Ugrasmidler

Ugrasmidler - Ugrasdrepere. Ugras kan bekjempes via mekanisk fjerning (luking, harving), vekstskifte, brakklegging, flamming med ugrasbrenner,   eller med kjemiske ugrasmidler  (herbicider). For ugrasmidlene glyfosat og glufosinat er det laget genmodofiserte planter som er tolerante for sprøytemiddelet. Man forsøker å lage kjemiske ugrasmidler som virker spesifikt på biokjemiske reaksjoner eller prosesser som finnes i planter, men ikke i dyr. Imidlertid har mange kjemiske sprøytemidler har i ettertid vist seg å være helseskadelige.

Ureaherbicider (f.eks. diuron) og triazinherbicidene (f.eks. atrazin, simazin og triazin) virker ved å binde seg til det kinonbindende sete på D1-proteinet i fotosystem II i fotosyntesen og derved blokkeres elektrontransporten.

Bipyridylherbicider (paraquat, diquat) er kationradikaler og virker ved å motta elektroner på den reduserende siden av fotosystem I. Elektronene overføres til oksygen som derved omdannes til oksygenradikaler (superoksidanionradikaler) som dreper planten.

Flere herbicider virker ved å blokkere eller hemme aminosyrebiosyntesen hos plantene slik som glyfosat og glufosinolat

Glyfosat hemmer syntesen av aromatiske aminosyrer ved å hemme enzymet 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfat-syntase.

Roundup

Glyfosfat selges under varemerke Roundup®.

Phosphinothricin (glufosinat) virker ved å hemme enzymet glutamin syntetase som deltar i nitrogenassimilasjonen av ammonium i plantene.

Klorsulfuron og imazapyr hemmer enzymet acetolactat syntase i biosyntesen av greinete aminosyrer i aspartatfamilien av aminosyrer.

Fenoksyeddiksyreherbicider (2,4-D, MCPA) gir hormonvirkning som ligner på auxin.

Klorat hemmer via å påvirke nitrat reduktase som deltar i reduksjonen av nitrat til ammonium. Det er også en rekke ugrasmidler som påvirker metabolismen av lipider.

Ugrasmidler

Pyridazinoner virker ved å hemme biosyntesen av karotenoider, vanligvis ved å påvirke enzymet fytoen desaturase. Når planten mangler karotenoider blir klorofyll fotooksidert. Pyridazinoner kan også hemme andre desaturaser i lipidmetabolismen.

Virkningsmekanismen for thiokarbamater ikke helt klarlagt, men den påvirker sannsynligvis syntesen av voks ved å hemme syntesen av lange fettsyrer. Aryloksyfenoksypropionater ("Fops") og sykloheksandioner ("Dims") er eksempler på stoffer som hemmer enzymet acetyl-CoA karboksylase i lipidmetabolismen og som påvirker arter i grasfamilien, men ikke andre en- og tofrøbladete planter.

Nedbrytning av ugrasmidler

Virkning av ugrasmiddelet paraquat

Dikt

Det har vært forurensning på planten Krussiluskar.

Det skyldes fabrikken DERTAR

DERTAR har vært uforsiktig med middelet sermityr

Sermityr lager hull i bladene

Det har blitt sendt klager til DERTAR

Rannveig Aa 1990

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 9. nov. 2018 16:43