Design-Based Research framework.
 • Thomas Frågåt (2017). General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students.
 • Thomas Frågåt (2017). Teaching of Einsteinian physics – Experiences from a Norwegian development and research project.
 • Thomas Frågåt (2017). General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students.
 • Magdalena Kersting; Ellen Karoline Henriksen; Maria Vetleseter Bøe & Carl Angell (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Thomas Frågåt (2017). Science student teachers’ and physics teachers’ views on professional knowledge.
 • Magdalena Kersting & Rolf Steier (2017). GRAVITY, IMAGINATION AND EMBODIED CONCEPTIONS OF SPACETIME.
 • Berit Bungum; Maria Vetleseter Bøe & Ellen Karoline Henriksen (2017). Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics.
 • Thomas Frågåt; Ellen Karoline Henriksen & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2017). In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence.
 • Maria Vetleseter Bøe (2017). Motivation and interest development in traditional physics classrooms in Norway.
 • Thomas Frågåt; Ellen Karoline Henriksen & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2017). Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective.
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen & Carl Angell (2017). ReleKvant: Aktiv og variert læring i relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Berit Bungum; Maria Vetleseter Bøe & Ellen Karoline Henriksen (2017). Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2017, s 50- 53
 • Ellen Karoline Henriksen (2016). Fra forskning til fysikkundervisning med ReleKvant: Nettbaserte læringsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk, utviklet av forskere, lærere og lærerstudenter.
 • Berit Bungum; Ellen Karoline Henriksen; Thomas Frågåt & Magdalena Kersting (2016). ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori.
 • Ellen Karoline Henriksen; Berit Bungum; Carl Angell; Maria Vetleseter Bøe; Thomas Frågåt & Øystein Sørborg (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Ellen Karoline Henriksen & David Blair (2016). Einsteinian Physics; no longer optional.
 • Ellen Karoline Henriksen (2016). Pupils’ learning and understanding in quantum physics: the nature of light and the concept of quantization.
 • Magdalena Kersting; Thomas Frågåt; Ellen Karoline Henriksen & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2016). Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics.
 • Thomas Frågåt (2016). Investigating physics teachers’ professional development when collaborating in a research project.
 • Thomas Frågåt (2016). Designing and implementing a web-based teacher guide in modern physics.
 • Ellen Karoline Henriksen; Carl Angell; Berit Bungum; Maria Vetleseter Bøe; Cathrine Wahlstrøm Tellefsen; Thomas Frågåt & Magdalena Kersting (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Thomas Frågåt; Ellen Karoline Henriksen & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2016). Pre-service science teachers’ views on professional knowledge.
 • Magdalena Kersting (2016). Curved space and warped time: Students’ understanding of gravity.
 • Magdalena Kersting (2016). General Relativity: Making Einstein’s Theory Teachable.
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen; Maria Vetleseter Bøe & Ellen Karoline Henriksen (2016). Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students.
 • Rolf Steier (2016). Imagining Space and Time: distributed imagination in upper secondary physics classrooms.
 • Rolf Steier (2016). Conceptual Understanding and Embodied Learning in General Relativity.
 • Rolf Steier (2016). Designing learning spaces: moving between schools and museums.
 •  (2016). For hver etasje du går oppover I en trapp, eldes du raskere.
 •  (2016). Kvantefysikk.
 • David Blair; Ellen Karoline Henriksen & Martin Hendry (2016). Why don’t we teach Einstein’s theories in school?. The Conversation.  ISSN 2201-5639.
 • Carl Angell; Berit Bungum; Maria Vetleseter Bøe & Ellen Karoline Henriksen (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  s 21- 25
 • Ellen Karoline Henriksen; Carl Angell; Berit Bungum & Maria Vetleseter Bøe (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik.  1, s 53- 64
 • Ellen Karoline Henriksen & Elisabeth Villanger-Larsen (2015). ReleKvant fysikkundervisning: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter.
 • Berit Bungum & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2015). Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i moderne fysikk.
 • Berit Bungum; Carl Angell; Cathrine Wahlstrøm Tellefsen & Ellen Karoline Henriksen (2015). Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics.
 • Maria Vetleseter Bøe; Carl Angell; Berit Bungum & Ellen Karoline Henriksen (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Carl Angell; Maria Vetleseter Bøe & Ellen Karoline Henriksen (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 10- 13
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2014). Prosjekt ReleKvant. Undervisningsstrategier og elevers begrepsutvikling i moderne fysikk..
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen; Ellen Karoline Henriksen & Carl Angell (2014). ReleKvant – moderne fysikk i klasserommet.
 • Berit Bungum (2014). ReleKvant: Ressurser for undervisning i relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen & Berit Bungum (2014). ReleKvant: Undervisningsstrategier og elevers begrepsutvikling i moderne fysikk.
 • Ellen Karoline Henriksen; Carl Angell; Berit Bungum; Maria Vetleseter Bøe; Cathrine Wahlstrøm Tellefsen & Thomas Frågåt (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Ellen Karoline Henriksen; Carl Angell; Berit Bungum & Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (2014). ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Fysikkdidaktikk, skole, kvantefysikk, generell relativitetsteori, lektorutdanning
Publisert 7. mars 2013 22:37 - Sist endret 13. jan. 2020 14:29