O

Obligat (l. obligatus - tvinge, binde) - Tvingende nødvendig. Motsatt av fakultativ.

Obligat (l. obligatus - tvinge, binde) - Tvingende nødvendig. Motsatt av fakultativ.

Obturator (l. obturare - lukke) - Cellevev i griffel som leder pollenslangen mot mikropylen.

Occams barberkniv - Ockhams barberkniv. Prinsipp for utvelgelse av alternative og konkurrerende hypoteser eller teorier når man har flere å velge imellom som sier at man skal velge den enkleste. William Ockham (1285-1349), også stavet Occam.

Ochrophyta (gr. okhra - gulbrun, oker; phyton - plante) - Okeralger. Okerfytter. Ifølge Cavalier-Smith heterokonte alger med plastider. Plastidene er omgitt av periplastid endoplasmatisk retikulum, som ofte henger sammen med kjernemembranen. Sekundær endosymbiose, muligens av rødalger. Thylakoidmembranene ofte i stabler av 3 og 3 med klorofyll a og c. Klorofyll c mangler fytolhale og er ikke innleiret i membranen, men vannløselig. Karotenoider i form av b-karoten, fucoxanthin og vaucheriaxanthin. Opplagsnæring i form av chrysolaminarin (laminaran, laminarin) Heterokonte vil si to flageller med forskjellig lengde. En lang foroverrettet flagell besatt med hår som er tredelt i toppen. Slike tredelte hår kalles stramenopiler (gr. stramen - strå; pila - hår) eller mastigonemer (gr. mastigos - pisk, svepe; nema - tråd). Hårene er laget av glykoproteiner. Varierer i størrelse fra små flagellater til store brunalger. Omfatter klassene brunalger (phaephyceae), diatomtéer, silisiumflagellater, chrysophyceae, eustigmatophyceae, phaeothamniophyceae, pedinellider, pelagophyceae, raphidophyceae, sarcinochrysidaléer, synurophyceae, tribophyceae.

Ocrea (l. ocrea) - Rør- og skjedeformet utvidelse ved basis av bladstilken. Sammenvokst bladslire (bladskjede) som omslutter stengelen i slireknefamilien.

Ohms lov - Den elektriske strømmen (I) i en ledning er proporsjonal med drivkraften lik forskjellen i spenning mellom to punkter (U), og omvendt proporsjonal med motstanden i ledningen (R). I=U/R

Okazaki-fragmenter - Stykker av DNA som lages diskontinuerlig under DNA replikasjonen og som må skjøtes katalysert av enzymet DNA ligase, i motsetning til ledertråden ("leading strand") som lages kontinuerlig og ikke behøver å skjøtes. Korte (<100 baser) enkelttrådete DNA-fragmenter som er parret med et DNA-templat som som er kovalent bundet til 5´-enden på korte RNA primere. De lages ved diskontinuerlig syntese av laggtråden ("lagging strand", sinketråden) under DNA-replikasjonen.

Oksalsyrekrystaller - Oksalsyre bundet til kalsium i kalsiumoksalatkrystaller finnes i planter som rafider (gr. rhaphis - nål), styloider (gr. stylos - stake, søyle) og druser (gr. druse - i botanisk sammenheng krystall. Jfr. kvartskrystaller i hulrom). Rafider er bunter med nålformede krystaller. Finnes vanligvis i krystallidioblaster eller i aerenkym. Styloider er prismeformede kalsiumoksalatkrystaller. I blad lagres oksalsyrekrystaller i vakuolen, mens hos bartrær kan oksalsyrekrystallene finnes i cellevegg og intercellularrom.

Oksidasjon (Fr. oxider - å oksidere) - Tap av elektroner fra et atom eller molekyl. I metabolismen er oksidasjon ofte koblet med opptak av oksygen eller tap av hydrogen. Oksidasjon (tap av elektroner) skjer samtidig med en reduksjon (mottak av elektroner). Oksidasjons-reduksjonsreaksjoner er av fundamental betydning for energioverføring i levende systemer, og derav en forutsetning for liv.

Oksidasjonsmiddel - Et stoff som kan motta elektroner fra et annet stoff. Oksidasjonsmiddelet blir derved redusert.

