A

Abaksial (l. ab - bort fra; axis - aksen). Dorsal. Den siden som vender bort fra aksen f.eks. den siden av et blad som vender vekk fra stengelen. Det motsatte av adaksial (l. ad - nær inntil) som er den siden som vender mot aksen.Oversiden av et blad er adaksial side. Undersiden av et blad er abaksial side.

Abbe refraktometer - Instrument til å måle brytningsindeks av løsninger. Det sendes lys gjennom noen dråper av løsningen plassert mellom to prismer i et vanntermostatert rom. Lyset passerer prismene og inn i en kikkert med en måleskala.

Mye av kunnskapen om signalveien for utvikling av blomsten og blomstring kommer fra studier av vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana) og løvemunn (Antirrhinum majus). Hos blåveis, hvitveis og roser kan man noen ganger finne man homeotiske mutasjoner i blomsten hvor pollenbladene er blitt omdannet til kronblad, såkalt "fylte blomster", jfr. fylte roser.

ABC-transportører.  "ATP Bindende kassett  transportører", ATP-bindende kassette med et ABC-domene på proteinet. En stor familie av transmembranproteiner hos prokaryoter og eukaryoter som bruker ATP til å frakte stoffer over cellemembraner, blant annet stoffer fra sekundærmetabolismen (alkaloider, terpendoider, polyfenoler).som gir beskyttelse mot herbivore og patogener . Det finnes mange hundre forskjellige  ABC-transportører  koblet til ATPaser av P-type, som bruker kjemisk energi (ATP) til å frakte organiske molekyler over plasmamembranen og vakuolemembranen (tonoplast), for eksempel antocyaniner, fytoaleksiner, voks til kutikula, nedbrytningsprodukter fra klorofyll eller fremmedstoffer (xenobiotika) bundet til tripeptidet glutathion katalysert av glutathion transferase.

Abscission (l. ab - fra; scissus - revet) - Absisjon. Avkasting av blad, blomst, frukt eller smågreiner ved at det dannes et avkastningslag (løsningslag, absisjonssone) ved basis i overgangen mellom stengel/grein og stilk. Parenkymceller atskilles fra hverandre i avkastningslaget ved at midtlamellen og cellevegger løses opp katalysert av enzymene pektinaser og cellulaser. Arret mot stengel eller stamme dekkes av kutikula og celleveggene innsettes med vannavstøtende suberin.

Tilbake til hovedside

Abjeksjon (l. abjisere - kaste ut) - Kaste ut sporer fra en sporofor.

Abkaulin (l. ab - bort fra; caulis - stilk) - Langt fra stamme eller stengel. Motsatt adkaulin

Abscisinsyre (ABA) (l. ab - bort fra, av; scissio - dele) - Et plantehormon som deltar under stressbetingelser som i tørkerelaterte prosesser f.eks. lukking av spalteåpninger, induksjon av tørkerelaterte proteiner og deltar i seine stadier av embryoutviklingen. ABA er et sesquiterpen (C15).

Abscisse - På en todimensjonal grafisk framstilling den horisontale x-aksen. Den vertikale y-aksen kalles ordinat

Absisjon (l. abscindere – kutte av). Abscisjon. Abscission. Atskille plantedeler i avkastningsreaksjoner for eksempel atskillelse av løvblad fra stengel, eller blomsterblad (begerblad, kronblad, pollenblad) under utvikling av frukt. Avkasting av høstløv fra løvtrær.

Absolutt temperatur - En temperaturskala hvor nullpunktet er absolutt null dvs. -273.15 oC, den teoretiske temperaturen hvor all bevegelse av atomer stopper. Temperaturen angis i grader Kelvin angitt som K (uten grader etter). F.eks. vil 20 oC tilsvare 293.15 K.

Absorbanse - Et mål på det lyset som absorberes av en løsning. Absorbansen (A) er:

A=log Io/I

Absorbere (l. ab - bort fra; sorbere - suge inne) - Suge (fange, ta) opp.

Absorbsjonsspektrum (l. absorbere - å svelge) - Viser lys som fanges opp (absorberes) av et pigment (fargestoff) som funksjon av de forskjellige bølgelengdene (fargene) til lyset. Høyden på absorbsjonsspektret ved en bestemt bølgelengde sier noe om sannsynligheten for at energien til et foton ved den aktuelle bølgelengden skal bli absorbert. Absorbsjonsspekteret gir et "fingeravtrykk" av pigmentmolekylet. Sannsynligheten for at lys skal bli absorbert av et pigmentmolekyl avhenger både av bølgelengden og orienteringen av det elektromagnetiske feltet til lyset i forhold til mulige induserte oscillasjoner og vibrasjoner av elektroner og kjerner i pigmentmolekylet. Absorbsjon av lys får molekylet til å gå fra en grunntilstand til en eksitert tilstand hvor ett av elektronene går over i en orbital med høyere energi. Eksitasjonen kan skje til 2. singlett nivå som har størst energi eller til 1. singlett nivå med lavere energi. Hvert elektronisk energinivå (grunntilstand, eksitert tilstand) er oppdelt i forskjellige diskrete undernivåer i energi kalt vibrasjonssubnivåer, som skyldes vibrasjoner av atomene i molekylet. Vibrasjonssubnivåene er videre oppdelt i rotasjonsnivåer. Alle disse energinivåene gjør at man får absorbsjonsbånd og derav brede absorbsjonstopper.

Acerose (l. acer - spiss, skarp) - Nålformet

Acervulus (l. acervus - hop, haug) - Soppfruktlegeme anlagt under epidermis eller kutikula på planter og som aseksuelt lager konidier på korte konidiebærere. Soppsporene kan etterhvert komme til syne på overflaten av planten.

Acetogenese (l. acetum - sur vin; gr. genesis - avkom) - Anaerobe bakterier (homoacetogene bakterier) som bruker karbondioksid som elektronakseptor i energimetabolismen. Karbondioksid blir redusert til acetat (eddiksyre). Elektroner og protoner kommer fra hydrogen (H2).

Acetoklastisk - Spalting av acetat (eddiksyre) til metan (CH4) og karbondioksid (CO2) hos noen metanogene bakterier.

Acetonpulver - Proteinpulver som blir igjen når plantevev homogeniseres i iskald aceton og acetonekstraktet filtreres med vakuumfiltrasjon. Filtratet som blir igjen på filteret kalles acetonpulver. Brukes som et trinn for å rense enzymer.

Acetotrofe (l. acetum - sur vin; gr. trophos - spiser) - Organismer som kan bruke acetat (eddiksyre) som karbonkilde eller elektronkilde. Hvis acetat brukes av metanogene bakterier spaltes acetat til metan og karbondioksid.

Acetyl CoA - Vannløselig metabolitt som består av en acetylgruppe bundet til svovel i koenzym A (CoA) i en energirik esterbinding, som en tiolester. Pyrodruesyre (pyruvat) fra glykolyse og betaoksidasjon av fettsyrer omdannes til acetyl CoA før tokarbon-gruppen i acetyl overføres til oksalacetat i en nukleofil addisjon og gir citrat. Acetyl oksideres til CO2 i trikarboksylsyresyklus (sitronsyresyklus).

Achene (gr. a - ikke; chaino - gaper, dvs. ikke åpen) - Akene. En liten tørr nøttelignende frukt med ett frø med en tynn perikarp med frøskallet tett inntil, og hvor frøet er festet til fruktveggen (perikarpen) bare ved basis. Vanlig i i rosefamilien (Rosaceae),  leppeblomstfamilien (Lamiácae) og skjermplantefamilien (Apiáceae), soleie- og kardeborrefamilien.

Acidofile (l. acidus - sur; gr. philein - elske) - Organismer som lever ved lav pH (surt miljø). Surjordsplanter. Bare noen få arter bakterier kan leve ved pH mindre enn 2. Sopp er vanligvis mer syretolerante enn bakterier, og viktige nedbrytere av surt strøfall på sur jord. Obligate acidofile bakterier er Thiobacillus og arkebakterien Sulfolobus som oksiderer sulfider og lager svovelsyre.  Motsatt av nøytrofile eller alkalifile arter.

Acidometri - Kjemisk analyse av løsninger ved titrering målt som endring i H+-konsentrasjonen.

Acidose (l. acidus - sur) - Sykdomstilstand som skyldes forsuring i cellen. Anaerob omsetning av glukose (fermentering) i muskler danner melkesyre (laktat) som gir senking av pH og acidose, med påfølgende muskeltretthet. Etanolgjæring gir ikke acidose, til forskjell fra melkesyregjæring. 

Aceolemater (Acoelemaria, gr. a - uten; koiloma - hule) er dyr

 som verken har coelom eller pseudocoelom. Omfatter arter med bilateral symmetri som beveger seg ved svømming eller kryping som flatormer (Platyhelminthes), nemertiner (Nemertea) og kjeveormer (Gnathostomulida). De er triploblastiske og har organsystemer. Fordøyelsen er ekstracellulær eller intracellulær.

 

Acyl-derivater - En acylgruppe er avledet fra en karboksylsyre og har strukturen R-C+=O-. Acylderivater av fosfat (acylfosfat) og av koenzym A (acyl-CoA) har høy fri energi ved hydrolyse. Både fosfatestere og thioestere er viktige i gruppeoverføringsreaksjoner. Enzymer som overfører acylgrupper kalles transacylaser. Pyruvat kan omdannes til acetyl-CoA på forskjellige måter. Hos aerobe organismer omdannes pyruvat til acetyl-CoA, CO2 og NADH katalyset av enzymet pyruvat dehydrogenase. Anaerobe bakterier kan bruke enzymet pyruvat-format lyase som gir produktene acetyl-Co og format (maursyre) eller pyruvat ferredoksin oksidoreduktase som gir produktene acetyl-CoA, karbondioksid (CO2) og hydrogen (H2). Hos fermenterende bakterier er acetyl-CoA viktig fordi den kan omdannes til acetyl-fosfat som brukes til syntese av ATP. Succinyl-CoA lages i sitronsyresyklus ved oksidativ dekarboksylering av 2-oksoglutarat. Succinyl-CoA kan brukes til syntese av ATP katalysert av succinat thiokinase.

Adamantan (gr. adamantinos – diamant) er en heterosyklisk kjemisk forbindelse satt sammen av tre ringer med sykloheksan, (C10H16) en organisering av karbonatomer som har likhetstrekk med plassering av karbon i diamant, et diamondoid,  og gjør molekylet til en fast og stiv struktur.

Adapsjon (l. adaptare - tilpasse) - Adaptasjon. En type struktur, fysiologi eller atferd som øker sannsynligheten for at en organisme skal overleve og kunne formere seg i et spesielt miljø. En endring som skyldes evolusjon og naturlig seleksjon.

Arvelig seleksjon og tilpasning til å tåle stress. Forskjellig fra akklimatisering

En evolusjonær relativt rask prosess  hvor mange nye arter inntar og etablerer seg i nye leveområder (habitater) og nisjer. Artene er et felles opphav, grunnleggerart,  som ved artsdannelse danner forskjellige fenotyper med morfologi tilpasset forskjellige matkilder og spiseatferd. For eksempel Darwins finker (Geospiza) med forskjellig nebbmorfologi, nebbstørrelse og form avhengig av matkilden de spesialiserer seg til, e.g. frøspisere, insektspisere.

Forskjellig fra evolusjonær radiasjon som er spredning av en art til et leveområde med mange ledige nisjer. 

Adhesiner (l. ad - til; haere - feste, klebe) er overflatevedheng som bakterier eller sopp bruker til å feste seg til celler, cellevev eller til overflater som i en  biofilm. Spesielt Gram-negative bakterier har mange velutviklete adhesiner, men kan også finnes hos Gram-positive. Adhesiner spiller en viktig rolle ved bakterieinfeksjon fra saprofytt- og patogene bakterier.

Adhesjon (l. ad - til; haerere - henge sammen) - Henge eller klistre sammen ulike objekter, materialer eller overflater. Brukt om vannets binding til celleveggene i planteceller bl.a. vedrør og trakeider i ledningsvevet; eller binding til jordkolloider eller glass. Adhesjon (vedhengskrefter) gir kappilart bundet vann til hydrofile overflater i samvirke med kohesjon (sammenhengskrefter).

Adhesorium (l. ad - til; haerere - klebre) - Et organ som fester plasmodiforider (en type planteparasitter) til planten.

Adiabatiske prosesser (gr. a - ikke, diabatos - passérbar, gå gjennom) - Prosess som skjer i et termisk isolert system uten hverken tap eller tilføring av energi. Kan deles i tørradiabatiske og våt (fuktig) adiabatiske prosesser.    Når lufta stiger synker lufttrykket. Lufta utvider seg og taper energi. En tørradiabatisk prosess betyr at avkjøling skjer uten kondensasjon og skydannelse. Adiabatisk vil si at det ikke skjer noen varmeutveksling med omgivelsene. Når denne lufta blir ført nedover blir arbeidet lufta utfører på omgivelsene negativt. Den indre energien i lufta øker og temperaturen stiger. Temperaturendringen er ca. 1oC for hver 100 m. Dersom lufta som stiger er mettet med fuktighet vil noe av vanndampen kondenseres og kondensasjonsvarmen avgis til lufta. Temperaturen synker derfor ikke så raskt i en fuktigadiabatisk prosess som i en tørr (ca. 0.5 oC per 100 m).

Adnasjon (l. adnasci - vokse sammen) - Sammenvoksing av to eller flere ringer med blomsterblad.

Adsorpsjon (l. ad - til; sorbere - suge) - Binding av gasser eller oppløste stoffer til en overflate på et fast legeme.

