U

Uavhengig sortering - Mendels 2. lov. Prinsippet om at atskillelse (segregasjon) av alleler i et loci skjer uavhengig av atskillelsen av alleler på et annet loci. Gjelder bare for genloci som sitter på forskjellige kromosomer eller så langt fra hverandre på kromosomet at overkrysning mellom lociene skjer meget vanlig.

Ubikinon  Et fettløselig kinon som med en hale av isopren (polyprenylert sidekjede), og som inngår i redoks-reaksjoner i cellerespirasjonen i  elektrontransportkjeden i mitokondriene. Når det har mottatt to elektroner og to protoner er det fullstendig redusert og danner et ubikinol (koenzym Q10) Det kan også dannet et ett-elektron semikinon intermediat. Har likhetstrekk med kinonene plastokinon og fyllokinon i fotosyntesens elektrontransportkjede.

Ubiquitin - Et lite protein som bindes kovalent til proteiner som skal nedbrytes (degraderes), enten fordi de er ødelagt eller det er reguleringsproteiner som skal ha kort levetid. Protein kan også sendes til vakuolen via en ubiquitinering. Protein-ubiquitin-komplekset degraderes av proteaser eller proteasomer. Proteasomene har det aktive på sete inne i en hul kanal slik at det beskytter seg selv mot å bli nedbrutt.

Ufullstendig dominans - Evnen to alleler har til å lage en heterozygot fenotyp som er forskjellige fra de opprinnelige homozygote fenotypene. F.eks. hvis hvit og rød løvemunn krysses og gir avkom med rosa blomster.

Ugras er planter som konkurrerer med nytteplantene i land- og hagebruk om næring, vann og plass, og som reduserer avlingene hvis de ikke blir fjernet mekanisk (luking, harving, jordbearbeiding), flamming eller med ugrasmidler (herbicider). Ugras er planter som er uønsket av mennesker, bl.a. i kornåkre og grønnsaklande. Ugrasplantene kan være ettårige, vinterettårige, toårige eller flerårige.

Ugrasmidler - Ugrasdrepere. Ugras kan bekjempes via mekanisk fjerning (luking, harving), vekstskifte, brakklegging, flamming med ugrasbrenner,   eller med kjemiske ugrasmidler  (herbicider). For ugrasmidlene glyfosat og glufosinat er det laget genmodofiserte planter som er tolerante for sprøytemiddelet. Man forsøker å lage kjemiske ugrasmidler som virker spesifikt på biokjemiske reaksjoner eller prosesser som finnes i planter, men ikke i dyr. Imidlertid har mange kjemiske sprøytemidler har i ettertid vist seg å være helseskadelige.

Ultrafiolett stråling er den delen av det elektromagnetiske spektrum som går fra bølgelengdene 100 - 400 nanometer (nm). Under 100 nm kan strålingen dissosiere vann og er derfor ioniserende stråling.

 

Umettet - Molekyler som inneholder en eller flere karbon-karbon dobbeltbindinger (C=C) eller trippelbindinger.

Underjordsstengler er stengler eller sideskudd fra stengler som vokser nede i jorden, hvor de også kan overvintre. Underjordsstengler kan være tynne og krypende jordstengler (rhizomer), eller som tykkere rotstokk med skjellformete blad. Korm og løk er omdannete stengler.  En stengel har anatomi som er forskjellig fra en rot.

Undulipodium (ll. undulatus - bevege seg i bølger; gr. pous - fot) - fl.t. undulipodia. Eukaryot flagell eller cilium som brukes til bevegelse og spising.

Unifasialt blad (l. unus - en; facies - utseende) - Blad som følge av reduksjon av oversiden blir dannet av den morfologiske undersiden f.eks. Iris.

Uniport - Et transportprotein i membranen som frakter stoffer bare en vei.

Urbregner -Klassen Psilophytopsida, Psilophyta. Psilofytter. En orden (Psilophytales) med en familie og to slekter Psilotum og Tmesipteris.

Urea (gr. ouron - urin) - Karbamid. Et uorganisk molekyl som lages i leveren hos vertebrater. Hovedformen for nitrogenavfall hos pattedyr. Planter kan bruke urea som nitrogenkilde. Enzymet urease katalyserer hydrolyse av urea til ammonium og karbondioksid. Aminosyren arginin omdannes til ornithin og urea katalysert av enzymet arginase.

En syklus med enzymkatalyserte reaksjoner som lager urea (NH2)2CO) fra potensielt giftig ammonium (NH4+) fra nedbrytning av aminosyrer, nukleotider (puriner, pyrimidiner) og andre nitrogenforbindelser. Urea blir utskilt med urinen hos ureoteliske (gr. auron - uron; telos - ende)  dyr  (amfibier, haier, pattedyr). Ureasyklus hos pattedyr er vesenlig lokalisert til lever, og litt i nyrer. Urea laget i lever blir fraktet med blodet til nyrene og deretter utskilt med urinen. Ureasyklus ble oppdaget av Hans Krebs og Kurt Henseleit i 1932 og kalles også Krebs-Henseleitsyklus. 