Oksidasjonstall - Brukes som et hjelpemiddel for å holde orden på overføringen av elektroner i kompliserte redoksreaksjoner. Oksidasjonstallet til et atom defineres som ladningen atomet ville ha hatt hvis alle dets bindinger er fullstendig ioniske dvs. bindingsorbitalene forskjøvet mot det ene atomet. Oksidasjonstallet utrykkes relativt til det fri grunnstoffet som får oksidasjonstall 0. I kjemiske forbindelser får atomært hydrogen oksidasjonstall 0, hydrogenionet oksidasjonstallet +1, ioneformen av oksygen (O2-) blir -2 (unntatt peroksider hvor det blir -1). Molekylært oksygen har oksidasjonstall -4 dvs. fire elektroner må tilføres for å gjøre molekylet ionisk. Enkle ioner som f.eks. K+ får oksidasjonstall som tilsvarer ioneladningen. For elektrisk nøytrale molekyler blir summen av oksidasjonstallene lik 0, og er det et ion blir det lik ionets ladning. Oksidasjonstallet til karbon vil således endre seg avhengig av hvor mange hydrogen og oksygen som er bundet. For noen karbonforbindelser nedenfor er oksidasjonstallet til karbon angitt i parentes

Oksidativ fosforylering - Bruk av elektroner fra oksidativ respirasjon til å lage ATP. Energirike elektroner avgis fra NADH til en elektrontransportkjede i mitokondremembranene og sammen med protonpumper drives kjemiosmotisk syntese av ATP.

Oksygen - Atmosfæren inneholder ca. 21 % oksygen og luften har et redokspotensial som tilsvarer ca. +0.3 V. Det meget positive midtpunktsredokspotensialet for redoksparet oksygen/vann (+0.82V) gjør at oksygen kan reagere med de fleste stoffer i biosfæren, og samtidig frigis store mengder energi. Oksygen er en elektronakseptor i aerob respirasjon og omdannes derved til vann. Oksygen lages i fotosyntesen når vann brukes som elektron- og protonkilde.

Oksygenase - Enzymer som katalyserer overføring av oksygen fra O2 inn i organiske forbindelser. Det er to typer oksygenaser: dioksygenaser som overfører begge oksygenatomene i oksygen til molekylet og monooksygenaser (også kalt hydroksylaser) som overfører bare ett av oksygenatomene til det organiske molekylet i form av en hydroksylgruppe (OH). Det andre oksygenatomet blir redusert til vann. Det CO2-fikserende enzymet ribulosebisfosfatkarboksylase (rubisko) er et enzym som også har oksygenaseaktivitet.

Oksygen som et resultat av spaltingen av vann i fotosyntesen danner grunnlaget for utviklingen av de fleste av artene som lever på jorda. Oksygen deltar i celleåndingen (respirasjonen) ved å motta elektroner, og gir mulighet til å frigi store mengder energi ved oksidasjon av organiske molekyler. Respirasjon utgjør 90% av assimilert oksygen i planter.

Oksygenelektrode - Clark elektrode. Består av en katode av platina og en anode av sølv og begge er omgitt av samme løsning med mettet kaliumklorid (KCl)-løsning og atskilt fra test-løsningen med en teflon- membran. Over elektrodene er det en likespenning på 0.6-0.7 V. Oksygen blir redusert ved katoden og strømmen som produseres er proporsjonal med konsentrasjonen av oksygen i løsningen.

Oksygenforgiftning - Obligat anaerobe prokaryoter kan drepes av små mengder oksygen fordi giftige produkter av okygenreduksjonen hoper seg opp i cellene. Slike giftige oksygenprodukter er superoksidradikal (O2-), hydrogenperoksid (H2O2) og hydroksylradikal (×OH).

En biogeokjemisk syklus for produksjon og bruk av oksygen på Jorden. Oksygen i atmosfæren blir laget fra vann i fotosyntesen, og blir forbrukt i cellerespirasjon i levende organismer når energi blir frigitt ved oksidasjon av organiske stoffer, samt i alle forbrenningsreaksjoner og oksidasjoner.

