English version of this page

ReleKvant

ReleKvant-prosjektet har utviklet digitale, forskningsbaserte læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole på viten.no. Praktiserende fysikklærere og lektorstudenter i fysikk har deltatt i arbeidet gjennom delprosjektet ReleKvant Kompetanse.

ReleKvant  kombinerer:

- utvikling og utprøving av læringsressurser

- forskning på elevers motivasjon og læringsprosesser i fysikk

- forskning på hvordan kompetanse skapes i samarbeidet mellom lektorstudenter, fysikklærere og forskere

Logoen er utviklet av elever ved medialinjen på Lillestrøm vgs skoleåret 2012-2013

Om prosjektet


Målsetningene med ReleKvant-prosjektet er:

 1. å utvikle digitale læringsressurser innen kvantefysikk og generell relativitetsteori som
  • er tilpasset kompetansemålene i LK06
  • lar elevene utvikle sin forståelse i fellesskap gjennom «å snakke fysikk» og «å skrive fysikk»
  • utnytter IKT-ressurser som animasjoner og simuleringer der det er formålstjenlig
  • motiverer gjennom å skape relevans til elevers og studenters interesser og utdannings- og yrkesplaner
  • stimulerer til refleksjon over historiske og filosofiske perspektiver, bl.a. ved å presentere fysikkforskere og deres ulike tolkninger av fysikken
  • klargjør prinsippene klassisk fysikk hviler på for å vise den moderne fysikkens brudd med disse
 2. å undersøke hvordan læringsressursene fungerer i klasserom og å få innsikt i elevenes motivasjon, forståelse og læring innen moderne fysikk
 3. å skape og utforske et praksisfellesskap der fysikklærere, lektorutdannere, forskere og lektorstudenter samarbeider om forskningsbasert utvikling av variert og engasjerende undervisning i fysikk
   

Digitale læringsressurser på Naturfagsenterets plattform viten.no

Programmet "Kvantefysikk" ble publiseret på viten.no den 20. oktober 2016 etter fire runder med utprøving i klasserom. Se også lærerveiledningen til programmet.

Programmet "Generell relativitetsteori" ble lansert i januar 2018, også etter flere utprøvingsrunder.

ReleKvant-skjermbilder


Bakgrunnen for ReleKvant-prosjektet er:

 • lite norsk eller internasjonal forskning på elevers forståelse og læring i moderne fysikk
 • mindre undervisningserfaring i moderne fysikk enn klassisk fysikk blant lærere
 • kompetansemål i moderne fysikk LK06 som er ganske nye og spesielle for Norge
 • lite kunnskap om hensiktsmessige undervisningsressurser til disse kompetansemålene

Kompetansemålene i læreplanen for fysikk (LK06) som prosjektet har utviklet ressurser til er:

 • … gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien
 • gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
 • gjøre rede for Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og gjøre rede for erkjennelsesmessige konsekvenser av dem
 • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
 • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart
 • beskrive fysiske prinsipper bak medisinske undersøkelser som røntgen, ...


Den metodiske rammen er design-based research, der sentrale elementer er:

 • mål om å bygge bro mellom forskning og praksis
 • utvikling av løsninger som fungerer i klasserommet, samtidig som det utvikles mer generell kunnskap om elevers læring i et spesifikt tema
 • gjentatte runder med utvikling og utprøving og i tett samarbeid med praktiserende lærere

I ReleKvant gjøres dette ved å

 • prøve ut læringsressursene i klasserom på våre samarbeidende universitetsskoler
 • utvikle innhold og tilnærminger for hver utprøving
 • studere bruken av læringsressursene og elevers motivasjon og læring gjennom observasjoner, video- og lydopptak, innsamling av skriftlige og muntlige elevarbeider, samt intervjuer med elever og lærere

Første utprøving foregikk våren 2014 og omfattet de første modulene om kvantefysikk, og foreløpig siste datainnsamling var i 2017.
 

Organisering og finansiering

Prosjektet ledes fra Skolelaboratoriet (Seksjon for fysikkdidaktikk) ved Fysisk institutt, UiO, men er et samarbeid med:

Prosjektet startet våren 2013, og hoveddelen av arbeidet avsluttes høsten 2019.

