Biom

Biom - Et av de sentrale og regionale terrestriske økosystemene, bestemt ut fra klima (spesielt temperatur og nedbør) og jordbunnsforhold. Den største økologiske enhet, karakterisert av en særpreget vegetasjonstype for eksempel tropisk regnskog.

Jordens  dyre- og plantegeografiske områder er biomer  hvor vegetasjonen og planter danner hovedstrukturen: skog, buskvegetasjon, grassletter (stepper (Asia), prærier (N-Amerika), pampas (S-Amerika), ørken, tundra, akvatisk (limnisk og marint (med tilhørende makroalger, mikroalger, plankton, blågrønnbakterier, anaerobe fotosyntetiske bakterier), innsjøer, elver, elvedelta, estuarier, våtmarksområder). Vegetasjonsområdene er bestemt ut fra breddegrad (arktis, boreal, temperert, subtropisk, tropisk), høyde over havet og årstidsvariasjon i fuktighet og nedbør. Jorden kan også inndeles i økosoner: bl.a. Neoarktis (N-Amerika), Neotropisk (Syd-Amerika), Panama (Mellom-Amerika), Afrotropisk (Mellom- og Syd-Afrika), Paleoarktis (Skandinavia, Europa, Russland), Arktis og Antarktis, Australia, Oceania og Madagaskar, Sahara-Arabisk (N-Afrika, Arabiske halvøy og Midt-Østen), Orienten (India og SØ-Asia), Sino-Japan (deler av Kina og Japan).

En arts utbredelse er avhengig av det evolusjonsbiologiske spredningspotensial, samt abiotiske og biotiske omgivelsesvariable. Artsfordelingen følger biogeografiske mønstre.Den britiske naturviteren Alfred Russel Wallace (1823-1913) laget en biogeografisk faunaskillelinje, Wallace linjen (Sarawak linjen) som går mellom Borneo og Sulawesi, og følger stredet mellom Lombok og Bali, og gir et skille mellom den vestlige økosonen i Asia med elefanter og tigre og den østlige økosonen Australia  med kakaduer og kenguruer. Sarawakloven sier at artene lever i tid og rom sammen med andre arter Wallace gjorde feltarbeid sammen med Henry Bates i Brasil og Malaysia-arkipelet (Indonesia og Malaysia),  og er kjent for uavhengig av Darwin å ha kommet fram til evolusjon gjennom naturlig seleksjon. Wallace var var også sosialaktivist, var opptatt av kriminalomsorg, prediket om krigens og rustningskappløpets meningsløshet, om kapitalismens miljøødeleggelse og kolonialisme. Wallace: The Malay Archipelago (1869),  Palm trees of the Amazon, Travels on the Amazon, The wonderful century: its successes and its failures

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 27. juni 2018 16:02