Ohms lov

Ohms lov - Den elektriske strømmen (I) i en ledning er proporsjonal med drivkraften lik forskjellen i spenning mellom to punkter (U), og omvendt proporsjonal med motstanden i ledningen (R) ved konstant temperatur. Oppkalt etter den tyske fysikeren Georg Simon Ohm (1789-1954).

\(\displaystyle I = \frac{U}{R}\;\;\;\;\;\;\; R= \frac{U}{I}\;\;\;\;\;\;\; U= IR\)

Ohms lov angir relasjonen mellom elektrisk strøm (I), spenning (U) og motstand (R, resistanse).

Spenningen eller potensialforskjellen mellom to punkter i den elektriske kretsen med måleenhet Volt (V) er proporsjonal med strømmen, måleenhet ampere (A) og motstanden, (resistanse) med måleenhet ohm (Ω). Strømmen er at mål på netto antall ladninger som passerer et tverrrsnitt av lederen per tidsenhet. 1A tilsvarer 1 coulomb (1C) ladninger som passerer et tverrsnitt av lederen per sekund. 1C= 6.2450948·1018 elektroner (oppkalt etter Charles Augustin Coulomb). Hvis det er en spenning på 1V i en leder som frakter 1A strøm så er resistansen 1 Ω. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:39 - Sist endret 6. juni 2020 15:42