Derivater av fettsyrer som inneholder oksygen og som deltar i utviklingsprosesser i planter bl.a. pollen, eller virker mot stress og patogener. Oksylipiner finnes i alle aerobe organismer, sopp, planter og dyr.

Oleosom (l. oleum - olje; gr. soma - kropp) - Sferosom (gr. sphaira - kule). Oljelegeme. Elaioplast (gr. elaion - olje; plastos - formet, støpe). Oleosomer er oljelegemer (fettlegemer, spherosomer) som lagrer fett som triacylglycerol. Fett (triglycerider) lagret i emulgerte oljedråper ofte i lagringsceller i endosperm eller frøblad, og benyttes som opplagsnæring ved frøspiring. Et oleosom er omgitt av bare halvparten av en membran med den hydrofobe delen inn mot fett og den hydrofile mot cytoplasma. Den halve lipidmembranen inneholder fosfolipider og reguleringsproteiner. På den hydrofile siden av membranen er det bundet spesielle proteiner kalt oleosiner.

Oligofag - (gr. oligos - få, liten; gr. phago - spise) - En art, f.eks. insekt eller sopp, som lever på noen få og nærbeslektede plantearter. En monofag art lever bare på en art. En polyfag art kan leve på mange arter. Monofage og oligofage arter er spesialister, mens polyfage arter er generalister.

Oligomer - Generell betegnelse på korte polymere bestående av aminosyrer (oligopeptider), nukleinsyrer (oligonukleotider populært kalt oligos) eller sukker (oligosakkarider).

Oligosakkarider (gr. oligos - få; l. sacchara - sukker) - Et sukker som består fra 2 til 10 monosakkarider. Eksempler er sukrose, maltose (O-alfa-glukopyranosyl-(1,4)-glukopyranose) og melibiose (O-alfa-galaktopyranosyl-(1,6)-glukopyranose. En vanlig lagringsform av oligosakkarider i planter er galaktosederivater av sukrose eller polyoler (polyalkoholer). Polyoler finnes i alifatiske (alditoler f.eks. mannitol, glucitol og glycerol) og sykliske (syklitoler f.eks. myo-inositol) former. Florosid og isofloridosid finnes i brunalger og rødalger hvor de er viktige for osmoregulering. Clusianose som er et alditol-galaktosid finnes i flere planter og antas å delta i kulderesistens. Galaktinol er et syklitol-galaktosid som er vanlig i planter som også kan lage raffinose.

Oliventre (Olea europaea) er eviggrønne tørketålende trær i oljetrefamilien (Oleaceae), leppeblomstorden (Lamiales) som vokser i Middelhavsområdet på kalkrik jord, og dyrket siden oldtiden.  Oliven er en steinfrukt (drupe) med høyt innhold av fett, og som høsten umoden (grønn) eller moden (blåsvart). Frukten har opprinnelig en bitter smak som blir fjernet ved prosessering (luting, gjæring, salting). Fra frukten blir det presset ut olivenolje, og som har høyt innhold av den umettede fettsyren oljesyre (C18:1, oleinsyre).  

Olje - Organisk materiale fra fototrofe og kjemotrofe organismer samlet i slam uten tilgang på oksygen. Hvis slammet blir dekket av km-tykke lag med sedimenter av leire og sand i løpet av millioner år, kan det organiske materialet omdannes til olje; eller gass hvis temperaturen er høyere. Olje og gass kan samles opp i porøse bergarter dekket av et hardt lag med bergarter som hindrer olje og gass å unnslippe.

Frø med stort innhold av fett i opplagsnæringen. I vanlig plantevev er det ikke vanlig i lagre fett (triglycerider), bortsett fra i frø. 

Ombrohygrochori (gr. ombros - regnstorm, regn; hygros - våt; choris - atskilles) - Frigivelse og spredning av soppsporer forårsaket av regn.

Ombrotrof (gr. ombros - regn; trophe - ernæring) - Planter som får sin mineralnæring bare via regnvann f.eks. ombrotrof myr.

Omnivor (l. omnis - alle; vorare - sluke, spise) - Spiser alt.