Prosjektet har finansiell støtte fra

Publikasjoner

 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2022). Providing Professional Development for Physics Teachers through Participation in a Design-Based Research Project. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 18(1), s. 112–127. doi: 10.5617/nordina.8712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena (2021). Using the language of gravity to teach about space, time, and matter in general relativity. I Kersting, Magdalena & Blair, David (Red.), Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISSN 9781760877712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline (2021). Designing learning resources and investigating student motivation and learning in general relativity and quantum physics in Norway. I Kersting, Magdalena & Blair, David (Red.), Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISSN 9781760877712.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Viefers, Susanne Friederike (2021). Secondary and University Students’ Descriptions of Quantum Uncertainty and the Wave Nature of Quantum Particles. Science & Education. ISSN 0926-7220. doi: 10.1007/s11191-021-00297-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena; Schrocker, Gretchen & Papantoniou, Sandra (2021). ‘I loved exploring a new dimension of reality’ – a case study of middle-school girls encountering Einsteinian physics in the classroom. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2021.1950943. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Pre-service science teachers’ and in-service physics teachers’ views on the knowledge and skills of a good teacher. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 17(3), s. 277–292. doi: 10.5617/NORDINA.7644. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena; Toellner, Richard; Blair, David & Burman, Ron (2020). Gravity and warped time – clarifying conceptual confusions in general relativity. Physics Education. ISSN 0031-9120. 55:55 015023, s. 1–13. doi: 10.1088/1361-6552/ab56d7.
 • Huseby, Anders & Bungum, Berit (2019). Observation in quantum physics: challenges for upper secondary physics students in discussing electrons as waves. Physics Education. ISSN 0031-9120. 54(6). doi: 10.1088/1361-6552/ab3694. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena (2019). Navigating four dimensions – upper secondary students' understanding of movement in spacetime. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). ISSN 1742-6588. 1287(1). doi: 10.1088/1742-6596/1287/1/012007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steier, Rolf; Kersting, Magdalena & Silseth, Kenneth (2019). Imagining with improvised representations in CSCL environments. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 14(1), s. 109–136. doi: 10.1007/s11412-019-09295-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steier, Rolf & Kersting, Magdalena (2019). Metaimagining and embodied conceptions of spacetime. Cognition and Instruction. ISSN 0737-0008. 37(2), s. 145–168. doi: 10.1080/07370008.2019.1580711. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena (2019). Free fall in curved spacetime—how to visualise gravity in general relativity. Physics Education. ISSN 0031-9120. 54(3), s. 1–9. doi: 10.1088/1361-6552/ab08f5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit (2018). What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education. ISSN 0926-7220. 27(1-2), s. 81–111. doi: 10.1007/s11191-018-9963-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 102(4), s. 856–877. doi: 10.1002/sce.21447. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education. ISSN 0036-8326. 102(4), s. 649–667. doi: 10.1002/sce.21339. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research. ISSN 2469-9896. 14(1). doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena & Steier, Rolf (2018). Understanding Curved Spacetime: The Role of the Rubber Sheet Analogy in Learning General Relativity. Science & Education. ISSN 0926-7220. 27(7-8), s. 593–623. doi: 10.1007/s11191-018-9997-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions. I Jobér, Anna; Andrée, Maria & Ideland, Malin (Red.), Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. Malmö University. ISSN 978-91-7104-971-1. s. 48–54. doi: https%3A/doi.org/10.24834/978-91-7104-971-1.
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics. I Lavonen, Jari; Juuti, Kalle; Lampiselkä, Jarkko; Uitto, Anna & Kaisa, Hahl (Red.), Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future.. ESERA. ISSN 978-951-51-1541-6. s. 11–19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i kvantefysikk gjennom digitale ressurser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 2(1), s. 2–16. doi: 10.17585/ntpk.v2.127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhrehagen, Henning Vinjusveen & Bungum, Berit (2016). ”From the cat’s point of view”: Upper secondary physics students’ reflections on Schrödinger’s thought experiment. Physics Education. ISSN 0031-9120. 51:055009(5). doi: 10.1088/0031-9120/51/5/055009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 11(2), s. 153–168. doi: 10.5617/nordina.2043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 45–56.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education. ISSN 0031-9120. 49(6), s. 678–684. doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kersting, Magdalena & Blair, David (2021). Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISBN 9781760877712. 450 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kersting, Magdalena (2019). THE TRANSFORMATIONAL POWER OF EDUCATIONAL RESEARCH COLLABORATIONS .
 • Kamphorst, Floor & Kersting, Magdalena (2019). DESIGN BASED RESEARCH AND THE MODEL OF EDUCATIONAL RECONSTRUCTION – A COMBINED APPROACH TO DESIGN SUCCESSFUL SCIENCE INSTRUCTION.
 • Kersting, Magdalena (2019). Free Fall in Curved Spacetime.
 • Kersting, Magdalena (2019). Bringing general relativity to secondary schools: Design and evaluation of a digital learning environment.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2019). High achieving students' science identity performances within STEM disciplinary cultures in Norway.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2019). Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project.
 • Huseby, Anders & Bungum, Berit (2019). "But the electron is not alive?" - Students' challenges with the concept of observation in quantum physics.
 • Huseby, Anders & Bungum, Berit (2019). Observasjon i kvantefysikk: Utfordringer for fysikkelever. (Observation in quantum physics: challenges for physics students.