Skremselvarselfarger. Aposematisme. Kraftige og sterke farger i rødt eller gult, i fargemønstre ofte kombinert med svart, virker som varselfarge som signaliserer til potensielle predatorer (rovdyr) om at de fargerike kan forsvare seg, er giftige, og har bitter smak. Finnes hos insekter, slanger, amfibier og fisk.

Adventiv (l. adventicius, advenire - ankomme, komme tilsyne, noe som ikke hører ordentlig til, kommer senere) - Refererer seg til en struktur (planteorgan) som kommer frem på et uvanlig sted f.eks. stengel fra en rot kalt adventivknopper (biknopper). Røtter som vokser ut fra en stengel kalles adventivrøtter (birøtter).

Et embryo som blir utviklet direkte fra somatiske celler i frøemne, og ikke fra gametofytten.

Adventivknopper - Knopper som kommer fra andre steder enn bladhjørner og skuddspiss der de vanligvis kommer fra. F.eks. kan røtter ha adventivknopper som utvikler seg til nye skudd (lysskudd).

Røtter som dannes på en plante, men som ikke har sin opprinnelse fra rotvev. Det vil si at røttene utvikles fra en stengel, stamme eller blad.

Aecidiesporer (l. aecidium - kopp; gr. sporos - frø) - Aeciosporer. Skålrustsporer hos rustsopp.

Aecidium (l. aecidium - kopp) - En koppformet struktur som kan inneholde sporoforer.

Aequorin - Et protein fra en manet (Aequorea sp.) som sender ut lys som bioluminiscens. Brukes som et assay på kalsium (Ca2+) i biologisk materiale. Kalles også grønt fluorescerende protein.

Aerenkym (gr. aer - luft; enchain - gyte i) - Gjennomluftingsvev. Luftganger. Parenkymvev med greinete eller stjerneformede celler med luftfylte store intercellularrom. Finnes ofte i røtter og stengler hos sumpplanter og vannplanter. Adapsjon til oversvømmelse, flom og anaerobe bunnsedimenter. Gir ventillering av skudd, stengler og røtter. Aerenkym blir dannet i grunnvevet. Luftvev blir dannet ved kollaps av grupper av celler (lysigeni) eller ved at celler atskilles (shizogeni)-

Aerob (gr. aer - luft; bios - liv) - En organisme, celle eller metabolsk prosess som bruker eller trenger fritt oksygen (O2). Til forskjell fra anaerobe prosesser. 

Aerobiont (gr. aer - luft; bios - liv) - En organisme som trenger oksygen for å leve.

Aerotaksis (gr. aer - luft; taxis - ordnet) - Bakterier som beveger seg mot eller vekk fra områder som inneholder oksygen.

Aestival (l. aestivus - tidlig sommer) - Laget tidlig om sommeren. Motsatt av serotinal (l. serus - sein).

Aestivasjon - Arrangementet av blomsterdeler i en blomsterknopp.

Aflatoksiner - Soppgift laget av bl.a. Aspergillus flavus. Ofte coumarinderivater som også virker kreftfremkallende og kan hemme RNA syntese. Finnes i matvarer angrepet av soppene.

Afotisk (gr. a - uten; phos - lys) - Mørk del eller sone av et økosystem med for lite lys til å drive fotosyntese. Motsatt av fotisk.

Agam (gr. a - uten; gamos - ekteskap) - Aseksuell. Kjønnsløs. Individer med apomiksis (apomiktiske).

Agamospermi - Frødannelse uten befruktning. Aseksuell frøproduksjon. Alle typer av apomiksis unntatt vegetativ formering.

Agamospermi (gr. a – uten; gamos – ekteskap; sperma – frø). Frø dannet aseksuelt uten at en spermcelle befrukter egget.

Agam (gr. a – uten; gamos – ekteskap). Gruppe av arter med taxa som har aseksuell reproduksjon.

Agar (Malayisk agar-agar - en alge) - et fykokolloid (gr. phycos - havalge). Et surt gelatinaktig polysakkarid av galaktose isolert fra visse typer rødalger (Gelidium, Gracelaria, Pterocladia og Ahnfeltia). Brukes som fykokolloid til å få næringsmedier i fast form som danner en gel når temperaturen blir lavere enn ca. 40 oC. Brukes som støttemedium ved dyrking av organismer i sterile skåler (agarskåler) tilsatt næringssalter og andre nødvendige vekststoffer. Brukes også til vevskultur og elektroforesemedium.  Agar brukes i kosmetikk, næringsmiddelindustri og farmasøytiske produkter.

 

Agarose - Sulfatfri og nøytral fraksjon av agar. Et lineært polysakkarid, et galaktan hydrokolloid isolert fra rødalger, og som brukes til gelfiltrering og agarose gelelektroforese pga. jevn porestørrelse som virker som en molekylær sil. Inneholder dessuten ikke stoffer som hemmer vekst av virus.

Agglutinere (l. agglutinare - klebe) - Klebe og klumpe seg sammen. Sammenklebing. F.eks. agglutinering av blodlegemer.

Aglykon ( gr. a - uten; glykys - søt) - Komponenten i et glykosid som er igjen etter at sukkeret er spaltet av. Ikke-karbohydratdelen av et glykosid (glukosid).

Agonist (gr. agon  - konkurranse) et kjemisk stoff (ligand) som binder seg til et mottakermolekyler (reseptor)  og gir økt eller forsterket biologisk respons. Hormoner, nevrotransmittorer, narkotiske stoffer og legemidler kan virke som en agonist.

Agrostologi (gr. agrostis - gras; logos - læren om) - Del av botanikken som omhandler gras.

Agroøkologi (l. agro fl.t. agri – aker (l. acer), jordstykke) er anvendt bruk av vitenskapelig kunnskap om økologi og økologisk prosesser innen landbruk og skogbruk. Agroøkologi er basert på en holistisk tankegang som ivaretar og beskytter mikroorganismer, planter, dyr, jordsmonn, mennesker, miljø og klima mot langsiktige skadevirkninger. Agroøkosystemer er en type økosystem som er et resultat av landbruk og matproduksjon.

Akantoik (gr. akantha - torne) - Har torner.

Akantokarp (gr. akantha - torne; karpos - frukt) - Frukt dekket med torner eller spisse utvekster.

Akaulin (gr. a - uten; kaulos - stilk) - Uten stengel eller stilk.

Akee eller ackee (Blighia sapida), eng. akee,  er et tre i såpebærfamilien (Sapindaceae) med en frukt kalt akee-eple.

Akineter (gr. a - ikke; kinein - bevege) - Tykkveggete hvileceller (hvilesporer) hos blågrønnbakterier og noen alger.

Tilvenning. Økt stresstoleranse for planter som tidligere har vært utsatt for stress. Forskjellig fra adaptering, men akklimatisering har også et evolusjonært grunnlag og er en type tilpasning.

Akrogyn (gr. akros - spiss; gune - hunn) - Arkegonier utvikles fra apikalceller f.eks. hos levermoser.

Akrokarp (gr. akros - spiss; karpos - frukt). AcrocarpaeMoser som har sporofytten i enden av moseplanten. Arkegonier og anteridier plassert i grupper i stengelspissen på mosen.

Til forskjell fra pleurokarp (gr. pleura - side; karpos - frukt), Pleurocarpae,  mose som har arkegonier og anteridier på korte sidegreiner. 

Kladokarp (gr. klados - skudd) har endestilte arkegonier på korte sidegreiner

Akroneme (gr. akros - spiss; nema - tråd) - Den delen av en flagell med tynnest ende.

Akropetal (gr. akros - spiss; l. petere - søke) - Mot spissen. En utvikling som skjer nedenfra og oppover. Det eldste blir ved basis og det yngste mot spissen. Motsatt av basipetal.

Akselknopp  (axilla - armhule). En knopp i hjørnet (aksilen) mellom blad og stengel, og er laget av et akselmeristem. Akselmeristemer er ofte i hvile (knopphvile) , men aktiveres hvis toppskuddet fjernes ved at apikal dominans fjernes. 

Aksessorisk knopp (l. accedere - å støtte) - Knopp som sitter over eller på siden av hovedknoppen.

Aksessorisk pigment - Hjelpepigment. Pigment som fanger opp lys og overfører det til klorofyll a, f.eks. klorofyll b.

Aksessorisk vev (l. accedere - å støtte) - En del av vevet i frukten som ikke kommer fra fruktknuten, men f. eks. fra blomsterbunnen.

Aksial (l. axis - akse; gr. axon - akse) - Parallelt med lengdeaksen i rot eller stengel. Det sekundære ledningsvevet kalles det aksiale system.

Aksil – (l. axilla – armhule)Vinkelen mellom bladstilk og stengel, eller vinkelen mellom grein og stamme. I aksilen mellom bladstilk og stengel kan de ligge akselmeristemer som utvikles til akselknopper.

Aksjonspotensial - Rask og midlertidig forandring i elektrisk potensial. En midlertidig reversering av det elektriske potensial over en membran via åpning/lukking av ionekanaler. Et aksjonspotensial kan gi langdistansetransport av et signal gjennom planten. I ikke-stimulert stilling (hvilepotensial) er cellens innside elektrisk negativt ladet i forhold til utsiden. Når en impuls passerer cellen endres den indre ladningen fra negativ til positiv når aksjonspotensialet passerer.

Aksjonsspektrum (l. actio - virkning, handling) - Virkningsspektrum. Grafisk fremstilling av en fysiologisk respons (f.eks. fotosyntese, fototropisme, kloroplastbevegelse, spalteåpning, fotoreaktivering, strekningsvekst etc.) som funksjon av bølgelengden til lyset. Ved å sammenligne med absorbsjonsspekteret til forskjellige pigmenter kan vi bestemme hvilke pigmenter som sannsynligvis deltar i prosessen. F.eks. vil aksjonsspekteret for fotosyntesen ha maksimum i rødt og blått lys hvor klorofyll absorberer mest effektivt.

Aktin (gr. actis - stråle) - Et av strukturproteinene som inngår i mikrofilamentene i cytoskjelettet hos eukaryoter. Proteinmonomer med globulær form (G-aktin) polymeriserer og gir aktinfilamenter (F-aktin). Aktin inngår som filamenter i muskelapparatet hos dyr.

Aktinisk lys (gr. aktis - stråle) - Kortbølget synlig lys.

Aktinobakterier er Gram-positive med høyt innhold av GC (guanin-cytocin) i forhold til AT (adenin-thymin) i DNA, og har peptidoglykan i celleveggen. De er kjemoorganotrofe, aerobe og danner ofte greinete filamenter som ligner sopphyfer i mindre skala, og tidligere ble de kalt aktinomyceter. Aktinobakterier har en fundamental fuksjon i omsetning av organiske stoffer i jord, i interaksjon, konkurranse og næringsnett med andre grupper bakterier, men aktinobakterier lever også i ferskvann og saltvann. 

Aktinobiologi (gr. aktis - stråle; bios - liv; logos - lære) - Læren om effekten av stråling på levende organismer.

Aktinokarp (gr. aktis - stråle; karpos - frukt) - Blomst eller frukt ordnet radialt.

Aktinomorf (gr. aktis - stråle; morphe - form) - Radialsymmetrisk. Regulær blomst. Regelmessig flersymmetrisk blomst, med tre eller fler like sektorer. En type blomstersymmetri. Eksempel soleier (Ranunculus) og liljer (Lilium). 

Symbiose mellom filamentformete nitrogenfikserende Gram-positive aktinobakterier (tidligere kalt aktinomyceter)  i slekten Frankia som lever i symbiose med røttene til or (Alnus sp), pors (Myrica gale) og tinnved (Hippophae rhamnoides).

Aktinostele (gr. aktis - stråle; stele - søyle) - Ledningsstreng med stele med stjerneformet tverrsnitt med xylem. Antall stråler i tverrsnitt gir navn to armer: diarch (gr. di - to; arch - opprinnelse), tre armer: triarch (gr. tri - tre) etc. En type protostele (ledningsstreng) med ledningsvev arrangert som armer ut i et matriks av parenkymvev. Vanlig i røtter.

Aktiv transport - Transport av stoffer mot en konsentrasjonsgradient og ladningsgradient og som derfor krever energi. Energikrevende pumping av ioner eller andre molekyler over en membran fra et sted med lav konsentrasjon til et sted med høy konsentrasjon, dvs. tranport mot en elektrokjemisk gradient, siden ikke bare konsentrasjoner men også ladninger har en betydning for transporten. Aktiv transport krever energi, vanligvis i form av ATP.

Aktiveringsanalyse - Metode for kvalitativ og kvantitativ analyse av grunnstoffer i en prøve. Baserer seg på identifisering og bestemmelse av radionuklider når prøven bombarderes med nøytroner (nøytronaktivering).

Aktiveringsenergi (l. activus - virksom; gr. energeia - virkning, kraft, makt) - Energien som trengs for at molekyl skal kunne inngå i en kjemisk reaksjon. Energibarriere som hindrer molekyler i å reagere med hverandre, og som må passeres for at en kjemisk reaksjon skal skje.

Aktivitet - En korrigert konsentrasjonsstørrelse, spesielt viktig i konsentrerte løsninger. Sammenhengen mellom konsentrasjon av et stoff (c) og aktiviteten (a) er gitt via en aktivitetskoeffisient. Aktiviteten er som regel mindre enn konsentrasjonen.

Aktivt kull - Porøst materiale med store overflater bestående vesentlig av karbon. Lages av plantemateriale. Brukes til å absorbere gasser og absorbere stoffer fra løsninger.

Aktivt sete - Område på et enzym hvor substrat(ene) binder seg og derved får senket aktiveringsenergi, noe som trengs for at den kjemiske reaksjon skal kunne skje med høy hastighet ved biologisk relevant temperatur.

Akuleiform (l. aculeus - torne) - Torneformet. Akuleat betyr å ha torner.

