English version of this page

Glyconor

Glyconor er en sammenslutning forskningsgrupper ved UiO som alle jobber med prosjekter koblet opp mot karbohydrater. Forskningen vår inkluderer karbohydraters strukturer, interaksjoner og funksjoner.

Om gruppen:

Det som forener oss er en felles interesse for mekanismene for regulering av glykansyntesen i forskjellige biologiske systemer, analyse av de underliggende protein-karbohydrat-gjenkjenningsmekanismene og den fysiologiske betydningen av glykanstrukturer - et tema som dekker et bredt spektrum av emner som vi venter at vil gi viktige funksjonelle innsyn i biologiske systemer.

Vi kjenner genomene til et stort antall bakterier og uni- og multicellulære eukaryote organismer (dyr og planter). Genene som oversettes til proteiner betegnes under ett som organismens proteom. For eksempel koder det humane genom for 40 000 proteiner - eller fler, men omfanget av alternativ spleising er ennå ikke klarlagt. Ved hjelp av proteomteknikker kan proteiners aminosyresekvens bestemmes (ved massespektrometri eller Edman-degradering).

For å klarlegge den biologisk aktive struktur av et protein må man imidlertid ta hensyn til at de fleste proteiner blir modifisert etter translasjonen. De viktigste modifikasjonene omfatter glykaner (for eksempel viste et glykomprosjekt som identifiserte alle glykoproteiner i en enkelt organisme, C. elegans, at minst 75 % av alle proteiner i dyr er glykosylerte). Uforgrenede og forgrenede sukkerkomplekser er vanligvis koblet til asparagin, serin eller treonin i proteiner hos dyr eller til hydroksyprolin i planteceller.

Glykom er et begrep som dekker hele settet av glykaner som dannes i en gitt organisme, analogt med genom/proteom, og studiet av glykomer er en naturlig følge av utviklingen i den postgenomiske era. I flere tiår har vi visst at celleoverflater er dekket med glykaner, men først i løpet av de siste årene har det blitt klart at glykanene kontrollerer eller koder for mange proteiners biologiske og immunologiske aktivitet og spiller avgjørende roller i et vidt omfang av biologiske fenomener.

Glykomikk er derfor en viktig og integrert del av funksjonell genomikk (FUGE) og en viktig hjørnestein i systembiologi.

Publisert 8. mars 2011 15:42 - Sist endret 25. aug. 2020 06:49

Kontakt

Leder: Ute Krengel

Nettside: Jan Haug Anonsen & Julie Heggelund