W

Innen populasjonsgenetikk hvor det for en stor populasjon vil være økt frekvens av homozygoteri i subpopulasjoner av den store populasjonen, beskrevet av svensken Sten Wahlund (1901-1976). Underpopulasjonene med forskjellig allelfrekvenser har redusert heterozygoti enn det som forventes ut fra Hardy-Weinberg-likevekten. Når to subpopulasjoner smelter sammen så vil forkomsten av homozygoter minske.

Waif (eng.) - Diaspor som spres passivt med luftstrømmer eller via bølger til et sted langt unna.

waxy-mutant (waxy- voksaktig). Stivelse finnes i to former:  ugreinet og spiralformet amylose (glukose i α-D-1,4-bindinger) og greinet amylopektin (glukose i α-D-1,4-bindinger og α-D-1,6-bindinger). waxy-mutanter (waxy-varieteter) er planter som har opplagsorganer som endospermen i frø (karyopse) eller i jordstengel , som lagrer stivelse  med bare amylopektin.

Sopp lever vanligvis i mørke for å unngå uttørking i sollys og skade av ultrafiolett lys, men i reproduksjonsfasen skjer ofte i lys. Evne til å registrere lys er felles for alle sopp, og blått lys blir registrert av reseptoren White collar (WC1 og WC2) med LOV-domene som binder flavin. Oljemugg (Phycomyces blakesleeanus) (amerikansk mykolog Albert Francis Blakeslee (1874-1954) og askomyceten brødmugg (Neurospora crassa) har en sporangiofor som vokser mot lyset (fototropisme) hvor While collar deltar. Blåttlysfølsomme sporangioforer er vanlig blant koblingssopp (zygomyceter) som kulemugg (Mucor), Pilobulus, Rhizopus, Rhizomucor og Absidia.  White collar bindes til en promoter for lysregulerte gener og kan også delta i styring av cirkadiske rytmer. Det er for øvrig en sammenheng mellom fototropisme og gravitropisme og hos soppen er det proteinkrystaller eller fettglobuler som virker som statolitter.

Wiens forskyvningslov - Angir ved hvilken bølgelengde man får den største energiutstrålingen eller fotonfluksen ut fra temperaturen til et objekt. Ved relativt lav temperatur vil et objekt bare sende ut infrarød stråling. Etterhvert som temperaturen stiger på objektet blir det kortere bølgelengde på den utsendte elektromagnetiske strålingen. Bølgelengden (lambda) hvor vi får den største energiutstrålingen (lmax) er gitt ved

Wikipedia (https://www.wikipedia.org) er det mest imponerende og fantastiske produktet som er laget av menneskers dugnadsarbeid og uegennyttige virksomhet, og som bidrar via søkemotorer til å spre kunnskap over alle landegrenser og kulturer som er i kontakt med hverandre via internett. Et flerspråklig leksikon startet i 2001, med nå over 4.8 millioner artikler i den engelske utgaven.

Winogradsky kolonne - (Russisk mikrobiolog Sergei Winogradsky). Brukes til å isolere fototrofe purpurbakterier og grønne bakterier og andre anaerobe bakterier. En glassylinder fylles omtrent 1/3 full med næringsrikt organisk materiale (bunnslam fra vann) som inneholder sulfid, sammen med CaCO3 og CaSO4 som henholdsvis buffer og sulfatkilde. Det hele dekkes med vann, et stykke aluminiumsfole på toppen og settes i svakt lys (nordvindu). Alger og blågrønnbakterier vil vokse i den øverste delen av søylen og gi en oksisk sone. Fermentering i slammet gir organiske syrer, alkoholer og hydrogen som gir utangsmateriale for sulfatreduserende bakterier. Purpurfargede og grønne flekker på den siden som får lys skyldes fototrofe purpursvovelbakterier og grønne svovelbakterier som får anledning til å vokse opp med H2S som elektronkilde.

Wolfram - Grunnstoff (W) som ikke har noen kjent funksjon hos planter. Hos hypertermofile bakterier inneholder oksotransferaser wolfram. Noen format dehydrogenase er wolframenzymer.

WUE - ("Water-use efficiency"). Molar vannutnyttingskoeffisient. Forteller hvordan planten utnytter vann i forhold til fotosynteseaktivitet og produksjon av biomasse.