Akvaporiner - Vannkanalproteiner. Proteinkanaler som letter transporten av vann over membraner bl.a. vakuolemembranen (tonoplast) og plasmamembranen (plasmalemma). Transporten av vann skjer mye raskere gjennom kanalene enn over bilipidlaget i membranen. Kanalene er laget av membranproteiner. Vannkanaler er vanlig forekommende i membraner i planter og dyr. Åpning og lukking av vannkanalene er regulert ved bl.a. fosforylering/defosforylering, kalsiumkonsentrasjon, og pH. Vannkanalene kan lukkes raskt ved stresspåvirkning som tørke, lav temperatur, anoksis, og saltstress.

Albedo (l. albus - hvit) - Grad av hvithet. Graden en overflate har til å reflektere solstråling. Forholdet mellom innkommen solstråling (kortbølget elektromagnetisk strålin) og reflektert solstråling inkludert langbølget varmestråling på en overflate. Andelen innkommet kortbølget solstråling som blir reflektert fra jordoverflaten. Siden refleksjonen fra en overflate avhenger av fargen på objektene, samt av vinkel for innkommen stråling vil Jordens albedo variere med breddegrad, årstid og type overflate. Albedo har stor betydning for Jordens varmebalanse, for eksempel når havområder i arktiske områder ikke lenger er dekket av is om vintern. 

Albino (l. albus - hvit) - Planter som mangler kloroplaster eller har uutviklede kromoplaster. Oppstår bl.a. ved naturlige mutasjoner, krysning, bestråling eller mutagener. Bilde viser en frøplante av eik (Quercus) som er albino. Den kan ikke lage klorofyll og kan derfor heller ikke drive fotosyntese. Straks opplagsnæringen i eikenøtten er oppbrukt vil planten dø.

Albumen (l. albumen - eggehvite) - Opplagsnæring i frø i form av triploid endosperm eller diploid perisperm.

Albuminøse celler (l. albumen - eggehvite) - Spesielle margstråleceller (parenkymceller) i kontakt med silceller i floem (silvev) hos de nakenfrøete planter (gymnospermene) og bregner. Tilsvarer følgeceller hos angiospermene.

Alburnum (l. albus - hvit) - Det ytre, yngste og lysfargede vedlag i en trestamme. Hvitved. Splint.

Aldring og død er en naturlig prosess hos alle levende organismer. Livslengden avhenger av artens reproduktive strategi (livshistoriestrategi) og individenes funksjon. Noen celletyper eldes raskere enn andre som del av et utviklingsprogram. Aldring, nedbrytning og død er styrt av gener som deltar i avvikling.

Aleuronkorn (gr. aleuron - fint mel) - Amyloplaster. Aleuroplaster, en type plastider som lagrer stivelse. Proteinkorn i frø eller røtter. Finnes i også de 2 til 4 ytterste cellelagene, kalt aleuronlag, utenfor endospermen i en karyopse.

Aleuronlag (gr. aleuron - fint mel) - De ytterste levende proteinrike cellelagene utenfor endosperm (frøhvite) hos frukten (karyopse) i grasfamilien. Cellene i aleuronlaget, under påvirkning av plantehormonet gibberellin fra embryo, lager under frøspiringen hydrolyttiske enzymer (beta-glukanase, alfa-amylase, protease) som bryter ned opplagsnæringen i endospermen slik at den blir tilgjengelig for den unge frøplanten (kimplanten).

Alfa-amylase inhibitor er en familie med små proteiner som hemmer enzymet alfa-amylase (α -amylase) hos pattedyr, men hemmer ikke enzymet i planter og bakterier. Alfa-amylase inhibitorer hemmer fordøyelsen av stivelse og glykogen og kan derved virke som et antibeitestoff i forsvar mot plantespisere. Alfa-amylase inhibitorer finnes bl.a. i frø.

Alfa(a)heliks (gr. alpha - først; l. helix - spiral) - Alfahelix. Spiralformet sekundærstruktur i polypeptider hvor den lineære sekvensen av aminosyrer foldes i en høyredreiet spiral. Spiralen stabiliseres av hydrogenbindinger mellom oksygen i karboksylgruppen i peptidbindingen og amidgruppen som ligger tre aminosyrer lenger vekk i sekvensen.

Alfa(a)partikkel - En subatomær partikkel som består av to protoner og to nøytroner. Alfapartikkelen er identisk med kjernen til heliumatomet og sendes ut ved desintegrasjon av radioaktive isotoper. Gir alfastråling. Virker sterkt ioniserende på biologisk materiale.

Alge endosymbionter - Eukaryote alger kan finnes som fotosyntetiserende endosymbionter i invertebrater i ferskvann og saltvann f.eks. koraller, sjøanemoner, svamper, amøber, flatormer, hydroider og mollusker. Algene tas opp ved fagocytose.

Fykotoksiner er giftstoffer produsert av marine alger og dinoflagellater, og som deretter blir oppkonsentrert i de marine næringsnett og næringskjeder, bl.a. i invertebrater som blåskjell. Eksempler på fykotoksiner er saxitoksin, domoinsyre, bevetoksin 2, ciguatoksin, okadainsyre, dinophysistoksin, pectentoksin, yessotoksin og azaspirsyre.

Algeoppblomstring - Masseoppformering av mikroskopiske alger i kystnære områder i saltvann eller ferskvann. Kan skyldes stor tilførsel av næringsrikt vann med mye nitrogen eller fosfor fra landbruk, kloakk eller flom. Algeoppblomstringen gjør vannet mer turbid og reduserer lysmengden til planter, alger eller koraller som lever på bunnen. Algeoppblomstringen kan medføre utskillelse av algegifter som kan drpe fisk og andre sjødyr. Dinoflagellaten Pfiesteria siller ut en toksin som dreper fisk. Større mengder alger som etterhvert dør og synker til bunns vil når de omsettes av bakterier kunne bruke opp oksygen i bunnvannet og danne anaerobe forhold.

Alger - En mangfoldig gruppe fototrofe organismer med fotosyntese som lager oksygen. Algene er primærprodusenter i akvatiske økosystemer, saltvann og ferskvann, men encellete alger kan også leve terrestrisk. Omtrent 40-50% av oksygenet som blir produsert i fotosyntesen på Jorden kommer fra alger inkludert blågrønnbakterier (tidligere kalt blågrønnlager), resten fra terrestriske planter. 

Algesopp.Flagellsopp. Chytrider Chytridiomycota. Ca. 1000 arter i jord, ferskvann, saltvann, og hydrotermiske ventiler. Dekompositører, men noen er også parasitter på protister, sopp, planter og dyr. Noen chytrider lever mutulastisk i fordøyelsessystemet hos drøvtyggere som kyr og sau. Har zoosporer med en flagell og kinetosom, og idet de også har centriol får de en spesiell plassering innen systematikk og evolusjon.

Algetoksiner - Algegift. Diatoméer, dinoflagellater og blågrønnbakterier kan skille ut giftige stoffer som påvirker zooplankton, invertebrater og vertebrater. Algetoksinene kan virke allelopatisk. De har fått stor oppmerksomhet bl.a. ved blåskjellforgiftninger og fiskedød i oppdrettsnæringen.

Alginater - Polysakkarider som inneholder sulfat og danner midtlameller mellom cellene hos brunalger. Alginatene er polymere av D-mannuronsyre og L-guluronsyre og isoleres fra bl.a. Laminaria, Fucus, Ascophyllum, Ecklonia, Lessonia og Macrocystis. Alginatene har stor kommersiell betydning og brukes i tekstil- og næringsmiddelindustri.

Eer natrium-, kalsium- eller kalsium-salter fra algininsyre. Algininsyre er et polysakkarid som finnes i celleveggene og det intercellulære matriks (midtlamellen) hos marine brunalger (Phaeophyta). Alginater er ikke vannløselige, men kan absorbere store mengder vann og anvendes som et stabiliserende fortykningsmiddel og gel brukt i næringsmiddel- og legemiddelindustri.

Alifatisk - Organisk stoff med en kjede av karbonatomer (C). En organisk forbindelse som har en åpen kjedestruktur. I motsetning til aromatisk organisk forbindelse som har en ringstruktur.

Alkalimetall - Gruppe 1 i det periodiske system som omfatter bl.a. natrium, cesium, rubidium og kalium. Gir enverdige kationer. Er lite elektronegative. Gir svake komplekser.

Alkaliske jordartmetaller - Grunnstoffer i gruppe 2 i det periodiske system. Omfatter bl.a. magnesium, kalsium og strontium. Gir toverdige kationer.

Alkaloider (arab. al-qali - aske av planter) - Organiske alkaliske stoffer som inneholder nitrogen og lages av planter. Flere enn 12000 forskjellige alkaloider er kjent fra planteriket. Alkaloidene lages vanligvis i cytoplasma og lagres i vakuolen, i spesielle celler (idioblaster) eller i melkesaft (lateks).

Alkan - fl.t. alkaner, parafiner. Kjede med karbon (C) bundet sammen med enkeltbinding.

Alken - Umettet alifatisk hydrokarbon med en eller flere karbon-karbon dobbeltbindinger (C=C). Alkener kalles også olefiner (oljedannere) fordi de danner et oljeaktig produkt i reaksjon med halogener).

Alkohol - Et organisk stoff som har bundet en hydroksylgruppe (-OH) til et mettet karbonatom. Eksempler på alkoholer er metanol, etanol, butanol og isopropanol. Mange alkoholer er giftige.

Alkylerende stoffer - Stoffer som overfører en alkylgruppe til et organisk stoff. Metylering av cytosin i DNA er en vanlig form for alkylering innen biologi. 

Allantoid (gr. allas - pølse; eidos - form) - Pølseformet f.eks. sporer.

Allee effekter er liten vekst som oppstår i små populasjoner med lav tetthet av individer per arealenhet. Det er ikke store aggregerte ansamlinger  av individer og store populasjoner som gir redusert vekst, men i små populasjoner med stor avstand mellom individene. Allerede Charles Darwin observerte at store populasjoner er bedre beskyttet mot predasjon og utryddelse. Individene konkurrerer om plass og ressurser, men det er også en positiv assosiasjon og sammenheng mellom populasjonsstørrelse, levedyktigheten til populasjonen (fitness), overlevelse, reproduksjon og viabilitet , egentlig litt i motsetning til Malthus-ligningen og den logistiske vekstkurven.

 

Allel (gr. allelon - en av to) - Allelomorf,  genutgave eller variant av et gen. En eller flere mulige alternative utgaver til gener som har identisk og samme plassering på homologe kromosomer, på samme locus , men med forskjellig DNA-sekvens. To eller flere gener kan sies å være alleler eller allelomorfe, og går sammen i par under meiosen.

Allelfrekvens - Den relative andelen av et allel blant kromosomene hos individene i en populasjon. Må ikke forveksles med genfrekvens.

Allelisme - Forholdet mellom to alleler.

Allelopati (gr. allos - andre; pathos - lide) - Kjemiske stoffer som skilles ut av en plante og som påvirker en annen plante. Stoffer som gir allelopati kalles allelokjemikalier.

Allergen (gr. allos - andre; ergon - aktivitet; genes - som lager) - Protein i planter f. eks. pollenkorn som fremkaller allergiske reaksjoner hos mennesker.

Allmenningens tragedie (The tragedy of the commons) er et begrep innført av den amerikanske økologen Garrett James Hardin (1915-2003) i 1968 som en artikkel i tidsskriftet Science. Den omhandler ødeleggelse av felles eide naturressurser hvor enkeltindivider tar seg til rette og egoistisk utnytter dem til eget formål og fortjeneste, men på sikt blir naturen og alle i samfunnet skadelidende og må bære kostnadene når ressursen er blitt tømt eller ødelagt og ikke lenger kan bli brukt av noen.  Teorien kan anvendes innen biologi, økologi, klimatologi, ressursforvaltning, samfunnsvitenskap og økonomi.

Allometri (gr. allos - andre; metros - mål) - Matematisk undersøkelse av forskjellige vekstrate i de forskjellige delene av en organisme. Relativ vekst av en del i forholdet til hele organismen. Når en del vokser raskere enn resten gir det endringer i proporsjonene.

Allomoner (gr. allos – andre; hormone - impetus, impuls, stimulus, insentiv , jfr. feromoner) er et kjemisk stoff (allelokjemikalier) utskilt fra en organisme og som påvirker og endrer atferden til andre arter hvor den som lager allomonet får en fordel. For mottakeren som registrerer det kjemiske stoffet gir det ingen fordel og kan også representere en ulempe. Allomoner kan inngå i et kjemisk forsvar som gir avsenderen en adaptiv fordel, men hos mottakeren gir det endret atferd og en fysiologisk negativ respons. Allomoner kan gi et byttedyr eller plante beskyttelse mot en predator eller infeksjoner.

Allopatrisk (gr. allos - andre; patria - hjemland) - Angår populasjoner som forekommer på forskjellige geografiske områder, atskilt av en fysisk barriere f.eks. fjell, hav. Allopatrisk artsdannelse.

Allopolyploid - Plante med kromosomer fra to eller flere foreldrearter. En polyploid organisme hvor to forskjellige arter har bidratt med ett eller flere sett med kromosomer. En celle som inneholder to eller flere genomer fra forskjellige arter.

Allorhizal (gr. allos - andre; rhiza - rot) - En primærerot som blir til hovedrot som danner en hovedakse og med siderøtter ut fra denne. Motsatt av homorhizal hvor røttene sprer seg like under jordoverflaten og hvor siderøttene kommer fra basaldelen av stengelen eller fra rhizomer eller utløpere.