 • Kersting, Magdalena (2019). Curved Spacetime: Investigating Students' Conceptual Understanding in General Relativity.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2019). Developing learning resources and investigating students' learning in general relativity and quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Bøe, Maria Vetleseter (2019). ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics.
 • Kersting, Magdalena & Bondell, Jackie (2019). MODERNISING SCIENCE TEACHING: BRINGING THE VIRTUAL UNIVERSE INTO THE CLASSROOM.
 • Kersting, Magdalena (2018). General Relativity – Why high school students should learn about Einstein’s most revolutionary idea. Titan.uio.no.
 • Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2018). Light talking: Students' reflection on the wave-particle duality for light in small-group discussions.
 • Kersting, Magdalena (2018). Navigating four dimensions – upper secondary students’ understanding of movement in spacetime.
 • Kersting, Magdalena (2018). How history and philosophy of science can inform teaching and learning of general relativity in upper secondary school.
 • Kersting, Magdalena (2018). International perspectives on Einsteinian Physics at upper secondary school level.
 • Kersting, Magdalena (2018). How history and philosophy of science can inform teaching and learning of general relativity in upper secondary school.
 • Kersting, Magdalena (2018). The Role of Imagination in the Language Games of the Science Classroom.
 • Kersting, Magdalena & Steier, Rolf (2018). Gravity, imagination and embodied conceptions of spacetime.
 • Kersting, Magdalena (2018). General Relativity in Upper Secondary School: How Philosophy of Science Can Inform Physics Education of the 21st century.
 • Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Relativt moderne fysikkundervisning - Kvantefysikk og generell relativitetsteori.
 • Angell, Carl (2018). Relekvant - Relativitetsteori og kvantefysikk i fysikk 2.
 • Kersting, Magdalena (2018). Navigating Four Dimensions. Lateral Magazine.
 • Kersting, Magdalena (2018). Generell relativitetsteori.
 • Steier, Rolf & Kersting, Magdalena (2018). When a sandwich becomes the earth: imagination and creativity with improvised representations.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2018). Science identity development within teaching and learning cultures in University STEM programs.
 • Kersting, Magdalena (2018). General Relativity in Upper Secondary School.
 • Kersting, Magdalena (2018). Modernising Physics Teaching.
 • Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Combining research with development in schools within a Design-Based Research framework.
 • Kersting, Magdalena & Myhrehagen, Henning Vinjusveen (2017). A Relatively Modern Physics Lesson.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics.
 • Frågåt, Thomas (2017). General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Kersting, Magdalena & Steier, Rolf (2017). GRAVITY, IMAGINATION AND EMBODIED CONCEPTIONS OF SPACETIME.
 • Kersting, Magdalena; Zadnik, Marjan; Stannard, Warren; Moschilla, John & Blair, David (2017). An International Research Collaboration in the Teaching and Learning of Einsteinian Physics.
 • Kersting, Magdalena (2017). Teaching General Relativity in Upper Secondary Schools: an Educational Reconstruction.
 • Frågåt, Thomas (2017). Science student teachers’ and physics teachers’ views on professional knowledge.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence.
 • Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring? Naturfag. ISSN 1504-4564. 2017(2), s. 50–53.
 • Bøe, Maria Vetleseter (2017). Motivation and interest development in traditional physics classrooms in Norway.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Angell, Carl (2017). ReleKvant: Aktiv og variert læring i relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective.
 • Frågåt, Thomas (2017). General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students.
 • Frågåt, Thomas (2017). Teaching of Einsteinian physics – Experiences from a Norwegian development and research project.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge & Bungum, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvantefysikk.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Pre-service science teachers’ views on professional knowledge.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2016). Fra forskning til fysikkundervisning med ReleKvant: Nettbaserte læringsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk, utviklet av forskere, lærere og lærerstudenter.
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. s. 21–25.
 • Steier, Rolf (2016). Conceptual Understanding and Embodied Learning in General Relativity.
 • Steier, Rolf (2016). Imagining Space and Time: distributed imagination in upper secondary physics classrooms.
 • Steier, Rolf (2016). Designing learning spaces: moving between schools and museums.
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Bøe, Maria Vetleseter (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik. 1(1), s. 53–64.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). For hver etasje du går oppover I en trapp, eldes du raskere. [Internett]. Titan (MN-fak. UiO - nettavis).
 • Blair, David; Henriksen, Ellen Karoline & Hendry, Martin (2016). Why don’t we teach Einstein’s theories in school? The Conversation. ISSN 2201-5639.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Blair, David (2016). Einsteinian Physics; no longer optional.
 • Kersting, Magdalena; Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics.
 • Frågåt, Thomas (2016). Designing and implementing a web-based teacher guide in modern physics.
 • Frågåt, Thomas (2016). Investigating physics teachers’ professional development when collaborating in a research project.
 • Kersting, Magdalena (2016). Curved space and warped time: Students’ understanding of gravity.
 • Kersting, Magdalena (2016). General Relativity: Making Einstein’s Theory Teachable.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk".
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline (2016). Pupils’ learning and understanding in quantum physics: the nature of light and the concept of quantization.
 • Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i moderne fysikk.
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms.
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics.
 • Henriksen, Ellen Karoline & Villanger-Larsen, Elisabeth (2015). ReleKvant fysikkundervisning: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 10–13.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). Prosjekt ReleKvant. Undervisningsstrategier og elevers begrepsutvikling i moderne fysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Fysikkdidaktikk, skole, kvantefysikk, generell relativitetsteori, lektorutdanning
Publisert 7. mars 2013 22:37 - Sist endret 13. jan. 2020 14:29