Ø

Økoklin (gr. klino - bøye) - Variasjon hos planter som samsvarer med en økologisk gradient.

Økologi (gr. oikos -hus; logos - ord) - Studiet av interaksjon mellom organismene og deres omgivelser og miljø. Økologi spenner over en rekke disipliner som meteorologi, genetikk, fysiologi, systematikk, mikrobiologi, morfologi, anatomi, topografi, geografi og jordbunnslære.

Økologisk amplityde - Området mellom høyeste og laveste verdi som en organisme tåler av en økologisk faktor.

Nettverk og interaksjon mellom organismene som lever i et økosystem. Artene utgjør knutepunkter (noder), og disse nodene hektet sammen via et nettverk. Nettverkene kan være næringsnett  og næringskjeder i trofiske nivåer, biofilm,  eller former for symbiose, mutualisme eller konkurranse innen arten eller mellom arter. Økologiske nettverk kan bidra til økosystemstabilitet og ressurssirkulering.

Nisje (fr. niche - fordypning, hulrom i en vegg hvor det befinner seg et objekt,  nicher- redebygging, l. nidus - fuglerede). En økologisk nisje er hvordan en organisme og dens populasjon utnytter og bruker de tilgjengelige ressursene  i sameksistens med andre arter. Mange arter har tilhold på samme leveområde (habitat), men artene spesialiserer seg på å utnytte matkilder hvor det er minst mulig konkurranse med andre arter. Imidlertid vil alle organismene i en nisje påvirke hverandre. Mange arter har en nisjebredde med overlappende nisjer, og ledige nisjer blir raskt utnyttet og kolonisert av en organisme.

Faktorer som bestemmer voksested for planter og leveområde og livsmiljø for dyr, sopp og mikroorganiser. Abiotiske og biotiske omgivelsesfaktorer samvirker og omfatter edafiske- , klimatiske-, mekaniske- , orografiske- og biotiske faktorer. Eksempler på mekaniske faktorer er telehiv, erosjon, hogst, is og snø

Økosystem (gr. oikos - hus; systema - det som er satt sammen) - Et hovedsystem som omfatter både organismene og deres ikkelevende omgivelser. Et økosystem består av autotrofe produsenter (vesentlig de grønne plantene, alger, planteplankton, fotosyntetiske bakterier), heterotrofe konsumenter (mennesker, dyr, mikrober) og heterotrofe nedbrytere (bakterier og sopp). Systemet påvirkes av de fysiske og kjemiske omgivelsene (økologiske faktorer).

Arthur  George Tansley innførte begrepet økosystem i 1935 og definerte et økosystem som "a particular category of physical systems, consisting of organisms and inorganic components in a relatively stable equilibrium, open and of various sizes and kinds". "En bestemt kategori av fysiske systemer, bestående av organismene og deres uorganiske komponenter i en relativ stabil likevekt, åpne, og av varierende størrelse og slag".

Økotype (gr. oikos - hus; l. typus - bilde) - En lokal tilpasset variant av en organisme som skiller seg genetisk fra en annen økotype. Økotypene av en art kan imidlertid krysses med hverandre og gi fertilt avkom.

Øreblad - Bladfliker eller små blad ved bladstilkbasis.

Øyeflekk - En liten rødfarget struktur som kan reagere på lys og som finnes i bevegelige encellete organismer (alger).