Allosterisk (gr. allos - andre, en annen; stereos - struktur) - Regulering av enzymaktivitet ved at et lite organisk virkningsmolekyl (allosterisk effektor) binder seg til et annet sted enn det aktive sete på enzymproteinet, noe som igjen gir konformasjonsendring av proteinet, slik at substratbindingen til aktivt sete endres og derved påvirkes enzymaktiviteten. Enzymer som har denne egenskapen kalles allosteriske enzymer og reguleringen kalles allosterisk regulering. Effekten kan være enten allosterisk aktivering eller allosterisk hemming. Det allosteriske sete er området på et enzym som er forskjellig fra det aktive sete og som binder aktivatorer eller inhibitorer (hemmere). Enzymene kalles allosteriske fordi substratet og den allosteriske ligand (inhibitor eller aktivator) er sterisk forskjelige dvs. allosteriske. Allosteriske enzymer og kooperativitet ble studert første gang av Monod, Changeux og Jacob i 1965.

Allotropi (gr. allos – annen; tropos – måte, retning) eller allotropisk vil si at like atomer av et kjemisk stoff kan ordnes og bindes sammen i ulike krystallstrukturer eller former. Allotropi blir ikke brukt om kjemiske forbindelser bare for de enkelte grunnstoffene. Både karbon og svovel finnes i mange allotroper.

Alm (Ulmus glabra Hudson) er et tre i almefamilien (Ulmaceae). Har store dobbelt sagtannete, fjærnervete, ru blad med skjev bladbasis og kort bladstilk. Alm blomstrer på bar kvist med små tokjønnete blomster i kuleformet brunfiolett knippe.  Alm har tokjønnete blomster til forskjell fra rakletrærne.

Alpin (l. alpinus - lever i Alpene) - Noe som forekommer over skoggrensen.

Alternaria er en polyfyletisk soppslekt med mer enn 300 arter med konidier (aseksuelle klamydosporer) innen sekksporesoppene (Ascomycota), klasse Dothideomycetes,  orden Pleosporales. Taksonomien er uklar.  Alternaria lever som saprofytter (nekrotrofe, biotrofe) eller som endofytter, og trives i fuktig, nedbørrikt og varmt klima. Alternaria kan vokse på en lang rekke substrater som planter, frukt, grønnsaker, korn, nøtter, mel, tekstiler, papir, trematerialer og lær. Formerer seg med konidier (aseksuelle sporer). Sporene fra Alternaria kan transporteres i lufta, finnes overalt, har global utbredelse, og er en naturlig del av soppfloraen.  De har en viktig funksjon i nedbrytning av organisk materiale.

Alternativ oksidase - En kinol-oksidase som mottar elektroner direkte fra ubikinon-poolen og går derved forbi protonpumping og ATP-syntese. Alternativ oksidase finnes hos planter og er ikke følsom for cyanid slik som cytokrom oksidase i den vanlige respirasjonskjeden. Brukes til å produsere varme ved cyanidresistent respirasjon (termogenese) bl.a. i den hylsterformedet blomsten hos Arum-liljer f.eks. munkehette. Varmen fordamper illeluktene aminer som tiltrekker åtselinsekter som pollinerer blomsten. Fungerer som et sluk for elektroner uten å lage ATP.

Et blad per nodium oppetter stengelen hvor bladfestene kan danne en spiral eller stå i vertikale rekker.

Altruisme er en atferd som tjener en annet individ av arten, og som har kostnader for den som yter den. Omsorg for andre uten kostnader er generøsitet. Grønnskjeggeffekten er en hypotese for gjenkjennelse av individer av samme art.

Aluminium (Al) inngår i mange mineraler som feltspat og andre aluminiumsilikater og er også bundet til organiske kolloider i jorden. Aluminium er det tredje vanligste grunnstoffet på Jorden etter oksygen (O) og silisium (Si), og kan utgjøre 7% av jordmassen. Aluminium har ingen kjent funksjon i biologi, og er lite toksisk under nøytrale og basiske forhold. Under sure betingelser kan imidlertid aluminium virke toksisk på plantevekst.

Et lag celler som blir dannet under cellulariseringen av den fjerkjernete endospermen hos gras og korn. Endospermkjernen deler seg gjentatte ganger uten celleveggdannelse, et coenocyt-stadium (gr. koinos – vanlig; kytos – hul). Celleveggdannelse starter seinere i endospermutviklingen.

Alveolus (l. alveolus - lite hulrom) - Fl.t. alveoli. Små vesikler langs overflaten i cellen hos noen protoctister f.eks. dinoflagellater.

Amarant (Amaranthus) i amarantfamilien (Amaranthaceae). Ettårige planter, med kapsler med ett frø ordnet i aks. Opprinnelse fra Mellom-Amerika. Viktig pseudocereal i Mexico og har vært dyrket av Aztekere.

 

Amberkodon - Kodonet UAG, en av de tre stoppkodonene. En ambermutasjon er en mutasjon hvor et kodon i et gen muteres til et amberkodon. Derved stopper syntesen av proteinet som genet koder for før det er ferdig. Hvis dette skjer i et vitalt protein er mutasjonen letal (dødelig).

Ambient (l. ambire - å gå rundt) - Omgivelser.

Ambrosial (gr. ambrosia - gudenes mat) - Lukt.

Amficyklisk (gr. amphi - begge, omkring; cyklos - sirkel) - Lukkecellene deler seg og gir nabocellene under byggingen av spalteåpningene hos gymnospermer.

Amfifloisk (gr. amphi - begge; phloios - innerbark) - Floem på utsiden og innsiden av xylem.

Amfigastrier (gr. amphi - begge; gaster - mage) - Sekkformede vedheng på bladene hos levermoser. Binder vann kapillart.

Amfimiksis (gr. amphi - begge; mixis - blanding) - Sann seksuell reproduksjon i motsetning til apomiksis.

Amfistomatisk (gr. amphi - på begge sider; stoma - munn) - Et blad som har spalteåpninger på begge sider.

Amfivasal (gr. amphi - begge; l. vas - rør) - Vedvev (xylem) som omgir silvev (floem). Motsatt av amfikribral. Eksempler på enfrøbladete planter med amfivasale ledningsstrenger er Cordyline, Dracaena, Acorus og liljekonvall (Convallaria majalis).

Aminer - Aminer inneholder en eller flere amingrupper (-NH2) bundet til et hydrokarbon. Kan deles i primære aminer (RNH2), sekundære aminer (R2NH) og tertiære aminer (R3N) avhengig av hvor mange kjemiske grupper som er festet til nitrogenet. Aminer virker som svake baser i motsetning til amider. Etter hvor mange amingrupper kan de deles i alifatiske monoaminer, diaminer og polyaminer. Mange av dem er kationer ved fysiologisk pH.

Aminoacyl-tRNA - Aktivert form av en aminosyre som skal brukes til proteinsyntese. Består av en aminosyre festet med en høyenergi esterbinding til 3´-hydroksylgruppen i et tRNA molekyl.

Aminosyrebiosyntese - Ketosyrer kan ved transaminering omdannes til aminosyrer. Oksaleddiksyre (oksalacetat) gir karbonskjelett til aminosyrene aspartat, asparagin, methionin, lysin, threonin og isoleucin. 2-oksoglutarat (α-ketoglutarat) brukes til å lage glutamat, glutamin, arginin og prolin. Glutamat omdannes til ornithin og arginin i ornithinsyklus. Hos dyr inngår ornitin og citrullin i ureasyklus. Pyruvat gir alanin, valin og leucin. 3-fosfoglycersyre gir serin, glycin og cystein.

Aminosyrekatabolisme. Metabolisme med oksidativ nedbrytning av aminosyrer. Fordøyelse og nedbrytning av proteiner i maten til dyr frigir aminosyrer som blir oksidert, og dertter omsatt til metabolsk energi.  Hvis maten inneholder mer protein enn det som kroppen trenger for å lage nye proteiner (anabolisme), så blir overskuddet nedbrutt og oksidert. Kroppen hos dyr kan ikke lagre aminosyrer. Rovdyr (karnivore) får mesteparten av energien fra protein og aminosyrekatabolisme.  Planter bruker ikke oksidasjon av aminosyrer som energikilde, men bare til å bygge opp nye molekyler i biosynteseveier. Bakterier kan ta opp aminosyrer og bruke dem som kilde til karbonskjeletter og energi. 

 

Ammeorgan - Vegetativ del av planten som svulmer opp og inneholder opplagsnæring f.eks. røtter, jordstengler eller frøblader.

Ammonifisering (Ammon - gresk solgud som hadde tempel hvor ammoniumsalterble laget fra kamelmøkk; l. facere - lage) - Omdanning av organisk nitrogen til ammonium (NH4+) via mikroorganismer (sopp og bakterier) i jord og vann. Også kalt mikrobiell mineralisering

Ammoniumassimilasjon - Ammonium inkorporeres i organiske stoffer i planten først som aminosyren glutamin. Dette skjer via to enzymer glutamin syntetase (GS) hvor aminosyren glutamat binder ammonium vha. ATP og produktene er glutamin, ADP og uorganisk fosfat. Det andre enzymet som deltar er glutamat syntase (GOGAT) hvor ammonium fra glutamin overføres til en organisk syre, 2-oksoglutarat, vha. NADH og produktene blir glutamat og NAD+.

Ammoniumforgiftning. Hos mange organismer slik som dyr og noen planter virker nitrogen i form ammonium og ammoniakk giftig. Ammonium(NH4+) er en redusert form av nitrogen som blir assimilert inn som en naturlig bestanddel i aminosyrer , nukleinsyrer , aminer, klorofyll og hem i planter (nitrogenassimilasjon), og ingår i nitrogenmetabolismen. Fritt ammonium er giftig og må inkorporeres inn i organiske forbindelser. Hos dyr og andre heterotrofe organismer blir nitrogen utskilt som avfallesstoff ved metabolismen.

Amorf (gr. a - uten; morphe - form) - Av ubestemt form. Amorft faststoff.

Amorf som et mutert allel som ikke koder for protein. 

Amplifisering (l. amplificare - formere, forstørre) - Mangfoldiggjøring av f.eks. deler av DNA-sekvenser. En sekvens av påhverandre følgende aktiveringsreaksjoner utført av enzymer.

Amylase (l. amylum - stivelse; ase - endelse som angir at det er et enzym) - En gruppe enzymer som bryter ned (hydrolyserer) stivelse til mindre bestanddeler (oligosakkarider, dekstriner, maltose, glukose). Alfa-amylase (α-amylase) bryter alfa-1,4 og alfa-1,6-bindinger inne i stivelsesmolekylet. Alfa-amylase lager hull i stivelseskorn i spirende korn. Beta-amylase (β-amylase)spalter av beta-maltose fra den reduserende enden av stivelsesmolekylet. Maltose er et disakkarid bestående av to glukosemolekyler, og enzymet maltase omdanner maltose til glukose. 

Amyloplast (gr. amylon - stivelse; plassein - å forme) - Plastide som lager stivelse, en leukoplast (hvitkorn).

Amylose ( gr. amylon - stivelse) - Den ene formen av stivelse hvor glukose er bundet sammen med alfa-1-4-bindinger. Amylopektin er en form av stivelse som også har alfa-1,6-bindinger og som i motsetning til amylose danner et greinet molekyl. Amylose farges blå og amylopektin farges rød med jodløsning (KI3).

Amylum - Vegetabilsk stivelse.

Amøbedyr  (Sarcomastigophora, gr. sarkos - kjøtt; ina - høre til) er en underdivisjon blant protozooer (Protozoa) eller divisjon i Protista,  og  danner en polyfyletisk gruppe (forskjellig evolusjonært opphav) som omfatter amøber, foraminiferer, heliozooer og radiolarier (Radiolaria).

Amøber  i dyrerekke Rhizopoda er encellete organismer uten flageller. De lever heterotroft, og finnes i ferskvann, saltvann og jord. Noen er parasitter i andre organismer.

er blodceller hos virvelløse dyr (svamper , bløtdyr, pigghuder, tunikater) og noen chelicerater. Amøbocyttene forflytter seg med amøbeaktige bevegelser via pseudopodier «falske føtter». Noen av dem har likhetstrekk med hvite blodceller hos virveldyrene (vertebrater). Amøbocyttene kan ha funksjoner innen fordøyelse, lagring og transport av næring, utskillelse av avfall og i forsvar mot patogener.

Amøboid bevegelse (gr. amoibe - forandre - Strømning av cytoplasma i utvekster fra organismen som driver den fremover med formål å spise eller bevege seg midlertidig.

Amøbozooer (Amoebozoa, gr. amoeba - forandre) 0mfatter amøber, cellulære slimsopp og plasmoidale slimsopp. Slimsopp er soppdyr som ligner på både sopp og protozooer.

Anabolisme (gr. ana - opp; bolein - å kaste, skudd) - Cellulær prosess hvor energi brukes til å lage mer komplekse molekyler fra enklere. Den oppbyggende del av metabolismen , til forskjell fra de biokjemiske reaksjonene som degraderer kalt katabolisme.

Anaerob ammoniumoksidasjon (anammaoks) utføres av bakterier i divisjonen Planctomycetes hvor ammonium (NH4+) og nitritt(NO2-)  blir omdannet til dinitrogen (N2) og vann (H2O). anammoks har en viktig funksjon i nitrogensyklus. Bakteriene inneholder i cytoplasma et anammoksosom omgitt av en membran bestående av en spesiell type lipider kalt ladderaner. Hydrazin (N2H4) er et mellomprodukt i reaksjonen. 

Når jord blir oversvømt fylles luftlommene i jorden med vann og gassutvekslingen med atmosfæren stopper opp, siden diffusjon i væskefase går ca. 10.000 ganger saktere i væskefase enn i gassfase. Oksygenet i jorden blir brukt opp pga. respirasjon i mikroorganismene som kataboliserer organisk materiale. Mange av de mikrobielle prosesser i anaerob jord skjer også i anaerobe bunnsjikt i ferskvann og saltvann og de tilhørende akvatiske bunnsedimenter.