Onkogen (gr. onco - tumor) - Gen som gir ukontrollert celldeling (kreft). Protooncogener er normale gener som koder for normal celldeling og vekst. Tumorsupressorgener f.eks. p53 er gener som koder for transkripsjonsfaktorer som regulerer transkripsjonen av veksthemmende proteiner. F.eks. p21 binder seg til cyklinavhengig kinase.

Ontogenese (gr. ontos - være; geneia, geneisis - oppstå, bli født) - Utviklingen av et individ eller planteorgan fra fødsel til død.

Oogami (gr. oon - egg; gamein - gifte seg) - Seksuell reproduksjon hvor den hunnlige gameten eller egget er ubevegelig og er større enn den bevegelige hannlige gameten eller spermen.

Oogonium (gr. oon - egg; gonos - forårsake, avle) - Det hunnlige gametangiet i eggsporesopp (Oomyceter).

Eggsporealger. Eggsporesopp. Oomycota. Oomyceter. Nedbrytere av dødt organisk materiale (saprofytter), men mange er parasitter (patogener) blant annet vannmugg på fisk og  tørråte på potet. Har zoosporer med to flageller,  og et ikke-septert greinet filamentformet mycel med diploide cellekjerner. Noen kan være encellete. Hyfeveggen er vanligvis laget av cellulose, ikke kitin, slik som hos sopp. I vegetative celler hos eggsporealger har diploide cellekjerner, mens sopp har haploide cellekjerner.  Forskjellig fra sopp kan oomycetene ikke lage steroler eller transportere trehalose. De lager aminosyren lysin via diaminopimelinsyre, og ikke via aminoadipinsyre som hos sopp. I mitokondriene har eggsporealgene tubulære cristae, mens sopp har flate cristae. Oomycetene har likhetstrekk  og slektskap med fotosyntetiserende chromister som brunalger og diatomeer,  og er plassert i Heterokontophyta.

Oospore (gr. oon; sporos - frø) - Seksuell spore laget ved sammensmelting av to forskjellige gametangier (oogonium og antheridium).

Operator (l. operator - arbeider) - Korte DNA-sekvenser i bakteriegenom eller virusgenom som binder repressorproteiner og derved kontrollerer transkripsjonen av et nærliggende gen. Et sted for genregulering. Sekvens av nukleotider som overlapper promoterområdet og som gjenkjennes av et repressorprotein. Bindingen av repressor hindrer binding av polymerase til promotersete og derved blokkeres transkripsjonen av strukturgenet.

Operkulum (l. operculum - lokk) - Lokk eller hette som beskytter et peristom (gr. peri - omkring; stoma - munn) i et mosesporangium.

Operon (l. operis - arbeid) - I bakterier en samling av nær hverandre liggende strukturgener kontrollert av en operator (bindingssete for repressor- eller korepressorproteiner) som transkriberes som en enhet fra en promoter og gir et polycistronisk mRNA molekyl. Repressorprotein lages av et regulatorgen. Strukturen er:

Opiater (gr. opion - valmuesaft) - Alkaloider fra lateks i opiumsvalmuen (Papaver somniferum). De vanligste psykoaktive opiater er morfin og kodein. Heroin lages semisyntetisk fra morfin ved å tilføre to acetylgrupper. Opium løst i alkohol ble kalt laudanum (opiumstinktur).

Grunnleggende kjemiske energirike bestanddeler som blir brukt til å bygge opp organismen, og blir lagret i frø, stengel, stamme, rotstengelknoll, løk eller rotstokk. Opplagsnæringen består av karbohydrater, protein, fett, nukleinsyrer, vitaminer og mineraler, men mengder og forhold mellom dem varierer med art og type lagringsorgan. Opplagsnæring fra planter blir brukt som mat for dyr og mennesker.

Oppløsning - Blanding av stoff i en væske. Hvor mye stoff angis av konsentrasjonen. Suspensjon er en oppslemming av større partikler.

