Til skolebruk

Det erkjendes mer og mer; at forelæsningerne alene er en antikvert undervisningsmetode, i det minste i naturvidenskap;... Den væsentligste undervisning i videnskapelig botanik, derom hersker der fuld enighet, den maa og skal ske ved undervisning paa laboratorier og den frie natur.

Professor J.N.F.Wille.1895.

For å kunne overleve en kald vinter må planter og dyr ha en spesiell fysiologi, form (morfologi) og/eller atferd. Frostskader oppstår ved temperatur lavere enn 0oC som følge av is i vannholdige løsninger inne i celler. Alt liv er bygget opp av celler, og for organismer som skal overleve frost er det helt vitalt og livsnødvendig at vann ikke fryser inne i cellene.

For dyrene er det ikke bare den lave temperaturen som er problemet, men også tilgangen på mat.

Les mer (pdf)

Varedeklarasjoner gir nyttig informasjon til forbrukeren om hva en vare inneholder, men hva skjuler seg bak ordene? I vårt tilfelle er vi ute etter biologiske eller kjemiske termer og begreper.

 

Det eneste man som regel ser etter pattedyr er spor og sportegn, siden mange av dem er sky skumrings- og nattdyr. Mest vanlig er det å finne spiseplasser med rester etter måltidet, samt ekskrementer, eller beite- eller spisespor.  På snø eller leiraktig jord kan man finne fotavtrykk og spormønster. Fra rovfugler og måker finner man gulpeboller (ugleboller), klumper med ufordøyde beinrester fra smågnagere og andre byttedyr, samt rester av fjær og hår.

Familien Romanov er et eksempel på kobling mellom historie og biologi. Identifisering av individer på basis av maternal nedarving av mitokondrie-DNA. Om blødersykdom (hemofili), bolsjevismen, europas kongehus, samt den myteomspunnede Rasputin.

Jordbær er egentlig ikke et bær strengt definisjonsmessig. Jordbær er en frukt i slekten Fragaria i rosefamilien (Rosaceae), og ofte brukes betegnelsen "falsk frukt".

Alle organismer, inkludert dyr og mennesker er utsatt for potensielt sykdomsframkallende organismer (patogener, gr. pathos - lidelse) som bakterier, sopp, protozooer, og flatormer. I tillegg kan virus og prioner gi sykdom. Mange arter inneholder stoffer som er giftig for andre arter. Samtidig lever organismene sammen i et komplisert samspill i økosystemene, og er avhengig av hverandre. Vi er f.eks. helt avhengig av "vennligsinnete" bakterier i tarmen og på alle ytre overflater.

Noen nitrofile planter kan akkumulere nitrat, en viktig nitrogenkilde for planter, men også i matplanter som har blitt sterkt gjødslet kan akkumulere nitrat, spesielt hvis plantene dyrkes i kombinasjon med lite lys.

I næringsmiddelindustrien blir både natriumnitrat (E-251), kaliumnitrat (E-E-252), natriumnitritt (E-E-250) og kaliumnitritt (E-249) brukt som konserveringsmiddel i kjøttvarer. Høye konsentrasjoner av nitrat og nitritt i maten kan gi helseskader. Nitrat kan også bli brukt til å produsere sprengstoff.

Furu (Pinus sylvestris) ble i sesongen 2000/2001 utsatt for betydelig angrep av sopp over store deler av Østlandet. Høsten 2000 var mild, lang og regnfull og deretter kom sterk kulde. Spesielt mye nedbør kom det i oktober og november.

Det kan ofte være vanskelig å skille soppskader fra generelle klimaskader eller fra salteskader fra veisalting og sjøsprøyt. Det trengs lupe eller mikroskop for å kunne studere de sporeproduserende organene til soppene.