Anaerob korrosjon - Jernrør kan korroderes anaerobt hvor metalloverflaten virker som anode i en elektrokjemisk reaksjon, og jern omdannes til toverdig jern (ferrojern, Fe2+). En lik mengde protoner (H+) produseres ved katoden. En anaerob sulfatreduserende bakterie Desulfovibrio lager sulfid ( S2-) som reagerer med Fe2+ og danner jernsulfid (FeS).

Anaerob respirasjon - Respirasjon hvor oksygen ikke er tilstede (anoksisk) og hydrogen fjernes fra glukose og endeproduktene kan være etanol eller melkesyre (laktat).

Anaerobe bakterier - Bakterier som fermenterer aminosyrer, karbohydrater, puriner, pyrimidiner til organiske syrer (acetat, propionsyre, succinat, butyrat) og alkoholer (etanol, butanol). Samtidig lages endeproduktene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og hydrogen (H2) som inngår i komplekse næringskjeder (næringsnett). Noen bakterier bruker protoner ( H+) som elektronakseptor (elektronsluk) hvor elektronene kommer via  redusert nikotinamid dinukleotid i redusert from (NADH) og det lages hydrogen (H2). Protonreduserende bakterier lever ofte i symbiose med bakterier som bruker hydrogen som elektronkilde. Dette kalles syntrofi eller hydrogenoverføring mellom arter.

Anafase (gr. ana - over; phasis - skifte, komme tilsyne) - Stadium i mitose og meiose hvor den første atskillelsen i søsterkromatider skjer eller atskillelse av homologe kromosompar i meiosen.

Analog (gr. analogos - svare til, stemme overens med, proporsjonal med) - Struktur som er lik i funksjon, men har forskjellig evolusjonær opprinnelse. Skyldes konvergent evolusjon. F.eks. slyngtråden hos erter og vindrueplanten. I motsetning til homologe strukturer.

Anamorf - Det imperfekte aseksuelle stadiet i livssyklus til en sopp. Vanligvis et konidiestadium.

Ananas ( Ananas comosus (L.) Merr.), eng. pineapple,   er en toårig eller flerårig tørketålende tropisk kultivert plante i  ananasfamilien (Bromeliaceae) med en fruktstandfrukt kalt ananas. 

Anaplerotisk biosyntesevei. (gr. ana- opp; plero - fylle). Anaplerotiske reaksjoner. Under aktivt vekst og anabolisme med stort krav på karbonskjeletter vil det kunne bli mangel på mellomprodukter i metabolismeveier, for eksempel oksaleddiksyre , 2-oksoglutarat og malat i sitronsyresyklus i mitokondriene som tas ut til andre formål og må erstattes med ekstra tilførsel. Det må fylles på mer for å kunne opprettholde nivået av intermediater. 

Anastomose (gr. ana - opp; stoma - munn) - Reetablering av forbindelse og kontakt mellom to atskilte greinete rørsystemer. Sammenbinding av greinet ledningsvev. Sammensmelting av sopphyfer slik at det genetiske materialet kan blandes (Dikaryomycota).

Anatomi (gr. ana - oppe; tome - skjære, kutte) - Læren om organismenes struktur.

Andemat er en slekt med små flytebladplanter som kan dekke overflaten av stillestående næringsrikt ferskvann, men vind og bølger reduserer veksten. Andemat formerer seg med høy veksthastighet via vegetativ formering. Imidlertid kan andemat ha blomster, formere seg seksuelt og lage frø.  Planten trives best i eutroft vann med pH 4.5 - 7.5. Andemat har vært vanlig i gårdsdammer.

Androdioik (gr. aner - hann; dis - to; oikos - hus) - Har hannlige og hermafroditte blomster på atskilte planter. En andromonoik plante har hannlige og hermafroditte blomster på samme plante.

Androspore (gr. aner - hann; sporos - frø) - Spore som lager et hannlig filament.

Androstylium (gr. aner - hann; stylos - griffel) - Griffelstøtte i blomsten bestående av sammenvokst støvtråd (pollenblad) og griffel.

Aneuploid (gr. a – uten; eu – ekte; aploos – entall) er individer eller celler som har færre eller flere kromosomer enn det diploide kromosomtallet (2n) og multipler av disse, hvor n er det haploide kromosomtallet. Aneuploidi kan vise seg som monosomi med kromosomtall 2n-1 for et kromosom eller som trisomi med kromosomtall 2n+1 for et kromosom. Til forskjell fra euploid som har et fullstendig kromosomtall.

Aneuploidi (gr. an - uten; eu - god; ploid - flere av) - Organisme som har kromosomtall som avviker fra heltallsmultippel av grunntall. En organisme med celler som har tapt eller mottatt et ekstra kromosom, altså 2n+1 eller 2n-1. Ufullstendig kromosomsammensetning som følge av uregelmessig fordeling av kromosomer på dattercellene.

Angiokarp (gr. anggeion - rør; karpos - frukt) - Innelukket frukt. Brukt om et dekket og innelukket hymenium hos stilksporesopp (basidiomyctene).

Angiosperm (gr. angion - dekke, gjemme f.eks. vase, krukke; sperma-frø) - Angiospermer, Angiospermene. Anthophyta.  Blomsterplanter > 280000 arter. De dekkfrøete plantene.  Blomsterplanter hvor frøet utvikles inne i et frøemne. Frøemne ligger innenfor fruktbladene og frøet ligger i  og utvikles i en lukket frukt. Monofyletisk gruppe planter basert på blomstens struktur og oppbygning, dobbel befruktning (to spermceller i pollenslangen fra pollenkorn befrukter henholdsvis eggcelle og sentralkjerner i en embryosekk i fruktknuten), samt frukt i lukket struktur.

Angofora (gr. angos - kar, gjemme; phoros - bærende) - Blomsterbunnn som lager et krukkeformet hylster utenfor frukten.

Anhydrase (gr. an - ikke; hydor - vann, ase - enzym) - Et enzym som katalyserer en reaksjon hvor det fjernes vann fra et molekyl, f.eks. karbon anhydrase som fjerner vann fra karbonsyre og gir karbondioksid.

Anion (gr. anienae - å gå opp) - Et negativt ladet ion. 

Anioner tiltrekkes av anoden (positiv ladning) i et elektrisk felt.

Eksempler på anioner er klorid (Cl-), nitrat (NO3-), sulfat (SO42-) , sulfid (S2-), jodid (I-), og fluorid (F-),

hydrogenkarbonat (HCO3-), hydrogenfosfat (HPO42-).

Eksempler på organiske anioner er DNA, ATP og ikke-protoniserte syrer som pyruvat, acetat, og malat.

 

Anisofylli (gr. anisos - ulike, phyllon - blad) - Forskjeller i bladmorfologi ved at størrelsen på bladene varierer på tvers av stengelens eller greinas lengderetning f.eks. hos spisslønn, levermoser. Gir bladmosaikk som gjør at ingen blader skygger for hverandre.

Anisogami (gr. anisos - ulike; gamein - giftemål) - Sammensmelting av gameter med ulik størrelse.

Proteiner kovalent bundet til fettmolekyler på membranoverflaten.

Annexiner - En gruppe proteiner med relativt lik struktur som binder seg til fosfolipider i en Ca2+- avhengig reaksjon. Annexinene har en felles sekvens på 70 aminosyrer som repeteres og atskilles ved en variabel N-terminal region. Disse proteinene antas å delta i interaksjoner mellom membraner og cytoskjelett, exocytose, endocytose og regulering av celleoverflate receptorer.

Annilering - Renaturering av varme-denaturerte proteiner eller nukleinsyrer ved sakte avkjøling. Dannelse av nukleinsyre hybridmolekyler som inneholder parvise tråder med forskjellig opprinnelse for hver av trådene. Skjer ved sakte avkjøling av denaturerte nukleinsyrer.

Annona (Annona squamosa) og Annona muricata i annonafamilien (Annonaceae) i orden Magnoliales, eng. custard apple, sweetsop, soursop, gunanbana, sugar apple.

Annuell (gr. annus - år) - En plante som fullfører livssyklus (fra frøspiring til frøproduksjon) for deretter å dø, i løpet av en vekstsesong.

Annulus (l. annulus - ring) - Et spesialisert lag av celler rundt et bregnesporangium. Hjelper til med å spre sporer ved en fjærlignende mekanisme. Ring av celler i en mosekapsel som lager en sprekk og åpning for sporene. En fure hos dinoflagellater. Skjørtformet membran rundt stilken på  sopp (hymenomyceter og gasteromyceter).

Anoksis (gr. an - uten; oxys - skarp) vil si en tilstand for cellevev, organ, organisme eller økosystem helt uten oksygen i væskefase eller gassfase. En anoksisk tilstand med anaerob metabolisme, anaerob respirasjon. eller anaerob korrosjon. Hvis det er litt oksygen tilstede, men langt fra de normale oksygenkonsentrasjoner (normoksis) kalles tilstanden hypoksis.

Anoksisk - Fravær av oksygen (anoksis). Anaerob. Oksygenfritt miljø som derved får lavt redokspotensial (lav Eo´, mer negativ). Mangel på oksygen i cellevev, organ, organisme eller i en nisje et økosystem. Motsatt av oksisk.

Anrikningskultur - En kultur som brukes for seleksjon av en spesiell type bakterier. Vekstbetingelsene og sammensetningen av mediet gjøres slik at veksten av en bakterietype favoriseres i forhold til andre bakterier som har andre næringskrav og får mer ugunstige vekstbetingelser. Vekstmediet som brukes kalles et anrikningsmedium.

Antagonisme (gr. antagonistes - motsatt) - Motsetningsforhold. Motsatt virkende. Den hemmende virkning et stoff kan ha på virkning av et annet stoff. En muskel som gir motsatt effekt og bevegelse av en annen muskel som er den primære beveger. Motsatt av synergisme.

En antagonist (gr. antagonistes - motsatt virkning, rival) er det motsatte av agonist. En antagonist er en ligand som binder seg til en reseptor og demper eller blokkerer en biologisk respons. En antagonist kan kokurrere med en agonist om binding til reseptoren, kompetitiv eller non-kompetitiv, men kan også binde seg kovalent og blokkere reseptoren permanent Antihormon. Antagonistmuskel motvirker effekten av en agonistmuskel. 

Anteridiofor - En stilk som bærer et anteridium.

Anteridium (gr. anthos - blomst; idios - besynderlig, spesiell) - Sædgjemme. Et spermproduserende organ. Hannlig gametangier hos moser og bregner.

Anterior (l. anterior - fremre) - Fremst. Om laterale blomster som er lengst vekk fra hovedaksen. Motsatt av posterior (l. posterior - sist).

Anther (gr. antheros - blomstring) - Pollenknapp. Enden av et pollenblad (støvbærer) og inneholder pollen i pollensekker.

Anthesis (gr. antheros - blomstring) - Tidspunkt hvor blomsten er fullt utfoldet og utviklet.

Anthocyaniner (gr. anthos - blomst; kyanos-himmelblå, lasurstein) Entall anthocyanin,antocyanin. En gruppe vannløselig pigmenter (flavonoider) i vakuolen i celler i blad, frukt og blomster. Fargen varierer fra rød, rosa, purpur, blå, blåfiolett eller fiolett avhengig av type og mengde anthocyanin. Surhetsgraden (pH) påvirker også fargen, rød i sur løsning blå i basisk. Pigmentet er ofte koblet til sukker (glukose, galaktose, arabinose, eller rutinose)  i 3´- eller 5´-posisjon, og kan også være acylert. Aglykonet (ikke bundet til sukker, ikke glykosylert) kalles et anthocyanidin. I sur løsning er anthocyaninene kationer. Det finnes ca. 1000 forskjellige anthocyaniner og ca. 16 anthocyanidiner. De vanligste aglykonene (anthocyanidinene) er pelargonidin, malvidin, petunidin, peonidin, cyanidin, peonidin og delphinidin.

Anthophyta (gr. anthos - blomst; phyton - plante) - Blomsterplante.

Anthophyta (gr. anthos - blomst; phyton - plante) - Blomsterplante

Antiauxin - Kjemisk stoff som hindrer eller hemmer virkningen av auxin i planter f.eks. 2,3,5-trijodbenzosyre

Antibiotika  (gr. anti - mot; biotikos - liv) . Organiske molekyler som lages av mikroorganismer, og som diffunderer ut i omgivelsene, og begrenser vekst av andre mikroorganismer. Stoff av biologisk opprinnelse som dreper eller stopper vekst og utvikling av en annen organisme. Finnes f.eks. i jord hvor de er en viktig faktor i konkurransen mellom mikroorganismer. Innen medisin og veterinærmedisin brukes antibiotika fra sopp, aktinobakterier eller bakterier, til å bekjempe og hindre vekst av patogene  bakterier og andre organismer. Antibiotika har ingen effekt på virus, bare på sekundærinfeksjoner med bakterier etter et virusangrep. Antibiotika blir også brukt innen landbruk, fiskeoppdrett og i laboratoriearbeid i biologi. Antibiotika gir seleksjonspress og fører til evolusjon av antibiotikaresistente bakterier. 

Antibiotikaresistens - Antibiotikatoleranse. Antibiotika virker som et seleksjonsmiddel og seleksjonspress og gir Darwinistisk evolusjon og naturlig utvalg av bakterier som tåler og overlever virkningen av det aktuelle antibiotika. Overlevende bakterier får avkom med den samme evnen til å tåle antibiotika. Grunnen til at de tåler antibiotika kan være at de inneholder et enzym som bryter ned det tilførte antibiotika eller at de har egenskaper ved vegg eller membraner som gjør at antibiotika tas opp i bakterien i liten grad.