Optiske isomere - Optiske aktive stoffer. Stoffer som kan rotere planpolarisert lys til venstre mot klokken (-, levorotatory, levo-) når man ser gjennom stoffet mot lyskilden eller til høyre med klokken (+, dextrorotatory, dextro-) f.eks. (+)-sukrose. For å kunne sammenligne forskjellige stoffer angis spesifikk rotasjon [a]D med natriumlampe som lyskilde med lysvei 10 cm og konsentrasjon 1 g ml-1.

Oransj karotenoidprotein er et fotoaktivt protein med et karotenoid som kromofor gruppe og som deltar i fotobeskyttelsen i fykobilisomene hos blågrønnbakterier (cyanobakterier).

Orbital (l. orbis - sirkel) - Rommet rundt en atomkjerne hvor elektronene befinner seg mesteparten av tiden. Sannsynlighetsfordelingen av elektroner rundt en atomkjerne. Bølgefunksjonen til elektronene.

Orden - En kategori i klassifisering over nivået familier og under klasse. En orden består av en eller flere familier. En orden får endelsen -ales. En underorden får endelsen -ineae.

Organ (gr. organon - verktøy) - En struktur som består av flere forskjellige cellevev og som sammen utgjør en strukturell og funksjonell enhet. Et organsystem er en struktur bestående av flere organer. Frukt, blomster, frø, knopper og greiner er eksempler på organsystemer. Organsystemene utviser stor variasjon i form tilpasset voksestedet for planten. Organogenese er utviklingsstadiene hvor celler og vev danner organer.

Organelle (gr. organella - lite verktøy) - Legeme i cytoplasma i en celle som er omgitt av en membran eller flere membraner. Kan ha spesifikke funksjoner slik som kloroplast, mitokondrium, leukoplast, elaioplast og kromoplast. En spesialisert del av cellen, omgitt av et membransystem. Kompartement.

Organisk kjemi omhandler grunnstoffet karbons evne til å lage kjeder av varierende lengde med kovalente bånd mellom karbonatomene, samt karbonets evne til å binde andre atomer spesielt hydrogen, oksygen, nitrogen og svovel. Disse kan samles i funksjonelle strukturgrupper som alkohol-, karboksylsyre-, eller karboksylgruppe.  Karbonkjedene kan være greinete, rette eller sykliske. Biokjemi er organisk kjemi i levende organismer.

Organiske syrer er syrer fra organisk materiale. De vanligste er karboksylsyrer med en syregruppe (-COOH).

Ormbløtdyr (Aplachophora/ Solenogastres,  gr. a - uten; plax - plate; phorein - bære; gr. solen - kanal; gaster - mage; eng. solenogasters) ca 290 marine arter.

Ornamentplanter (l. ornatus - dekorert, pryd) - Planter med estetisk vakre kvaliteter. Det blir lagt vekt på farge, lukt, form og tekstur og plantene kan betraktes som arkitektoniske og skulpturelle objekter. Brukes i kunst, arkitektur og hager.

Orografi (gr. oros - fjell; graphein - tegne) Eksponering, høyde eller helning som skyldes fjell. Orografisk nedbør dannes når fuktig luft, for eksempel på havet, nærmer seg land og  blir presset opp i høyden av fjell og fjellkjeder, og gir derved regn.  En av de økologiske faktorene.

Ortogravitropisme (gr. orthos - opprett) - Planteorganer (f.eks. stengel, rot) som vokser vertikalt, i samme retning som med eller mot tyngdekraften. Motsatt av diagravitropisme (gr. dia - på tvers) hvor veksten er horisontal. Plagiogravitropisme (gr. plagio - plassert skjevt) er vekst hvor planteorganet vokser i en vinkel (mellom 0o og 180o (grader)) i forhold til vertikallinjen. Ved positiv gravitropisme skjer veksten med tyngdekraften og ved negativ gravitropisme fra tyngdekraften. Røtter som vokser rett nedover har positiv gravitropisme. Planteorganer som ikke responderer på tyngdekraften kalles agravitropisk.

Ortostik (gr. orthos - rett; stichos - linje) - Bladfølge. Tenkt vertikal linje langs stengelen som kan trekkes gjennom bladfestene. Sitter bladene med 90o mellom hvert blad gir dette 4 bladrekker (ortostiker).

