Nitrofile arter

Nitrofile arter (gr. nitron - salpeter; philos - elske). Nitrogen- og nitratkrevende arter. Planter som vokser på godt gjødslete steder med høyt nitratinnhold i jorda. For eksempel i tilknytning til utedoer, gjødselkjellere, godt gjødslete (kompost, mineralgjødsel, plenklipp) grønnsak- og kjøkkenhager, eller tangvoller på havstrand. Nitrofili er planter som vokser i habitater med høyt innhold av nitrat.

 

Vanligvis er nitrogenrik synonymt med høyt innhold av nitrat. De to viktigste nitrogenkildene for planter er nitrat  (NO3-) eller ammonium (NH4+), og de fleste kan anvende begge disse. Nitratplantene foretrekker  imidlertid nitrat og kan lagre større mengder av dette, til forskjell fra ammoniumplanter med ammonium som N-kilde. Det er glidende overganger mellom ekstremt nitrofile (nitrofytt) til ekstremt nitrofobe arter. Nitrogen er en av de ni vekstfaktoren i Ellenbergs indikatorverdi (den tyske botanikeren og økologen Heinz Ellenberg). Ved fuglefjell gir avføring fra fugler urea og urinsyre og hvor skjørbuksurt (Cochelaria officinalis) er en nitrofil art som kan utnytte disse nitrogenkildene. Planter kan også bruke aminosyrer som N-kilde.

Typiske nitrofile planter er brennesle (Urtica dioica), vassarve (Stellaria media), klengemaure (Galium aparine), rødhyll (Sambucus racemosa), geitrams (Chamaenerion angustifolium), mjødurt, , vrangdå (Galeopsis bifida), bringebær (Rubus idaeus), mjødurt (Filipendula ulmaria), ugrasmelder (Chenopodium sp.), tangmelder (Atriplex sp.) og hundekjeks (Anthriscus silvestris). Spinat er en grønnsakplante og nitratplante, og for hardt gjødslet kan det gi helseskadelige nitratkonsentrasjoner.

Mjødurt

Mjødurt (Filipendula ulmaria) er en nitrofil art i rosefamilien (Rosaceae) som ofte vokser på fuktige lokaliteter. Sprer seg via jordstengler.  Planten har aromatisk lukt, og har tidligere brukt som tilsetningsstoff i brygging av øl. Mjødurt inneholder glykosidet salicin som kan omdannes til salicylsyre. Felix Hoffmann ved Bayer AG isolerte salicin fra mjødurt, den gang kalt Spirea ulmaria. Salicylsyre gir lett blødninger fra magesekken, men ved å hekte på en sidegruppe fikk han laget acetylsalicylsyre ble en del av problemene unngått.

 

Vassarve (Stellaria media) og meldestokk er vanlige ugras i grønnsakhagen. Ved sterk nitrifikasjon i områder med brunjordsprofil kan det vokse nitrogenkrevende høystauder, for eksempel høystaudeenger. Nitrofile arter vokser opp på hogstfelt hvor ammonium fra det organiske materialet  omsettes til nitrat.

Antropogene utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra dieselmotorer, hvor nitrogendioksid (NO2) og nitrogenmonoksid (NO) blir oksidert til nitrat i atmosfæren og avsettes i form av tørr- og våtavsetninger og gir nitratgjødseling av økosystemene. Legg merke til hvordan hundekjeks (Anthriscus sylvestris) stadig sprer seg utover habitatene. Man kan spekulere om også den økte spredningen av løkurt (Allaria petiolata)  delvis skyldes nitrogennedfall. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 10. aug. 2020 07:28