Antifrysproteiner - Proteiner som reagerer med overflaten til is og hemmer iskrystalldannelse og vekst av iskrystallene. Proteinene kan også senke frysepunktet i vannholdige løsninger. Frysepunktet senkes opptil 500 ganger mer enn man kunne forvente bare ut fra proteinkonsentrasjonen. Kalles også termale hysteresefaktorer. Hvis en underkjølt vannløsning tilsettes en iskrystall vil vannet fryse spontant. Dette skjer ikke hvis det er antifryseproteiner i løsningen.

Antigen -  er ethvert makromolekyl (proteiner) eller deler av virus eller organisme som induserer dannelse av antistoffer og reagerer med dem. Antigener er et patogen (virus, bakterier, sopp), cellebestanddeler (rester av cellevegger), proteiner eller andre makromolekyler fra levende eller døde organismer  som aktiverer en spesifikk immunrespons i immunsystemet. Et antigen må ha en viss størrelse, molekylvekt ca. > 6000. Antigener som fremkaller allergi kalles allergener.

Antiklin (gr. anti - imot; klinein - bøye) - Noe som skjer vinkelrett på overflaten. Antiklin deling er deling hvor den nye celleveggen dannes loddrett på organets overflate. Motsatt av periklin hvor delingsplanet er parallelt med overflaten.

Antikodon - Sekvens av tre nukleotider i transfer RNA (tRNA) som er komplementær til et kodon på mRNA. I proteinsyntesen vil det skje baseparring mellom kodon og antikodon og dette plasserer riktig aminosyre i den voksende peptidkjeden.

Flerecellete organismer benytter bredspektrede antimikrobielle peptider som en del av forsvaret mot patogene virus, bakterier, sopp og protozooer (vertsforsvarpeptider). De finnes intercellulært eller intracellulært i planter og dyr og virker på celleveggen  eller plasmamembranen til patogenet, hvor de kan lage hull eller påvirke biosyntesen i celleveggen.

Antiparallell - Parallelle, men går i hver sin retning. De to trådene i DNA er antiparallelle.

Antiparallelle spin - Spin av to partikler i motsatt retning, f.eks. to elektroner i et orbital.

Antipodecelle (gr. anti - motsatt; podos - fot) - Noe som er lokalisert i motsatt ende av et objekt. Celler i embryosekken i frøemnet som ligger i motsatt ende av mikropylen og eggapparatet.

Antiport (gr. anti - mot; l. portare - bære) - Transport av et ion eller molekyl gjennom en membran med samtidig og motsatt transport av et annet stoff. Transporten drives av spesielle membranproteiner kalt antiporter, e.g. ammonium-H+ antiport ved opptak av ammonium i røtter. 

Antisens RNA - En enkelttrådet RNA som har en nukleinsyresekvens som er komplementær til en mRNA og kan derved bindes til denne og hindre at den blir translatert til protein.

Antiseptika (gr. anti - mot; sepsis - forråtnelse) - Stoffer som skal hindre utvikling av bakterier eller drepe dem. Eksempler på antiseptika er 70% etanol, hydrogenperoksid-løsning, fenol-, kvikksølv- og jodforbindelser, kvartære ammoniumforbindelser, og hypokloritt.

Antiseptika og desinfeksjonsmidler er kjemiske stoffer som brukes til å drepe og redusere veksten av bakterier, men samtidig er relativt ugiftige. Såpe og vanlige midler som brukes til å behandle overflatesår hører med til denne kategorien.

er proteiner hos vertebrater (virveldyr) som reagerer med et spesielt sete kalt antigendeterimant (epitope) på et antigen, og som derved gjør at antigenet lettere kan fjernes ved forskjellige metoder. Immunsystemet hos virveldyr skiller mellom «selv» og «ikke-selv», og antistoffer er en metodene som blir anvendt for å fjerne «ikke-selv». Epitopen er den delen av antigenet som gjenkjenner antistoffer fra immunsystemet, B-celler og T-celler.

Antrakinoner - Kinoner satt sammen av tre sykliske karbonringer bundet til sukker (antrakinonglykosider) som ved forskjellige grad av oksidasjon også kan forekomme som anthron og anthranol. Vanlige i plantefamiliene Rubiaceae, Rhamnaceae og Polygonaceae. Antrakinoner som ikke er bundet til sukker kalles antranoider.

Antraknose (gr. anthrax - kull) - Nedsenket mørkfarget eller svart lesjon på blad, stengel eller frukt forårsaket av sopp som lager aseksuelle sporer i en acervulus. Bl.a. sopp fra Melanconiales.

Antrors (l. ante - før; vertere - å snu) - Noe som er rettet forover eller oppover.

Apertur (l. apertus - åpning) - Åpning f.eks. åpningen på pollen hvor pollenslangen vokser ut.

Apetala (gr. a - ikke; petalon - blad) - Blomst som mangler kronblad.

Apex (l. apex - spiss). Spissen av et planteorgan, f.eks. rotspiss eller skuddspiss.

Apikal (l. apex - spiss, topp; apicalis - vedrørende spissen) - Retning mot eller lokalisert til spiss eller topp.

Apikal dominans (l. apex - spiss; l. dominari - herske over ) - Dominans som toppskuddet utøver overfor sideskuddene og som helt eller delvis hindrer disse å utvikles.

En krokformet struktur som beskytter skuddspissen (apikalmeristemet) og det første bladet hos tofrøbladete planter (dikotyledoner) når skuddet i mørke trenger seg gjennom jorden. Lys stimulerer åpning av kroken og vekst av bladene. Kroken er avhengig av art dannet av stengelen under frøbladene (hypokotylen) eller stengelen over frøbladene (epikotylen).

Apikalt meristem (l.apex - spiss, topp; apicalis - vedrørende spissen; gr. meristos - delt) - Vekstpunkt i spissen av rot (rotapikalt meristem, RAM) som danner rotsystemet,  eller stengel (skuddapikalt meristem, SAM) som danner skudd. I meristemet kan det være en enkelt initialcelle (bregner) eller gruppe av intitialceller (stamceller) i rot- eller skuddspiss hvor det skjer aktiv celledeling og cellevekst.

Apikulat (l. apex - spiss) - Dannelse som ender i en kort ikke hard spiss.

Aplanospore (gr. a - ikke; planos - vandre) - Spore uten flagell som deltar i aseksuell reproduksjon. Hvilespore. F.eks. hos alger.

Apofyse (gr. apo - vekk fra; phyein - vokse). Den nedre ikke sporeproduserende delen av sporangiet (mosekapselen) hos bladmoser, den øvre delen med sporesekk kalles theka.  Hos møkkmoser eller parasollmoser (Splachnum) kan apofysen være farget og utformet som en parasoll som lokker til seg insekter som sprer sporer.

Apogami (gr. apo - vekk fra; gamos - ekteskap) - Vegetativ celle i embryosekken utvikles til embryo.

Apokarp (gr. apo- vekk fra; karpos - frukt) - Gynøsium hos blomsterplanter som har atskilte fruktblad. Apokarpi er en frukt dannet fra bare ett fruktblad. Apokarpium. Til forskjell fra synkarp.

Apomiksis (gr. apo- bort fra; mixis - blanding) - Reproduksjon uten fusjon av gameter. Ukjønnet formering. Frøsetting uten befruktning. Kan skje ved at frøemnet ikke befruktes, men pollinering kan være nødvendig (agamospermi) for å få utviklet endosperm, og ofte må sentralkjernen befruktes. Somatiske embryoer kan bli dannet i frøemnet (sporofyttapomiksis/adventivembryoni) dvs. embryo kommer fra en sporofyttcelle, ikke en gametofyttcelle, f.eks. hos citrusfrukter. Embryo kan også dannes fra en uredusert embryosekk (gametofytt apomiksis). Ved apomiksis skjer det ikke meiose og rekombinasjon. Vanlig hos sveve (Hieracium) og løvetann (Taraxacum).

Apomorf (gr. apo - bort fra; morphe - form) - Apomorfi. En evolusjonsmessig avledet karakter eller egenskap. Brukes i kladistikk og fylogenetiske studier av evolusjonært slektskap med slektsskapstrær.

En synapomorfi (gr. syn - delt; apo- avledet; morph- form) er en avledet egenskap som er delt mellom flere taxa. En plesiomorf er en mer opprinnelig (primitiv) egenskap.

Apoplast (gr. apo - bort fra; plastos - forme, danne) - Den delen av planten som ligger utenfor cytoplasmasystemet. Apoplasten omfatter celleveggene (celleveggapoplast), intercellularrom (intercellularromapoplast) og det ikkelevende ledningsvevet (xylemlumenapoplast.

Apoptose (gr. apo - ivei fra, bort fra; ptosis - falle) - Kontrollert celledød hos dyr. Selektiv fjerning av uønskede celler som skrumper inn. Det opprinnelige greske ordet referer seg til kronblad som faller av blomsten eller blad som faller av trærne. Det finnes gener som har til oppgave å eliminere undøvendige og skadete celler.  Apoptose skjer også som en naturlig utviklingsprosess under fosterutviklingen hos dyr for å kunne tilpasse cellevev og organer innenfor en ytre fastlagt struktur. 

Aposematisme (gr. apo - vekk fra, semantik - tegn på fare) er dyr som har et spesielt mønster med sterke kontraster og  fargekombinasjon, oftest rødt, gult, svart som gir en advarsel til potensielle predatorer om at dyret er giftig, har ille lukt, stikkende kroppsdeler, er aggressivt eller på annet vis representerer en fare. Aposematisme finnes hos insekter, fisk, amfibier, krypdyr og pattedyr, gjør dyret mer synlig, men evolusjonseffekten oppveies av advarselmerkingen i det visuelle signalet. En form for mimikry.

Apotesium (gr. apotheke - lager) - En åpen kopp- eller skiveformet ascokarp hos sekksporesopp (actinomyceter). Fruktlegemer med hymeniet plassert utvendig.

Apposisjon (l. ad - til; ponere; positus - plassere) - Tykkelsesvekst ved påleiring av veggmateriale lagvis fra innsiden.

Appressorium (l. ad - til; pressare - å presse) - Oppsugningsorgan. En oppsvulmet spiss av en hyfe som hjelper til med å feste soppen, som deretter kan trenge gjennom epidermis og inn i planten. Festeorgan. Haustorium.

Arabidopsis - Arabidopsis thaliana - vårskrinneblom. Plante i korsblomstfamilien. Modellplante brukt i molekærbiologi og genetikk. Kjernegenomet, fordelt på 5 kromosomer, er lite (100-120 megabasepar) og vil være ferdig sekvensert i løpet av år 2001. Planten har en rekke gunstige egenskaper: 1) kort generasjonstid, lett å dyrke og tar liten plass. 2) Har mange små frø og plantene er lette å krysse. De har både selvpollinering og krysspollinering. 3) Kan transformeres ved innsetting av fremmed DNA med vektoren Ti-plasmid (binært vektorsystem) fra bakterien Agrobacterium tumefasciens.

Polysakkarid bestående av en kjede med arabinose. Kan også være bundet til rhamnose,  og galaktose.

Arbitrium fra latin betyr styrke til å velge. Peptider hos bakteriofager som kommunikasjonssystem som er med i valget om en bakteriofag skal gå inn i lysogen fase hvor faggenomet settes inn og hviler i bakteriegenomet, eller velge  lytisk fase med oppløsnings av bakterien (lysis) og massespredning av nye viruspartikler som kan infisere flere bakterier. . Peptidene virker som arbitrium, hvor quorum kan være medvirkende. Det er indikasjoner på tetthetsavhengige arbitrium signaler også hos bakterier. 

 

Arbor vitae - Livstreet. Brukt om evolusjonære trær fra det enkle til det mer komplekse. Hvordan treet blir seende ut avhenger av hvilken rot som velges.

Arboretum (l. arbor - tre), også kalt arboret, flertall arboreta. Levende samling av trær og større busker som har vitenskapelig og prydmessig formål, og som kan være eksotiske og ha spesielle egenskaper.

Arbuskel (L. arbuscula - busk) - 1. Dvergtre. 2. Greinet sopphyfe intracellulært i rotceller hos planter med vesikulær-arbuskulær endomykorrhiza. Vesikler er sopphyfer som danner vesikkelformede haustorier i rotcellene i rotbarken.

Archaeasystematikk - Basert på sekvensen av 16S ribosomalt RNA deles domene Archaea i 3 riker: I: Euryarchaeota (ekstremt halofile, metanogene, hypertermofile, acidofile). II: Crenarhaeota (hypertermofile, kuldekrevende). III: Korarchaeota (hypertermofile ved basis av det fylogenetiske tre).

Areol fl.t. areoler (l. areola – dim., lite rom eller åpent område) er et av små flere ofte sirkulære rom, utvekster eller områder med spesielle egenskaper i form eller farge omgitt av annen type cellevev. Areolær =på en areol eller ligne på en areol. Areolering = areolært mønster. 

Arillus (l. arillus - tønnebånd etc.) - Frøkappe. Dannelse saft- og kjøttfull, ofte fargerik kappe ved basis av frøemnet  og som delvis omslutter frøet. Vokser ut fra chalaza og danner en ring rund frøstrengen (funikulus). 

Arkegonium fl. arkegonia (gr. arch begynnelse, først; archegonos - første av en rase; gonos - avkom, tilvirkning) - Eggcellegjemme. I moser og planter, unntatt angiospermene, et flercellet eggproduserende organ. Et flercellet hunnlig gametangium. Kan være bygget som en krukkeformet beholder med vegg av ett cellelag. Krukken har en nedre bukdel og en øvre halsdel. I bukdelen ligger nederst en eggcelle og over denne en halskanalcelle. Hos mosene lages bukdelens vegglag fra overflatecellens initialcelle i motsetning til karsporeplantene.

