J

En kjede av proteinsignaler som overfører informasjon fra utsiden av cellen inn til cellekjernen som påvirker transkripsjon av gener. Består av enzymet janus kinase (JAK) som fosforylerer tyrosin på proteiner og "signal transduser og aktivator av transkripsjonsprotein" (STATs), samt tilhørende reseptorer for molekylsignalet. Celleveien inngår i celledeling, celledifferensiering, vekst,  celledød og immunitet. Feil i signalveien kan gi sykdom.

Janka skala for hardhet i trevirke blir bestemt ved å måle kraften som trengs for å skyve en stålkule med diameter 11.28 mm halvveis av diameteren inn i trematerialet med fuktighetsinnhold ca. 12%. Blir blant annet brukt til å måle hardhet i gulvplanker. Navn etter Gabriel Janka (1864-1932).

Jasmonater er plantehormoner laget fra den umettede fettsyren linolensyre i røtter, skudd og frukt. Jasmonater fremmer aldring, deltar i fruktmodning og dannelse av rotknoller i potet. Deltar også i lukking av spalteåpninger, dannelse av lagringsproteiner og hemmer cellevekst og spiring av frø og pollen. Jasmonater deltar sammen med salicylsyre i forsvarsreaksjoner mot mekaniske skader, herbivore insektsangrep fra sugende og bitende insekter, samt hemibiotrofe og biotrofe patogener (sopp). Jasmonat er antagonist til plantehormonet cytokinin.

Jern (l. ferrum - jern) - Av mikronæringsstoffene i planter er det jern planten trenger mest av og jern kan tas opp av røttene som toverdig jern (divalent, ferro, Fe2+) eller treverdig jern (trivalent, ferri, Fe3+). Jern er viktig for elektrontransport i reduksjonoksidasjons-reaksjoner i fotosyntese, cellerespirasjon og nitrogenfiksering, og inngår i hemproteiner i cytokromer og i ikke-hem jernsvovelproteiner (ferredoksin, Rieskeproteiner). Jern er også nødvendig for klorofyllsyntese, slik at det er generelt mye jern i kloroplastene. Jernmangel gir mangel på elektrontransportører og kan gi fotooksidative skader.  Jern er lite løselig, spesielt ved høy pH. Plantene har forskjellige strategier for å skaffe seg jern.

Jernoksiderende bakterier - Jernbakterier. Bakterier som bruker toverdig jern (Fe2+) som elektronkilde og under oksidasjonen lages treverdig jern ( Fe3+ ).  I denne reaksjonen (Fe2+/Fe3+ med potensial +0.77V) er det relativt lite energi som blir tilgjengelig når oksygen brukes som elektronakseptor og derfor må store mengder jern oksideres. Treverdig jern blir utfelt utenfor bakteriene som jernhydroksid (Fe(OH)3).

Jord - Løsmaterialene som befinner seg over den faste undergrunnen. Berggrunnen er utgangsmaterialet for jordsmonnet, og består av aluminiumsilikat­er, metallsilikater og kvarts. Jorddannelsen påvirkes av klima, nedbør, organismene i jorda, topo­grafi, berg­grunn og tid. Berggrunn, vegetasjon og klima bestemmer jordtypen. Jordtypene identifiseres etter deres profil. Jordprofilet er et loddrett snitt gjennom de øverste delene av jorda.

Grunnstoffer i gruppe 2 i periodesystemet og omfatter beryllium (Be), magnesium (Mg), kalsium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba) og radium (Ra). Jordalkalimetaller kan danne toverdige salter med ladning +2 ved å avgi to elektroner fra s2 elektronskallet som ligger utenfor elektronskallet til edelgasser. Som metaller har de skinnende sølvhvit farge. Alkalimetaller kan reagere med halogener. Metallene lages ved elektrolyse av en smelte med halogensalter eller reduksjon av oksider. Kationene kalsium (Ca2+) og magnesium (Mg2+) har mange funksjoner i cellene i alle domener: arkebakterier (Archeae), bakterier (Bacteria) og eukaryoter (Eukaryota).

Jordbær i jordbærslekten Fragaria, rosefamilien (Rosaceae), orden Rosales, klad Rosider er flerårige urter som vokser i temperert klima. Bladene er trekoblet med hår på undersiden og vokser i rosett. Hvitfargete femtalls-blomster, med begerblad og ytterbeger. Selvpollinering men krysspollinering gir større bær.  Vegetativ formering via utløpere. Jordbær er i botanisk forstand en såkalt falsk frukt (hjelpefrukt) hvor blomsterbunnen sveller opp og blir saftig og velsmakende, med små nøttfrukter (akener) på utsiden av bæret.

er øverste del av jordlaget og som består av løsmasser (sand, grus, småstein, jfr. Wentworths skala), leirmineraler (aluminiumsilikater), organiske materiale, luftlommer og vann Jordsmonnet strekker seg like dypt som de lengste planterøttene. Jordsmonnet er den del av jorda som gjennomtrenges av planterøtter fra den stedegne vegetasjonen.

Jordstengel - Underjordisk stengel med skjellblad eller med arr etter blad. Kveke og hvithveis spres med jordstengler. Potet er en stengelknoll.

Joule - Energienhet for arbeid eller varme oppkalt etter den engelske fysikeren James Prescott Joule (1818-1889).

Bartre som utendørs eller innendørs pyntes til jul og julefeiring med elektriske julelys og julepynt. Pynteskikken med å ta inn vintergrønne planter inkludert kristtorn har sin opprinnelse fra Mellom-Europa allerede på 1500-tallet. Vintergrønne arter gir signal om evighet, i motsetning til bladfellende løvtrær. Julaften holder familien hverandre i hendene, danner en ring rundt juletreet og synger julesanger.

Juvenil (l. juvenalis - ungdommelig) - Ung