X

Xanthofyll (gr. xanthos - gul; phyllon - blad) - Xantofyll. Gulfargete pigmenter som absorberer blått lys,  og er en type karotenoid som inneholder oksygen. Gir farge på blomster og frukt hos planter, eggeplommer og fjær hos fugler. Xantofyller inngår i VAZ-syklus i fotosyntesen, som fjerner overskudd av eksitasjonsenergi i form av varme (ikke-fotokjemisk quenching), og beskytter mot oksidativt stress. Ikke-fotokjemisk quenching er en av mekanismene som beskytter mot fotoinhibering. Det finnes mer enn 600  forskjellige xantofyller.

Xanthofyllsyklus - VAZ-syklus. Fotobeskyttende prosess som fjerner overskuddsenergi i antennesystemene i fotosyntesen. Ved høy lysinnstråling omdannes karotenoidet violoxanthin til zeaxanthin. VAZ-syklus fjerner energien til overskuddet av fotoner som varme når pH gradienten blir for stor over thylakoidmembranen. Dette hindrer overreduksjon av den primære kinonakseptoren QA, noe som ellers vil lede til fotoinhibering. Hindrer også dannelsen av reaktive oksygenforbindelser.

Xanthoner - Gulfargede benzofenon-derivater (C6-C1-C6) som forekommer som glykosider. F.eks. gentisin, mangiferin.

Xenobiotikum (gr. xenos - fremmed; bios - liv) - fl.t. xenobiotika. Fremmedstoffer. Biologisk aktive molekyler som er fremmed for en organisme. Kroppsfremmedstoffer som en organisme ikke selv lager, men som lages i omgivelsene. Flere av disse stoffene blokkerer bestemte fysiologiske prosesser og er derved giftige. Xenobiotika kan komme biogent fra plantenes sekundærmetabolisme, fra dyr og mikroorganismer eller antropogent bl.a. i form av herbicider og pesticider. Mikroorganismer kan utføre katabolisme av xenobitoika. Det kan ikke planter og dyr og disse har avgiftningssystemer istedet. Plantene kan foreta en kjemisk endring av fremmedstoffene. Dette kan skje ved å lage et kompleks (konjugat) med f.eks. sukker eller glutathion og plassere dem i et eget kompartment. Det konjugerte stoffet er som regel mer vannløselig og mindre giftig enn det opprinnelige stoffet.

Xylem (gr. xylon - ved) - Vedvev. Vaskulært ledningsvev hos tracheofyttene som frakter mineralnæring og vann fra rota opp i planten forklart via adhesjon-kohesjon-tensjonsteorien.  

Xylose - D-xylose. Tresukker. Et pentosesukker som finnes i celleveggen hos planter som xylanpolymer (hemicellulose).