Arkesporium - Celle eller gruppe celler i sporangiet i en sporofytt, og som utvikles til sporer for eksempel i pollensekken, i frøemneprimordiet hvor det dannes en embryosekk, eller i et bregnesporangium. Cellevev, arkesporvev,  som inneholder sporer.

Armpallisadevev - Pallisadevev med innbuktninger av celleveggen slik at cellene blir greinete, f.eks. i furunål.

Aromatisk - Organisk stoff som inneholder en ring med karbonatomer. Stoffer som er relatert til benzen. Til benzenringen kan det være festet grupper i forskjellige posisjoner. Ortho-posisjon (o-, 1,2-disubstituerte); meta-posisjon (m-, 1,3-disubstituerte) og para-posisjon (p-, 1,4-disubstituerte.

Aminosyrene L-tyrosin, L-fenylalanin, L-tryptofan og histidin som alle inneholder en aromatisk ringstruktur. Eksempler på aromatiske ringer er benzen-ringen (tyrosin og fenylalanin), indol-ringen (tryptofan) og imidazol-ringen (histidin). Aminosyrene er byggeblokker i den tredimensjonale proteinstrukturen. Hver av aminosyrene har spesielle egenskaper, og vanligvis er det L-aminosyrene som inngår i reaksjonene. I giftige peptider og antibiotika kan det forekomme D-aminosyrer

Arr. Stigma. Område på griffel som skal motta pollen. Pollenfanger. Hvis flere fruktblad er sammenvokst kan arret danne fliker (arrfliker) eller en arrskive (diskoid). Arr kan være vått eller tørt. Begge har et ekstracellulært matriks med esterase aktivitet. Et tørt arr anses for å være evolusjonært mer avansert enn et vått. Et tørt arr  er dekket av både en pellikel (l, pellicula – tynn hud) og kutikula, slik at det blir en mer effektiv kontroll med oppfanging og gjenkjennelse av kompatibelt pollen, samt hydrering av pollenkornet. Hos gymnospermer kan en pollineringsdråpe ha samme funksjon som arret. Arrflaten er klebrig, har hår, fjær (plumose) og utvekster som gjør det lettere å feste pollen. Arrets oppgave er å feste pollen, hydrere pollenkornet og danne en overflate for pollenspiring.

Arrhenius ligning - En ligning som viser sammenhengen mellom hastighetskonstanten k i en reaksjon, temperatur, og reaksjonens aktiveringsenergi. Foreslått i 1889 av Svante Arrhenius. 

Arsen (As) er et giftig tungmetall i nitrogengruppen, gruppe 15 i det periodiske system, i samme gruppe som inneholder nitrogen (N), fosfor (P), antimon (Sb) og vismut (Bi), og har derfor mange like kjemiske egenskaper. Forgiftninger med arsen forekommer i Syd-Asia fra drikkevann i brønner,  og fra ris (Oryza sativa) dyrket i nærvær av arsen i oversvømte rismarker. Arsen ble tidligere brukt som impregneringsmiddel i trykkimpregnert treverk.  Arsesnikktrioksid (As2O3, diarsentrioksid) brukt som gift i kriminalromaner, jfr. Agatha Christie. 

Art - En gruppe individer som kan krysse seg med hverandre, utveksle gener og gi fertilt avkom, seksuell reproduksjon,  men som er omgitt av krysningsbarrierer mot andre arter. Dette er et biologisk artsbegrep., innført av Ernst Mayr. Artsnavnet er bygget opp av et latinsk slektsnavn og artsepitet (binomial nomenklatur). Enkelte planter som formeres aseksuelt vil falle utenfor denne definisjonen. Hos noen alger vil det være vanskelig å få utført krysningsforsøk fordi slik krysning skjer svært sjeldent. Alger klassifieres derfor ofte etter et morfologisk artsbegrep basert på strukturelle karakterer. Arter kan danne artskompleks

For bakterier og anvendes flere karakterisitika for å identifisere en art. Virus er ikke levende, men kan allikevel ordnes i et taksonomisk system som blant annet omfatte kvasiarter (virale kvasiarter) som et resultat av mutasjoner.  

Artemisinin er et seskiterpen med en hydroperoksidbro isolert fra søtmalurt eller sommermalurt (Artemisia annua) i korgplantefamilien (Asteraceae). Søtmalurt har inngått i kinesisk urtemedisin som et middel mot bl.a. malaria, og Youyou Tu isolerte artemisinin fra planten og viste at det er virksomt mot malariaparasittene Plasmodium falciparum og Plasmodium vivax.

Arthrospore (gr. arthron - festet sammen ; sporos - frø) - Sporer laget ved deling av en hyfe slik sporene blir hengende som perler på en snor (moniliform l. monile - perlekjede; forma - form). Finnes bl.a. hos aktinomyceter.

Artifakt - En hendelse, struktur eller substans som ikke er representativ for in vivo tilstanden av den originale prøven og som derved skyldes isolasjonsprosedyre, behandling av prøven eller andre faktorer.

Artisjokk (Cynara scolymus, syn. Cynara cardunculus var. scolymus) er en grønnsak og plante i korgplantefamilien (Asteraceae), orden Asterales, i klad asterider, eng. globe artichoke, french artichoke, green artichoke

Artsepitet - Det andre latinske navnet (med liten forbokstav) i binomial nomenklatur. Det første navnet angir slektsnavnet (med stor forbokstav).

Nærstående arter (l. species - spesielt slag eller type) som har svært likt utseende, og som tidligere har blitt identifisert som samme art og har fått samme navn. PCR (polymerase kjedereaksjon og moderne høykapasitets DNA-sekvenseringsmetoder har vist at selv om de har likt utseende kan det dreie seg om egne arter med genetiske forskjeller, en artsflokk, også kalt kryptiske arter (gr. kryptos – skjult, gjemt). Andre begreper som blir brukt er artssverm og søskenflokk.

Arv - Fysisk overføring av DNA fra foreldre til avkom. Gener fraktes fra en generasjon til den neste via sperm og egg. Diploide organismer arver et dobbelt sett med gener. Gener arves etter et Mendelsk forhold. Gener i mitokondrier og plasmider nedarves via egg (ikke-Mendelsk arv).

Ascogene hyfer - Sopphyfer som kommer fra et befruktet askogonium og som lager asci.

Ascogonium (gr. ascus - sekk; gonos - avkom) - Det hunnlige gametangiet til sekksporesopp (ascomycetene).

Ascomyceter (gr. ascus - sekk, pose; mykes - sopp) - Sekksporesopp, rekke Ascomycota. En stor gruppe av sopp, mange saprotrofe, som lager ved seksuell reproduksjon ascosporer i asci. Asci kan være samlet, omgitt av sterile parafyser, i et sporedannende hymenium. Sekksporesopp kan også formere seg aseksuelt via knoppdannelse eller knoppskyting. Det er kjent mer enn 40000 forskjellige arter sekksporesopp, som omfatter begersopp, morkler, jordtunger, trøfler, brødgjær, diverse muggsopp bl.a. Aspergillus og Penicillium, brødmuggsopp (Neurospora crassa) en viktig art innen genetikk, og mange arter inngår som soppkomponenten i symbiose med alger eller blågrønnbakterier i lav. Noen er plantepatogener f.eks. almesyke, epleskurv, meldugg, og lønntjæreflekk.

Ascostroma (gr. ascus - sekk; stroma - underlag) - Ascokarp til noen ascomyceter som inneholder sporesekker i hulrom kalt loculer (l. loculus - lite hulrom).

Ascus (gr. ascus - sekk) fl.t. ascii. Askus.  Et sekkformet hulrom av sopphyfer hos sekksporesopp (Ascomyceter, Ascomycota) hvor reduksjonsdelingen (meiosen) foregår og som vanligvis inneholder 8 ascosporer.

Aseksuell reproduksjon - Reproduksjon (formering) uten noen form for fusjon av gameter.

Ask (Fraxinus excélsior L.) er et stort varmekjært løvtre i oljetrefamilien (Oleàceae). Blomster i små mørkefiolette dusker på bar kvist og vindpollinering. Har både enkjønnete og tokjønnete blomster.  Grønne avlange vingefrukter med ett frø (nøtt) som blir brune ved modning. Motsatt plasserte ulikefinnete blad bestående av opptil seks  par sagtannete småblad (finner). Svartfargete vinterknopper.

 

Askorbinsyre - Vitamin C. Vannløselig antioksidant som finnes i høye konsentrasjoner i alle deler av plantecellen inkludert kloroplastene. Askorbinsyre beskytter mot oksidasjoner og reaktive oksygenforbindelser, og inngår i glutation-askorbatsyklus.

Askorbinsyre - Vitamin C. Vannløselig antioksidant som finnes i høye konsentrasjoner i alle deler av plantecellen inkludert kloroplastene. Industriell produksjon av askorbinsyre skjer ikke-biologisk bortsett fra bruk av sorbose som lages når Acetobacter oksiderer sorbitol. Askorbinsyre brukes bl.a. til å fjerne hydrogenperoksid i plantecellene katalysert av enzymet askorbat peroksidase.

Like etter man har spist asparges (Asparagus officinalis L.) kan man kjenne en spesiell uvanlig lukt fra urinen. Mest lukt gir unge aspargesskudd. Ikke alle kan kjenne lukten, det er en genetisk betinget egenskap som skyldes enkeltbase polymorfier. Lukten fra urinen etter et måltid som inneholder asparges skyldes nedbrytningsprodukter fra aspargessyre eller dens estere (glykosyl-, metyl- eller etyl-ester), hvor det blir dannet flere forskjellige svovelforbindelser som metanthiol og dimetylsulfid som gir mest lukt, men også dimetyldisulfid, dimetylsulfoksid og dimetylsulfon.

Aspartatfamilien av aminosyrer inneholder flere av de essensielle aminosyrene som ikke mennesker kan lage selv, men må få tilført gjennom ernæringen. Disse nødvendige aminosyrene omfatter lysin, methionin, threonin, leucin, isoleucin og valin, i tillegg til det aromatiske aminosyrene fenylalanin, tyrosin og tryptofan. Aspartatfamilien finnes hos bakterier og planter.

Ungkarstrøst (Aspidistra elatior) i aspargesfamilien (Asparagaceae) er en meget hardfør art som klarer seg med lite lys, tåler tørke og stor variasjon i temperatur, og er derfor mye brukt som stueplante. Tolerante eviggrønne flerårige stueplanter er tørketålende skyggeplanter, mistrives vanligvis i direkte sollys, og må ikke overvannes slik at røttene blir stående i konstant fuktig jord. La jorden tørke godt opp før neste vanning. Spesielt er vinteren en utfordring på våre breddegrader, med rom med lite lys og dårlige vekstbetingelser,  og lav luftfuktighet grunnet fyring.

Assay - En måling av enten konsentrasjon eller aktivitet til en substans. F.eks. enzymassay for måling av enzymaktivitet. Bioassay er basert bruk av levende celler, deler av eller hele levende organismer til å måle konsentrasjoner av et stoff f.eks. effekten av plantehormoner.

Assimilasjon (l. assimilation - bringe til enhet, tillempe) - Oppbyggende fase i metabolismen. Absorbsjon og omvandlig av råmaterialer til til mer komplekse forbindelser i protoplasma og cellevegger. Når karbondioksid (CO2), sulfat (SO42-) og nitrat (NO3-) reduseres til karbon-, svovel- og nitrogenforbindelser sies disse å bli assimilert dvs. en reduksjonsprosess. Redusert karbon, svovel og nitrogen brukes til vekst og metabolisme, til organiske forbindelser med oksidasjonstrinn karbohydrat eller lavere, sulfhydrylgrupper (-SH) og aminogrupper (-NH2).

Assimilasjonsvev (l. as - noe som henger ved; simile -likhet) - Fotosyntetisk aktivt vev.

Assimilatdeling - Fordeling av fotosynteseassimilater mellom forskjellige forbrukssteder som trenger fotosynteseprodukter til vekst; som f.eks. meristem og unge blad i skuddspiss; og ikke-fotosyntetiserende vev i røtter og stengel, blomst, frukt og frø. Hvis antallet forbrukssteder reduseres blir en høyere andel av fotosynteseassimilater fordelt på de gjenværende. Assimilatene transporteres fra et blad til nærmeste forbrukssted, ofte i rett linje over bladet. Forbruksstedets styrke, dvs. dets evne til å akkumulere metabolitter varierer. F.eks. har flaggblad (det øverste bladet) hos korn en viktig oppgave med å fylle kornet med opplagsnæring.

Assosiasjon - Samfunn av planter med forholdsvis ensartet artssammensetning og med egne preferansearter og skillearter.

Assymetrisk karbonatom - Et karbonatom som er bundet til fire forskjellige atomer. Denne bindingen kan arrangeres på to forskjellige måter som danner stereoisomere og speilbilder av hverandre.

Sympetalae/Asteridae. Asterider omfatter ordnene Ericales og Cornales. Asterider er teniunucellate hvor nucellus dannes fra veggen i makrosporangiet. I tillegg: Euasterider I (Lamiidae): Garryales, Gentianales, Lamiales og Solanales. Euasterider II (Campanuliidae): Apiales, Aquifoliales, Asterales, Dipsacales.

Asyklisk (gr. a - uten; kyklos - sirkel) - Blomst hvor blomsterdelene er plassert i spiral.

Asynkron vekst - Vekst av celler som er tilfeldig fordelt med hensyn til deres stadium i celldelingen. Motsatt er synkron vekst hvor alle celler er i samme celledelingsstadium.

