Jernoksiderende bakterier

Jernoksiderende bakterier - Jernbakterier. Bakterier som bruker toverdig jern (Fe2+) som elektronkilde og under oksidasjonen lages treverdig jern ( Fe3+ ).  I denne reaksjonen (Fe2+/Fe3+ med potensial +0.77V) er det relativt lite energi som blir tilgjengelig når oksygen brukes som elektronakseptor og derfor må store mengder jern oksideres. Treverdig jern blir utfelt utenfor bakteriene som jernhydroksid (Fe(OH)3).

Ved nøytral pH i en oksygenatmosfære oksideres toverdig jern til treverdig som gir tungtløselige utfellinger av ferrioksider. Under sure betingelser blir imidlertid ikke Fe2+ så lett oksidert og derfor er mange jernoksiderende bakterier obligat acidofile. Alternativt til sure forhold kan noen jernoksiderende bakterier leve ved nøytral pH i grensesjiktet mellom anaerobe og aerobe forhold siden Fe2+ er stabil under anaerobe forhold. Jernoksiderende bakterier kan også bruke reduserte svovelforbindelser som elektronkilde. Kjemoautotrofe Thiobacillus ferrooxidans er en vanlig jernoksiderende bakterie. Den kan vokse autotroft med toverdig jern eller reduserte svovelforbindelser som elektronkilder, og CO2 som karbonkilde. Når denne bakterien lever i områder med mye sulfat vil Fe3+ bli utfelt som jarositt (HFe3(SO4)2(OH)6. Sulfolobus er en jernoksiderende kjemoautotrof arkebakterie som lever i varme kilder. Pyrit (FeS2) er en vanlig form av svovel og jern i naturen. Når pyrit oksideres i gruver blir det dannet surt vann med svovelsyre.

Kjemoheterotrofe jernbakterier finnes i slektene Leptothrix og Sphaerotilus og disse bruker organisk materiale som karbonkilde.  Jernbakterier finnes i mange økosystemer som myrer, vulkanske områder på havbunnen, grøfter, brønner, dammer, samt i vannledninger hvor jernutfelleringer kan tekke rørene.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 10. mai 2019 11:32