JAK-STAT signalvei

En kjede av proteinsignaler som overfører informasjon fra utsiden av cellen inn til cellekjernen som påvirker transkripsjon av gener. Består av enzymet janus kinase (JAK) som fosforylerer tyrosin på proteiner og signal transduser og aktivator av transkripsjonsprotein (STATs), samt tilhørende reseptorer. Celleveien inngår i celledeling, celledød og immunitet. Feil i signalveien kan gi sykdom.

Ligander e.g. cytokiner (interferon, interleukiner) gir dimerisering i reseptoren og gir nærkontakt med JAK tilknyttet reseptor, og som fosforylerer tyrosin på spesielle aktiveringsløkker i proteinet.JAK fosforylerer også hverandre, transfosforylering gir økt kinaseaktivitet . STATs inneholder  kjernelokaliseringssignalog flytter seg til cellekjernen gjennom kjerneporekomplekset, via Ran (GTP) og importin. Det er 4 forskjellige JAK og 7 STAT. Leptin er et peptidhormon som deltar i spiseatferd, og leptin som bindes til en reseptor  påvirker genuttrykk via signalveien JAK-STAT. STATs blir også fosforylert og en dimer av STAT går inn i cellekjernen og virker som transkripsjonsfaktor. Ofte kan flere signalveier samvirke i en prosess.

PI3K/Akt/mTOR signalvei

Fosfoinositid 3- kinase (fosfatidylinositol 3-kinase) er en familie med enzmer , Akt – protein kinase B er en serin-threonin protein kinase, samt mTOR mekanistisk target til rapamycin deltar i en intracellulær signalvei. PI3K/Akt/mTOR deltar i cellesyklus, cellevekst, og metabolsk regulering via leptin og insulin. Akt har fler nedstrømseffekter og aktiverer transkripsjonsfaktoren CREB, hemmer p27 (en syklinavhengig kinaseinhibitor), samt aktiverer FOX-proteiner og mTOR. Stoffer som hemmer reaksjoner i signalveien kan hemme celledeling. mTORC1 er et proteinkompleks som deltar i styring av energi, mat, redoksforhold og oksygen, og blir aktivert av insulin via en reseptor tyrokin kinase, og høyt forhold  ATP/AMP og greinete aminosyrer. mTORC1 samvirker med regulator-ragkomplekset på lysosomene, hemmer autofagi.

MAPK/ERK signalvei

MAPK mitogen aktivert protein kinase starter en kaskade med kinasereaksjoner (MAPKKK, MAPKK, MAPK) og blir aktivert av vekstfaktorer og mitogener.  ERK ekstracellulær signalregulert kinase (Ras (GTPase) er Raf-MEK-ERK proteiner som kommuniserer. MAPK/ERK signalvei  regulerer cellesyklus, deltar i celledifferensiering, stressresponer, og apoptose. MAPK er serin-threonin protein kinaser som fosforylerer hydroksylgruppen på disse to aminosyrene, og er et protein som er bevart og konservert under evolusjonen. Andre kinaser er c-Jun-N-terminal kinase, stressaktivert protein kinase (JNK-SAPK), samt p38 kinase.

Tilbake til hovedside

Publisert 27. des. 2020 13:19 - Sist endret 27. des. 2020 13:19