W

John PA Ioannidis ved universitetet i Standford oppdaget i sine studier av metaforskning (forskning om forskning) at mye publisert forskning var vanskelig å reprodusere grunnet  dårlige og lite presise metodebeskrivelser, og metoder som ikke er allment tilgjengelige, dårlig forsøksdesign, ulempe med småskalastudier innen nye forskningsområder, små effektstørrelser, falske positiver, hypoteser fremsatt etter at eksperimentene/observasjonsstudiene er utført,  misbruk av p<0.05 statistikk,  samt at rådatasettene fra forskningen ikke er tilgjengelig slik at grafikk og tabeller kan reproduseres. Ioannidis vakte i 2005 oppsikt med sin artikkel ”Why most published research findings are false” , publisert i PLOS (Public Library of Science) Medicine, seinere fulgt opp av “Why most discovered true associations are inflated” (Epidemiology 19 (2008) 640-648).

Innen populasjonsgenetikk hvor det for en stor populasjon vil være økt frekvens av homozygoter i subpopulasjoner av den store populasjonen, beskrevet av svensken Sten Wahlund (1901-1976). Underpopulasjonene med forskjellig allelfrekvenser har redusert heterozygoti enn det som forventes ut fra Hardy-Weinberg-likevekten. Når to subpopulasjoner smelter sammen så vil forkomsten av homozygoter minske.

Waif (eng.) - Diaspor som spres passivt med luftstrømmer eller via bølger til et sted langt unna.

waxy-mutant (waxy- voksaktig). Stivelse finnes i to former:  ugreinet og spiralformet amylose (glukose i α-D-1,4-bindinger) og greinet amylopektin (glukose i α-D-1,4-bindinger og α-D-1,6-bindinger). waxy-mutanter (waxy-varieteter) er planter som har opplagsorganer som endospermen i frø (karyopse) eller i jordstengel , som lagrer stivelse  med bare amylopektin.

Wentworth skala (Udden-Wentworth skala) for klassifisering og  inndeling av små partikler, grus og stein etter kornstørrelse (diameter), og som danner basis for sedimentering og jordstruktur.  Krumbein phi (φ) skala er en modifisering av denne.

Sopp lever vanligvis i mørke for å unngå uttørking i sollys og skade av ultrafiolett lys, men i reproduksjonsfasen skjer ofte i lys. Evne til å registrere lys er felles for alle sopp, og blått lys blir registrert av reseptoren White collar (WC1 og WC2) med LOV-domene som binder flavin. Oljemugg (Phycomyces blakesleeanus) (amerikansk mykolog Albert Francis Blakeslee (1874-1954) og askomyceten brødmugg (Neurospora crassa) har en sporangiofor som vokser mot lyset (fototropisme) hvor While collar deltar. Blåttlysfølsomme sporangioforer er vanlig blant koblingssopp (zygomyceter) som kulemugg (Mucor), Pilobulus, Rhizopus, Rhizomucor og Absidia.  White collar bindes til en promoter for lysregulerte gener og kan også delta i styring av cirkadiske rytmer. Det er for øvrig en sammenheng mellom fototropisme og gravitropisme, og hos soppen er det proteinkrystaller eller fettglobuler som virker som statolitter.

Wiens forskyvningslov - Angir ved hvilken bølgelengde man får den største energiutstrålingen eller største fotonfluksen ut fra temperaturen til et svart legeme objekt. Ved relativt lav temperatur vil et objekt bare sende ut langbølget varmestråling. Etterhvert som temperaturen stiger på objektet blir det kortere bølgelengde på den utsendte elektromagnetiske strålingen. Navn etter den tyske fysikeren Wilhelm Wien (1864-1928), som i 1911 fikk nobelprisen i fysikk "for hans oppdagelser av lovene om varmestråling". 

Wikipedia (https://www.wikipedia.org) er det mest imponerende og fantastiske produktet som er laget av menneskers dugnadsarbeid og uegennyttige virksomhet, og som bidrar via søkemotorer til å spre kunnskap over alle landegrenser og kulturer som er i kontakt med hverandre via internett. Et flerspråklig leksikon startet i 2001, med nå over 4.8 millioner artikler i den engelske utgaven.

Winogradsky kolonne - (Russisk mikrobiolog Sergei Winogradsky). Brukes til å isolere fototrofe purpurbakterier og grønne bakterier og andre anaerobe bakterier. En glassylinder fylles omtrent 1/3 full med næringsrikt organisk materiale (bunnslam fra vann) som inneholder sulfid, sammen med CaCO3 og CaSO4 som henholdsvis buffer og sulfatkilde. Det hele dekkes med vann, et stykke aluminiumsfole på toppen og settes i svakt lys (nordvindu). Alger og blågrønnbakterier vil vokse i den øverste delen av søylen og gi en oksisk sone. Fermentering i slammet gir organiske syrer, alkoholer og hydrogen som gir utangsmateriale for sulfatreduserende bakterier. Purpurfargede og grønne flekker på den siden som får lys skyldes fototrofe purpursvovelbakterier og grønne svovelbakterier som får anledning til å vokse opp med H2S som elektronkilde.

deltar hos dyr i kommunikasjon mellom celler (parakrint) eller innen celler (autokrint). Navn etter Wingless (Wg)-relatert integrasjonssete (Int-1) fra studier hos bananfluer. Wnt-signalveien medvirker bl.a. i cellemigrasjon og differensiering av pluripotente stamceller i embryoutviklingen hos dyr. Er med å bestemme kroppsakser hva som blir foran (anterior) og bak (posterior), ryggside (dorsal) og bukside (ventral), samt i dannelse av indre organer og nervesystem.

Wolfram - Grunnstoff (W) som ikke har noen kjent funksjon hos planter. Hos hypertermofile bakterier inneholder oksotransferaser wolfram. Noen format dehydrogenase er wolframenzymer. Hos bakterier finnes wolfram som bis-pyranopterinkofaktor

Woronin-legemer (Voronin-legemer) er et mikrolegeme dannet fra et omdannet peroksisom hos Pezizomycotina sekksporesopp og finnes i området hvor det dannes tverrvegger (septa) i hyfene hos ascomyceter. I septa er det porer hvor cytoplasma og organeller kan passere. Woroninlegemer deltar i tetting av porer i hyfetverrveggene når hyfene blir skadet.

WUE - ("Water-use efficiency"). Molar vannutnyttingskoeffisient, vannutnyttelseeffektivitet Forteller hvordan planten utnytter vann i forhold til fotosynteseaktivitet og produksjon av biomasse.