Noen engelske gloser

Engelske gloser
 
Abundance - forekomst
Acicular - nålformet
Acid - syre
Actinomorphic - radialsymmetrisk
Action spectrum - aksjonsspektrum, virkningsspektrum
Adhesion - vedheng, adhesjon
Adult - fullvoksen
Adventitious - adventiv
Angular collenchyma - kantkollenkym
Annulus - ring
Anther - pollenknapp, støvknapp
Anthesis - blomstring, åpning av blomsten
Aperture - åpning, hull
Aphid - bladlus
Asexual - kjønnsløs
Awn - snerp
Axile - vinkelstående
Backcross - tilbakekrysning
Biennial - toårig
Bilayer - bimolekylært lag
Black rust - svartrust
Blade - bladplate
Blight - soppsykdom
Bog - mose
Bordered pit - linsepore
Broad-leaved tree - løvtre
Bud - knopp
Bulb- løk
Bulbill - yngleknopp
Calcicol - kalcifil, kalkelskende
Calcifuge - kalcifob
Calyx - beger av begerblad
Canker - kreft på planter
Canopy - trekrone
Capitulum - hode
Carboniferous - karbontiden
Carpel - fruktblad
Cereal - kornslagene
Cleft - fliket
Club mosses - kråkefotplanter
Club fungi - stilksporesopp
Cluster - klynge
Community - samfunn
Companion cell - følgecelle
Composite capitulum - kurv
Composite head - korg
Compound umbel - dobbeltskjerm
Compound raceme - sammensatt klase
Compound leaf - sammensatt blad
Congenital - medfødt
Conjucation fungi - kulemuggsopp
Cordate - hjerteformet
Corolla - Krone, kronblad
Corymb - kvast
Cotyledon - frøblad
Cranberry - stortranebær
Cretaceous - kritt-tiden
Crop - avling
Cross-fertilization - kryssbefruktning
Crossing over - overkrysning
Crown gall - krongalle
Cuneate - kileformet
Cutting - stikling
Cycad - konglepalme
Cyme - sympodium
Deciduous - regelmessig bladfellende
Deficiency - mangel, underskudd
Defoliation - avløving
Devonian - devon-tiden
Dieback - visnesyke
Drepanium - sigd
Drupe - steinfrukt
Dwarf shrub - ris
Entire - helrandet
Epigeal - epigeisk
Evergreen - eviggrønn
Feedback - tilbakekobling
Fern - bregne
Fertilizer - gjødsel
Filament - pollentråd, støvtråd
Filiform - trådformet
Florets - blomsterenhet
Fructicose lichen - busklav
Fungus - sopp
Gall - galle
Gamophyllous - sambladet
Germination - spiring
Gland - kjertel
Glandular hair - kjertelhår
Glume - ytteragne
Grafting - poding
Gravel - grus
Growing season - vekstperiode
Guard cell - lukkecelle
Hastate - spydformet
Head - hode
Heartwood - kjerneved
Heath - hede, lyngplanter
Herb - urt
Herbaceous - urtaktig
Heredity - arv
Higher plants - høyerestående planter
Holotype - typeeksemplar
Honey-dew - honningdugg
Hornworts - nålkapselmoser
Horsetail - snelleplante
Host - vert
Humification - humifisering, formuldning
Hydroponics - vannkultur
Illuvial horizon - anrikningslag
Inbreeding - innavl
Inferior - undersittende
Inflorescence - blomsterstilling
Inhibition - hemning, inhibisjon
Inter-specific hybrid - bastard
Intrusive growth - inntrengningsvekst
Konnektiv - knappbånd
Lacticifer - celle som lager melkesaft
Lamellar collenchyma - platekollenkym
Lamina - bladplate, bladskive
Lanceolate - lansettformet
Latex - melkesaft
Leaf spot - bladflekksyke
Leaf blade - bladplate
Leaf apex - bladspiss
Leaf base - bladbasis
Leaf-blade - bladskive
Leaf-gap - bladgap
Leaf-scar - bladarr
Leaf-sheath - bladskjede
Leaf-trace - bladspor
Leaflet - småblad
Legume - erteplante
Lemma - inneragne
Lethal - dødelig, letal
Lichen - lav
Ligule - slirehinne, noen ganger som snerp
Limiting factor - begrensende faktor
Linkage - kopling
Litter - førn, gjødsel
Liverworth - levermose
Lobed - lappet
Lysis - oppløsning av celle
Manure - gjødsel
Medulla - marg
Medullary sheath - margskjede
