Infrastruktur

Infrastrukturen ved instituttet gjenspeiler den moderne forskningsaktiviteten ved et bredt geofaglig forskningsmiljø med laboratorier, tilgang til datamaskiner for tungregning, feltutstyr og forskningsfartøy.

Eksempel på et av måleinstrumentene som brukes innen fysisk oseanografi - Ekman strømmåler. Foto: Eyvind Aas, Institutt for geofag.

Flere marine instrumenter brukes til forskning og studier av fysisk oseanografi. Hovedinstrumentet er en CTD-måler (konduktivitet-temperatur-dyp) permanent som er montert ombord i et av UiOs forskningsfartøyer.

Laboratoriet utfører in-situ mikroanalyse av hoved- og sporelementer i mineraler og andre faste stoffer.

Felles laboratorieutstyr til forbehandling av geologiske prøver som skal analyseres i de forskjellige laboratoriene.

Forskningsfartøyet F/F Trygve Braarud, det største av to forskningsskip ved MN-fakultetet, UiO. Foto: Universitetet i Oslo

Forskning og undervisning i fysisk oseanografi ved Institutt for geofag på Oslo-fjorden: på tokt med UiO forskningsfartøyet F/F Trygve Braarud.

ICPMS laboratoriet og massespektrometer. Foto: GEO/UIO

I laboratoriet for ICPMS (induktivt koblet plasmakilde massespektrometer) analyser vi isotopforholdet i faste stoffer og løsninger.

Laboratoriet ekstraker og identifiser mikrofossiler og palynomorfer som foraminiferer, diatomeer, radiolarer, dinoflagellat cyster, pollen og sporer fra sedimenter og sedimentære bergarter.

Laboratoriet utfører lavtemperatur og hydrothermale eksperimenter på mineraler for å forstå reaksjonshastigheter og reaksjonsmekanismer. Eksperimenter ved laboratoriet er en viktig del av aktiviteten til forskningsgruppen mineraloppløsning og -vekst.

Laboratoriet analyser organiske komponenter i olje og miljøprøver.

Laboratoriet utfører kvalitativ bestemmelse av mineraler i bergarter og sedimenter, og kvantitativ analyse av mengdefordelingen av mineraler i prøver av sedimenter og bergarter.

Laboratoriet utfører kvantitativ analyse av hoved- og sporelementer i prøver av bergarter og sedimenter.

Instrumentet avbilder geologiske materialer (mineraler og fossiler) med høy oppløsning og utfører semikvantitativ analyse av mineraler.

Laboratorie analyserer kornfordeling og andre fysiske egenskaper hos sedimenter og sedimentære bergarter.

Laboratoriet utfører høypresisjonsmåling av U-Pb aldre av zirkon og andre U-anrikede mineraler ved isotopfortynning og termisk ionisasjon massespektrometri (ID-TIMS).

I ID-TIMS laboratoriet utføres presise U-Pb datering av zirkon og andre U-bærende mineraler knyttet til utvikling av jordskorpen, magmatisme, tektonikk, metamorfose, tidsskala og paleo-miljøspørsmål, og U-Pb systematikk i mineral geokronometre.

Tungregning, eller på engelsk High Performance Computing (HPC), bruker supercomputere, eller en serie av datamaskiner, for å løse sammensatte problemer.

Ved tynnslip blir prøver av for eksempel mineraler slipt til de blir gjennomsiktige og de kan undersøkes nærmere ved hjelp av kratige mikroskop.

Det er laget en liten folder med forklaring av hva tynnslip er, hvordan man lager tynnslip og anvendelse av tynnslip.

Folder er tilgjengelig herfra (PDF).

Instituttet har et eget laboratorium/verksted som fremstiller tynnslip og polerslip av bergarter, sedimenter og mineraler for mikroskopering og mikroanalyse. Eksempler på industri som anvender tynnslip er; petroleumsindustrien som ser etter kornstørrelse og porerom i sandstein for å lete etter oljereserver, eller veivesenet som skal undersøke kvalitet på betong fra broer og tunneler.

Analyse av hoved- og sporelementer i vandige løsninger.