Ø

Økoklin (gr. klino - bøye) - Variasjon hos planter som samsvarer med en økologisk gradient.

Økologi (gr. oikos -hus; logos - ord) - Studiet av interaksjon mellom organismene og deres omgivelser og miljø. Økologi spenner over en rekke disipliner som meteorologi, genetikk, fysiologi, systematikk, mikrobiologi, morfologi, anatomi, topografi, geografi og jordbunnslære.

Økologisk amplityde - Området mellom høyeste og laveste verdi som en organisme tåler av en økologisk faktor.

Nisje (fr. niche - fordypning, hulrom i en vegg hvor det befinner seg et objekt,  nicher- redebygging, l. nidus - fuglerede). En økologisk nisje er hvordan en organisme og dens populasjon utnytter og bruker de tilgjengelige ressursene  i sameksistens med andre arter. Mange arter har tilhold på samme leveområde (habitat), men artene spesialiserer seg på å utnytte matkilder hvor det er minst mulig konkurranse med andre arter. Imidlertid vil alle organismene i en nisje påvirke hverandre. Mange arter har en nisjebredde med overlappende nisjer, og ledige nisjer blir raskt utnyttet og kolonisert av en organisme.

Økosystem (gr. oikos - hus; systema - det som er satt sammen) fl.t. økosystemer- Et hovedsystem som omfatter både organismene og deres ikkelevende omgivelser bestående av biotiske og abiotiske omgivelsesfaktorer. Et økosystem består av selvforsørgende (autotrofe) produsenter (vesentlig de grønne plantene, alger, planteplankton, fotosyntetiske bakterier), heterotrofe konsumenter (mennesker, dyr, mikrober) og heterotrofe nedbrytere (bakterier og sopp) som lever av tilførte stoffer og danner trofiske nivåer. Økosystemene påvirkes av de fysiske og kjemiske omgivelsene (økologiske faktorer) i samvirke med organismene.  Biomene kan betraktes som separate økosystemer som inngår i det globale økosystem med biogeokjemiske sykluser for næringsstoffene. 

 

Økosystemtjenester er et administrativt begrep innen naturforvaltning basert på et menneskesentrert (antroposentrisk) syn på natur, hvor naturen er en leverandør av varer, tjenester og velferdsgoder. Økosystemtjenester er alle naturens goder, naturgodene, som vi, menneskene, til nå uhemmet, høster og mottar fra naturen og alle dens økosystemer. Uten særlig tanke på andre arters og naturens egenverdi, og som resulterer i ødeleggelse av uerstattelige naturverdier.

Økotype (gr. oikos - hus; l. typus - bilde) - Klimarase. Proveniens. En lokal tilpasset variant av en organisme og art som skiller seg genetisk fra en annen økotype. Økotypene av en art kan imidlertid krysses med hverandre og gi fertilt avkom. Økotyper kan også betraktes som underarter (ssp.), former (forma) eller varieteter (var.). 

Øreblad - Bladfliker eller små blad ved bladstilkbasis.

Øyeflekk - En liten rødfarget struktur som kan reagere på lys og som finnes i bevegelige encellete organismer (alger).