Medullary ray - margstråle
Middle lamella - midtlamell
Midrib - midtnerve
Mildew - meldugg
Mimicry - herming, mimikry
Mold (mould) - sopp
Mosses - bladmoser
Muck - dyjord
Node - nodium
Nutrient - næring
Obcordate - omvendt hjerteformet
Oblong - avlang
Obovate - omvendt eggformet
Olfactory - lukt
Orbicular - rund
Ovary - fruktknute, fruktemne
Ovate - eggformet
Ovule - frøemne
Ovum - ubefruktet eggcelle
Palea - forblad
Palisade tissue - pallisadevev, pallisadeparenkym
Palmate leaf - koplet blad
Palmate venation - håndnervet
Parallel venation - likenervet
Parietal - veggstilt
Passage celle - gjennomgangscelle, slusecelle
Peat - torv
Pedicel - blomsterstilk
Peduncle - blomsterstandens stilk
Peltate hair - skjoldhår
Perianth - blomsterdekke
Pericarpum - fruktskall
Perigynous - omkringsittende blomst
Permanent wilting point - permanent visningspunkt
Petal - kronblad
Petiole - bladstilk
Petiolule - småbladstilk
Pinnate venation - fjærnervet
Pinnate leaf - finnet blad
Pistil - støvvei, pistill
Pit - pore i veggen
Pith cavity - marghule
Pith - marg
Placenta - frøstol
Plumule - endeknopp på kimplante, kimknopp
Pod - belg
Pollen tube - pollenslange
Polyphyllous - fribladet
Powdery mildew - meldugg
Primary root - hovedrot
Pulvinus - ledd, bladhengsle
Quiescence - hvile
Raceme - klase
Receptacle - blomsterbunn
Reniform - nyreformet
Reticulate - nettformet
Rhipidium - vifte
Rhytidome - ytterbark
Root cap - rothette
Ruderal plant - ruderatplante
Sac fungi - sekksporesopp
Sagittate - pilformet
Salinity - saltholdighet, salinitet
Sap - saft, sevje
Sapwood - splint
Scab - skurv
Schizokarp - spaltefrukt
Sclereid - steincelle, sklereide
Seaweed - tang
Secondary root - siderot
Seed - frø
Seed coat - frøskall
Seedlings - frøplante
Self- pollination - selvpollinering
Self-fertilization - selvbefruktning
Senescence - aldring
Sepal - begerblad
Serrate - sagtannet (-takket)
Sessile leaf - sittende blad
Sheath - slire, skjede
Sieve plate - silplate
Sieve tube member - silrørselement, silrørscelle
Sieve cell - silcelle
Sieve tube - silrør
Simple leaf - enkelt blad
Sinuate - buktet
Sleep movement - sovebevegelse
Smut - sot
Spadix - kolbe
Spathe - hylsterblad
Species - art
Specimen - eksemplar, objekt
Spike - aks
Spikelets - småaks
Stamen - pollenbærer, støvbærer
Staminate flower - hanblomst
Stand - bestand
Stem rust - svartrust
Stigma - arr
Stipule - Akselblad, ved bladstilkbasis
Stoma - spalteåpning, stoma
Storage parenchyma - lagringsparenkym
Style - griffel
Subsidiary cell - nabocelle
Subspecies - underart
Subulate - sylformet
Superior - oversittende
Surface tension - overflatespenning
Syncarpous - synkarp
Tap-root - pelerot
Taxonomy - systematikk, taksonomi
Tendril - klatretråd
Thekae - pollensekk
Tissue - vev
Torus - blomsterbunn
Trace - spor
Tracheid - trakeide
Treshold - terskelverdi
Triassic - Trias-tiden
Ubiquitious - alment forekommende
Umbel - skjerm
Undulate - bølget
Variegation - variegering
Vascular - lednings-
Vascular wilt - visnesyke
Vascular cylinder - sentralsylinder, stele
Vascular bundle - ledningsstreng
Vascular plants - karplanter
Vegetative propagation - vegetativ formering
Vein - ledningsstreng i blad, "bladnerve"
Venation - hvordan ledningsstrengene er plassert i et blad
Vessel member - vedrørselement (celle i vedrør)
Vessel - vedrør, kar
Viable - livskraftig
Wetland - myr
Whisk fern - psilofytt. Urbregne
White wood rot - hvitråte
Wilt - visne
Witches broom - heksekost
Wood - tre, xylem, ved
Yeast - gjær
Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:42