 

Uredium (gr. uredo - rust) - Fruktlegeme hos rustsopp hvor det lages uredosporer (sommersporer).

Uredosporer - Sommersporer hos rustsopp. Teleutosporer er mørkefargede vintersporer som overvintrer.

Urinsyre  er et  tungt løselig nitrogenavfallsprodukt fra katabolisme av puriner , adenin og guanin, som lages av krypdyr, fugler og insekter, samt noen pattedyr i ørkenstrøk (kengururotte).  Det hvite belegget på avføringen (fesces) i fast form fra fugl inneholder urinsyre. Mennesker har urinsyre i blodplasma, og mesteparten blir fjernet med urinen, og resten via avføringen.

Uronsyrer - Oppstår ved oksidasjon av CH2OH-gruppen i sukker til syre. Uronsyrer er sukkersyrer som kan holde på mye vann og finnes i planter i form av pektin (polygalakturonsyre), gummistoffer og karbohydratslim.

Urt - En plante som ikke utvikler ved eller treaktig varig vev.

Utgruppe - Outgroup (eng). Et taxon som blir atskilt fra et annet taxon hvis slektskapslinje slutter før den sistnevnte gjennomgikk evolusjonær utskilling (atskillelse). En monofyletisk gruppe som er mindre i slekt med en annen gruppe med to eller flere klad som er mer i slekt med hverandre. Blir brukt som referanse i slektskapsanalyse (fylogeni).

Utkrysning - Formering mellom individer som ikke er i nært slektskap med hverandre. Utkryssing (allogami, xenogami) overføring av gameter fra et individ til et annet individ som er genetisk forskjellig. Øker variasjonen av fenotyper i populasjonen, og som øker sannsynligheten for selektering av individer som er best tilpasset leveområdet.

Utkutningsreparasjon - Mekanisme som celler reparerer skade i en DNA-tråd som skyldes f.eks. dimerisering av pyrimidiner. Det skadete stykket fjernes og en ny strekning med nukleotider lages og settes inn og den andre tråden brukes som templat (mal).

Tynne stengler som kryper langs jordoverflaten, eller like under jordoverflaten. Ved leddknuter langs utløperen vokser det ut knopper som kan danne nye planter. Hos noen kan underjordsutløpere ende i en overvintringsløk.  

Utricel (l. utriculus - liten sekk) - Forstørret spiss av algegrein som inneholder en kloroplast f.eks. hos grønnalgen Caulerpa.

Utviklingsbiologi - Studiet av utviklingen fra en enkeltcelle, et befruktet egg, til en flercellet organisme. Utvikling gir forandring i form og utseende til en organisme som et resultat av vekst og differensiering av celler til vev og organer. De første celledelingene er ren kløyvingsprosess. Deretter følger en mønsterdannelse med velordnet struktur i embryo langs en hovedakse, etterfulgt av endring av form og kompleksitet hvor celler differensieres og spesialiseres. Avhengig av cellers plassering, posisjon og asymmetri i innhold går de gjennom utviklingsprogrammer. Gener kontrollerer de enkelte cellers atferd via de proteinene som lages. Det hele styres av gener som lager transkripsjonsfaktorer som regulerer transkripsjon av DNA. Gener som deltar i utvikling av en organisme kan identifiseres via mutasjoner som påvirker embryoutviklingen.

    Utvikling er irreversibel forandring og det skjer en utvikling både i organismens form (morfogenese), mønster og atferd fra zygote, embryo, fødsel/klekking og fram til voksent individ som etterhvert dør. Utviklingsbiologi er det som skjer mellom befruktning og fødsel, og omhandler hvordan organismen bygges opp fra de to kjønnscellene som fusjonerer og differensieres til en rekke andre celletyper. De differensierte cellene får en plassering i kroppen styrt av et utviklingsprogram. Cellene spesialiseres (differensieres) og får bestemte oppgaver (celledeterminering) styrt av genuttrykk (genekspresjon) og et genprogram.

UVR8 (UV Resistens locus 8) er en UV-B reseptor (absorberer ultrafiolett i bølgelengdeområdet 280-315 nm)  som er funnet i vårskrinneblom (Arabidopsis thaliana),  og som deltar i flere UV-B induserte prosesser og bidrar til toleranse for ultrafiolett stråling og biosyntese av beskyttende flavonoider. To subenheter med UVR8 er er koblet sammen til en dimer via saltbroer mellom aminosyren tryptofan. Det er tryptofan som virker som kromofor gruppe. Ved absorbsjon av ultrafiolett stråling blir UVR8 omdannet til to dimerer via brudd i saltbroene.