Edelløvtrær

Varmekjære løvtrær som vokser i en edelløvskog med varmt lokalklima og næringsrik brunjord.

Eksempler på edelløvtrær er hassel (Corylus  avellana), eik (sommereik (Quercus robur) og vintereik (Quercus petraea)), alm (Ulmus glabra), lind (Tilia cordata), spisslønn (Acer platanoides), ask (Fraxinus excelsior), bøk (Fagus silvatica) og svartor (Alnus glutinosa).

I busksjiktet kan det vokse leddved (Lonicera xylosteum), krossved (Viburnum opulus) og tysbast (Daphne mezereum).

I feltsjiktet kan det vokse blåveis (Hepatica nobilis), fioler (Viola sp.), kranskonvall (Polygonatum verticillatum), lerkespore (Corydalis intermedia), vårerteknapp (Lathyrus vernus) og myske (Galium odoratum).

Strøfallet fra edelløvskog er næringsrikt, lite surt, lett nedbrytbart og bidrar til utvikling av brunjord. På kalkrik jord i varme strøk vokser det ofte eddelløvskog, og i skogbunnen i feltsjiktet næringskrevende mosearter.  Barken på edelløvskogen gir substrat for lav (rikbarkslav) slik som den gulfargete vanlig messinglav (Xanthoria parietina), og gråfargete lav som  skålragg (Ramalina fastigiata), lindelav (Parmelina sp), og bleiktjafs (Evernia prunastri).

Tilbake til hovedside

Publisert 3. feb. 2018 11:20 - Sist endret 17. okt. 2020 10:34