Ataktostele (gr. ataktos - uregelmessig) - Ledningsstrenger spredt rundt i grunnvevet som f.eks. hos stengel hos enfrøbladete planter.

Atavisme (l. atavus - forfeder, stamfar) - Tilbakeslag (reversering) ved at en plantedel har gått tilbake til et tidligere evolusjonært utviklingsstadium.

Studiet av funksjon og evolusjon av atferd, og hvordan den er koblet til revir, furasjering, overlevelse, gjenkjennelse, partnervalg og reproduksjon. Atferdssignaler i kommunikasjon  med artsfrender og andre arter  er kroppsform og attributtstørrelse, berøring, synkronisert kroppsbevegelse og dans, lydytringer, sang, farge, lukt og kjemiske stoffer. Atferd er artsspesifikk med territorielle uttrykk,  og bidrar til en reproduktiv barriære mot andre arter. Atferd kan være fast genetisk betinget, men også variabel over et tema, og påvirket av læring. Siden atferd er av fundamental betydning for overlevelse og formering er den påvirket av naturlig seleksjon og har en evolusjonshistorie. Sosial atferd (atferdsøkologi) er en egenskap hos sosiale dyr (flokkdyr). 

Studiet av gener som styrer, medvirker og regulerer atferd. En del av fagområdene genetikk, sosiobiologi, atferdsbiologi, behaviorisme, evolusjonspsykologi og biostatistikk  som omhandler det genetiske grunnlaget for atferd og atferdsforskjeller i samvirke med miljø og memer. Atferd har en genetisk komponent. Modellorganismer (e.g. bananfluer, honningbier, mus og rotter) blir brukt i studiet av atferdsgenetikk. Hos mennesker anvendes helgenomsekvensering  i leting etter gener som kan være en del av årsaksforklaringen i overføring av nervesignaler ved mental sykdom.

Værsonen. Atmosfære. Et tyngt lag med luft i form av gasser som dekker jordoverflaten opp til 10 kilometer ved midlere breddegrad, 18 km ved ekvator, en troposfære som går opp til tropospausen. Over denne følger stratosfære opp til stratospause høyde 50 km, og som inneholder et lag med ozon (stratosfæreozon). Over denne følger mesofære opp til mesopause 80 km, og øverst termosfæren opp til 120 km.

Atom (gr. atomos - usynlig) - Den minste enhet et kjemisk stoff kan deles inn i og fremdeles opprettholde egenskapene til stoffet (grunnstoff, element). Atomet har en positivt ladet kjerne med stor masse omgitt av negativt ladete elektroner. Kjernen er bygget opp av nøytralt ladete nøytroner og positivt ladete protoner. Atomet angis ved atomnummeret (Z), som er lik antall protoner i kjernen, og massetallet (A) som er summen av protoner og nøytroner.

Atomer kan reagere med hverandre på to måter enten ved å dele elektroner med hverandre i en elektronparbinding eller ved å overføre ett eller flere elektroner fra ett atom til det andre (ionebinding). Stoffer som deler elektroner kalles molekyler.

Atomisk masseenhet - Enheten for atommasse definert som en tolvtedel (1/12) av massen til ett atom karbon-12 (12C). Angis i enheten dalton (Da) etter John Dalton (1766-1844),  eller u.

ATP er en universell bærer av kjemisk energi i alle levende celler. ATP (Adenosin 5´-trifosfat) er et nukleotid som inngår i mange biokjemiske prosesser, og som bestårav adenin (et purin), ribose (et pentosesukker), samt tre fosfatgrupper. Hydrolyse av ATP er en eksergonisk reaksjon som driver endergoniske reaksjoner i cellene. Energien kommer ikke fra fosfatbindingen, men skyldes at det blir dannet en lavere energitilstand i molekylet ved hydrolysen. ATP er den viktigste formen for energilagring, og bæring av kjemisk energi i celler, samt energioverføring i cellens metabolisme.

ATPase (adenosin trifosfatase) er en stor gruppe av enzymer som katalyserer hydrolyse av ATP og som gir produktene ADP, uorganisk fosfat samtidig med frigivelse av fri energi som kan brukes til transportprosesser. Med energien som ligger lagret i ATP-molekylet transporterer de ioner over cellemembraner mot en konsentrasjonsgradient. ATPaser er ionepumper i membraner som virker som elektrogene pumper og lager membranpotensialer i celler.

ATPsyntase - Proteinkompleks i membraner i mitokondrier og kloroplaster som brukes til å lage ATP drevet av en protongradient over membranen. Sees på elektronmikroskopibilder som knopper på membranen. Knoppen er den hydrofile F1 delen av ATPsyntasekomplekset som katalyserer fosforyleringen av ADP til ATP. F1 er bundet til den hydrofobe delen Fo som sitter i membranen og virker som en H+-kanal. Ifølge Peter Mitchells kjemiosmotiske hypotese fra 1961 brukes en protongradient over membranen til å lage ATP. Komplekset FoF1-ATPsyntase kan også reversibelt hydrolysere ATP og virker da som en ATPase. Ifølge B. Boyers hypotese virker ATP syntase som et roterende molekyl i 3 konformasjonsstadier. Mengden fri energi for å lage ATP er 31 kJ mol-1. I vår kropp kan det lages flere kg ATP i løpet av en time.

Atrikoblast (gr. thrix - hår; blastos - knopp) - Epidermiscelle i røtter uten rothår.

Atrofi  (gr. a – uten ; trophe – næring). Minskning i mengde, størrelse eller funksjon av celler, cellevev eller et organ.

Attenuering (l. attenuare - fortynne) - Redusere i styrke. Forsvake.

Innen dynamisk modellering en mengde eller område hvor integrasjonstrajektorier samler seg (konvergerer).

Aureokrom er blåttlysreseptor i stramenopiler (brunalger, gulalger, kiselalger og diatoméer), og finnes i heterokonte alger (klassen Bacillariophyceae og grulgrønnalger (klassen Xanthophyceae)). Aureokrom (AUREO1, AUREO2) inneholder ett LOV-domene i C-terminal region og en basisk leucinzipper (b-ZIP) som transkipsjonsfaktor i sentral region. Aureokrom er blitt isolert fra algen Vaucheria frigida og båetang (Fucus distichus).

Auricula (l. auricula - lite øre) - Øreformet vedheng ved overgang mellom bladbasis og bladskjede hos gras.

Auroner (l. aurum - gullfarget) - En gruppe flavonoider som gir gul farge på blomster f.eks. løvemunn (Antirrhinum majus), Cosmos og Coreopsis. Flavonoider er vannløselige og finnes i vakuoler i cellene. Gulfargede karotenoider lokalisert i plastider, kan også gi gul farge på blomster. Eksempler på auroner er aureusidin og bracteatin.

Autofagi (gr. autos - selv; phagein - spise). Spise seg selv, selvspising ved at proteiner og organeller i celler blir omgitt av en cellemembran og nedbrutt av enzymer (katabolisme) , og nedbrytningsproduktene blir resirkulert og går inn i metabolismen på nytt. Det vanligste nedbrytningssystemet for ikke-funksjonelle proteiner hos eukaryoter er via ubiquitinmerking og proteasomer (proteafagi, aggrefagi (proteinaggregater) og protein homeostase). Klorofagi hos planter er et nedbrytningssystem for kloroplaster, peroksifagi (for peroksisomer), mitofagi hos dyr (for mitokondrier), ribofagi (for ribosomer), retikulofagi hos dyr(ER), xenofagi (for patogener) som en del av immunforsvaret.

Autogami (gr. autos - selv; gamos - ekteskap) - Selvbefruktning. Innkryssing. 

Konjugering av to kjerner innen samme celle.

Autogami hos protozooer hvor to protozooer smelter sammen, men hvor begge kommer fra celledeling hos samme individ. 

Autokatalyse - Kjemisk reaksjon hvor produktet i reaksjonen øker og påskynder hastigheten i reaksjonen. Selvforsterkende reaksjon. En reaksjon A→B hvor B øker dannelsen av B.

Autokton (gr. autos - selv; chothon - område) - Noe som finnes der det er laget. I motsetning til allokton som er importert.

Autolyse (gr. autos - selv; lysis -løsne, oppløse), selvoppløsning etter at celler dør, hvor celler eller cellevev løses opp og nedbrytes av cellenes egne enzymer.  

Autolysiner (gr. autos - selv; lysis - løsne) - Ligner enzymet lysozym og brukes av bakteriene når de skal vokse i størrelse. Autolysiner lager åpninger i veggen hvor det kan fylles på med nytt celleveggmateriale.

Autonom (gr. autos - selv; nomos - lov) - Selvbestemt. Om plantevegelser som skyldes indre stimuli f.eks. nutasjoner.

Autooksidasjon - Sakte flammeløs oksidasjon av umettede karbon-karbon dobbeltbindinger (C=C) f.eks. umettede fettsyrer som omdannes til hydroperoksider.

Autopolyploid (gr. autos - selv; polys - mange) - Plante med flere enn to kromosomutgaver og hvor alle kommer fra samme diploide utgangsart. Polyploid plante hvor alle kromosomene kommer fra samme art. I motsetning til allopolyploid.

Autoradiografi (gr. autos - selv; l. radius - stråle; gr. graphein - å skrive) - Teknikk for å synliggjøre radioaktive molekyler i en prøve. Fotografisk bilde av et film som har vært utsatt for stråling fra radioaktive isotoper. Deler av filmen som har blitt bestålt svertes av nærvær av sølvkorn i filmemulasjonen. Den fremkalte filmen kalles et autoradiogram.

Autospore (gr. autos - selv; sporos - frø) - Spore uten flagell som er mindre, men lik i form som opphavscellen.

Autotrof (gr. autos - selv; trophos - fø) - Selvforsørende. Planter, alger og fytoplanton og blågrønnbakterier er autotrofe organismer som via fotosyntese kan bygge opp mer komplekse organiske molekyler fra enkle uorganiske stoffer og energi. Autotrofe organismer er primærprodusenter i økosystemene. Forskjellig fra heterotrofe organismer (bakterier, sopp, dyr)  som er primærkonsuementer (plantespisere, herbivore) eller sekundærkonsumenter (rovdyr) som må få tilført organiske molekyler for å overleve f.eks. dyr, sopp og de fleste bakterier.

Autoøkoik (gr. autos - selv; oikos - hus) - Autoekoik. En sopp som kan fullføre livssyklus på en og samme vert.

Autoøkologi (gr. autos - selv; oikos - hus; logos - læren om) - Samspillet mellom den enkelte individet og dens miljø. Økologien til individet av en art, planter, sopp eller dyr, i motsetning til plante-, sopp- eller dyresamfunnets økologi (synøkologi).

Auxin (gr. auxein, auxanomai - øke, vokse) - Auxiner er en gruppe plantehormoner som deltar ved fototropisme og skyggeunngåelse (bladmosaikk),  gravitropisme, termomorfogenese (form indusert av høy temperatur), celledeling og kalluspolaritet og dannelse av bladprimordier (fyllotaksis) og røtter, start av kambieaktivitet i busker og trær om våren, induksjon og aktivering av enzymer f. eks. H+-ATPase i cellestrekning (sur veksthypotesen), kontroll av vekst av frukt, bladavfall og apikal dominans.

Auxospor (gr. auxein - å øke; sporos - frø) - Zygote hos diatoméer. Dannet fra to celler som har blitt frigitt fra sitt rigide skall (test).

Auxotrof- (l. auxillium - hjelp; auxanein - å vokse; gr. trophos - fø) - En organisme som har en feil i næringsomsetningen forårsaket av en eller flere mutasjoner og som derved ødelegger evnen til å syntetisere et spesielt molekyl og må derfor få tilført dette stoffet for å opprettholde normal vekst.

Avirulensgen - Hypotese som går ut på at avirulensgener i patogene sopp, bakterier eller virus lager et produkt som gjenkjennes av tilsvarende resistensgener i planten. Planten igangsetter derved sitt forsvar mot patogenet. Noen resistensgener i planten er så effektive at planten ikke angripes i det hele tatt. Er patogenet virulent, dvs. sykdomsfremkallende, mangler den avirulensgen. Sykdomsfremkallende patogener har virulensgener (angrepsgener).

Avledet celle - Celle som kommer fra en meristematisk intialcelle og hvis alle etterkommerceller differensieres

Avocado  eller alligatorpære (Persea americana), eng. avocado pear, er et eviggrønt tre i laurbærfamilien (Lauraceae) med velduftende blomster uten kronblad, som danner en fettrik og proteinrik pæreformet steinfrukt med et stort frø.

 

 

Avogadros tall - Avogadros konstant. Antall partikler (atomer eller molekyler) i ett mol stoff (gram-molekylvekten). Konstanten angis ofte med bokstaven NA og er  lik  NA=6.02214076·1023 mol-1.

Axenisk (gr. axenos - ugjestmild) - Aksenisk. Vekst av en organismeart i fullstendig fravær av andre organismer. Renkultur. Sterilkultur.

Axil - Aksil. Vinkel mellom oversiden av bladstilk og stengel. Akselknopper eller sideknopper er plassert i aksilen. 

Azeotrop - En blanding av to eller flere væsker som har et konstant kokepunkt og som destillerer uten forandring av blandingen. Kokepunktet for blandingen er under kokepunktet for komponentene i væsken. 96 % etanol er eksempel på en azeotrop blanding. 100 % etanol (absolutt) lages ved azeotrop destillasjon av 96% etanol, benzen og vann.

Azulener - Bisykliske sesquiterpenoider kan deles i to hovedtyper: azulener og naftalener. Azulener er blåfargede med fem konjugerte karbon-karbon dobbeltbindinger (C=C).