Ortotrop (gr. orthos - rett; trope - snu, vende) - Opprett. Om frøemne hvor mikropyle, hilum og chalaza står på rett linje.

Ortotype (gr. orthos - rett; typos - mønster) - Opprinnelig beskrevet genotype.

Osmoforer (gr. osmo - lukt; pherein - bære) er kjertelceller i på blader i blomsten som lager og skiller ut blomsterlukt bestående av aromatiske stoffer bl.a. flyktige fenolforbindelser og  terpener som tiltrekker seg insekter. Osmoforene inneholder mange mitokondrier, fettdråper, glatt endoplasmatisk retikulum og stivelseskorn. Kjertelvev i epidermis dekket med tynn kutikula kan også virke som osmofor.

Osmometer (gr. metron - måler) - Instrument for måling av osmotisk trykk. Det osmotiske trykket er det hydrostatiske trykket som må tilføres en mer konsentrert løsning for å hindre netto strøm av vann over en semipermeabel membran som atskiller løsninger med forskjellig konsentrasjon.

Osmose (gr. osmos - resultat av dytting, puff) - Diffusjon av vann gjennom en semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran (en membran som tillater fri passasje av vann, men som holder tilbake oppløste stoffer). Diffusjonen av vann skjer fra den siden som har lavest konsentrasjon av oppløste stoffer (salter, sukker, syrer etc.) over til den siden som er mest konsentrert.

Osmotaksis (gr. osmos - trykke, dytte; taxis - ordne) - Bakterier som beveger seg mot eller fra områder med høy ionestyrke. Bevegelse som skyldes gradienter i osmotisk trykk.

Osmotisk potensial - Del av vannpotensialet som påvirkes av oppløste stoffer. Det osmotiske potensialet er per definisjon lik null for rent vann ved atmosfæretrykk, eller har negativ verdi hvis stoffer er oppløst i vann.

Osmotisk trykk - Trykk som utvikler seg når en mer konsentrert oppløsning er atskilt fra en tynnere vannløsning med en selektivt permeabel membran. Er et mål på trykket som trengs for å hindre at vann beveger seg inn i den mest konsentrerte løsningen. Oppløste stoffer senker den effektive konsentrasjonen (aktiviteten til vann) og derved blir vannpotensialet mer negativt. Dess mer oppløst stoff desto lavere (mer negativt) vannpotensial. Osmotisk trykk måles i enheten pascal (Pa).

Ostiol (l. ostiolum - liten dør) - Poreformet åpning i perithecier og pyknidier hvor soppsporene kommer ut av fruktlegemet.

Overflatespenningen er et mål på energien som trengs for å øke overflatearealet i overgangen mellom gass og værske , med måleenhet joule per kvadratmeter (  m-2 ) eller Newton per meter (N m-1).  Detergenter endrer overflatespenningen. Vintårer og Marangonieffekt.

Overjordsstengler vokser over bakken i form av urtaktige stengler (skudd med stengler og blad), eller stamme på vedplanter. Trær har oftest en hovedstamme. Busker har flere mindre og tynnere stammer. Dvergbusker (ris) har tynne små treaktige stemmer. Halvbusker har en nedre treaktig del og om sommeren en mer urte-treaktig del som dør om vinteren.

Overkrysning - Bytting av korresponderende segmenter av kromatider mellom homologe kromosomer i første profase under meiose. Grunnlaget for genetisk rekombinasjon mellom homologe kromosomer.

Ovum fl. ova (l. ovum - egg) - Eggcellen, den hunnlige gametofytt.

Ozon - Navnet ozon kommer fra gresk (ozein) som betyr å lukte. Ozon har en karakteristisk lukt. En lukt man kan kjenne ved kraftige lyn fra tordenvær, eller fra gamle kopimaskiner, samt gammeldags "høyfjellssol". Tre oksygenatomer i en vinkel på 116o danner ozonmolekylet. Molekylet er en resonanshybrid med alternerende dobbeltbindinger og danner en diamagnetisk dipol. Molekylet er elektronelskende (elektrofilt), meget reaktivt, er lettere løselig i vann enn oksygen og er mest stabilt i sur løsning.