Økologiske faktorer

Faktorer som bestemmer voksested for planter og leveområde og livsmiljø for dyr, sopp og mikroorganiser. Abiotiske og biotiske omgivelsesfaktorer samvirker og omfatter edafiske- , klimatiske-, mekaniske- , orografiske- og biotiske faktorer. Eksempler på mekaniske faktorer er telehiv, erosjon, hogst, is og snø

Planter og alger er autotrofe organismer og primærprodusenter som i fotosyntesen lager organiske stoffer fra uorganiske materiale. Det organiske materiale inneholder stoff (karbonskjeletter, bioassassimilert og redusert nitrogen og sovel, mineralnæring, vitaminer), samt energi som de heterotrofe konsumentene bruker og lever av.  Dissipative strukturer kan ved flukser av stoff og energi (irreversibel termodynamikk) opprettholde sine liv og motvirke økning i entropi.

Spise eller bli spist, inkludert reproduksjon, er det livet dreier seg om

Primærkonsumentene er plantespisere (herbivorer) og danner neste trinn i en næringskjede eller næringsnett i økologiske nisjer eller nettverk  Rovdyr (karnivore), parasitter, snyltere, og saprofytter som spiser eller lever primærkonsumentene kalles sekundærkonsumenter (første ordens rovdyr). Rovdyr som spiser sekundærkosumentene kalles andre ordens rovdyr. Noen arter slik som bjørn, rotter og menneske er omnivore, spiser både planter og andre dyr, og kommer i en mellomstilling.

Trofiske næringspyramider

Det  dannes trofiske pyramider, nivåer eller trinn. I hvert trinn tapes stoff og energi. Bare cirka 10% av ressursene blir overført fra et trinn til det neste. Derfor kan en næringspyramide sjelden ha flere enn fire trinn, siden 90% tapes ved hver overgang til det neste. Via avføring og død vil alt organiske materiale via enzymatisk nedbrytning mikroorganismer bli tilbakeført til uorganisk materiale, samt varme som avgis til verdensrommet. Derved dannes Jordens biogeokjemiske kretsløp og sykluser. Størrelsen på populasjoner vil ha dynamiske svinger avhengig av næringstilgangen. I økologisk eller dynamisk likevekt (homeostase) vil disse sinusformete svingningene være stabile over tid, men epidemier og større økologiske forstyrrelser og katastrofer kan ødelegge likevekten og gi irreversible endringer, hysterese, og forflytning i likevektstilstander. Resiliens er et mål på systemets evne til å motstå forstyrrelser.

Tilbake til hovedside

Publisert 22. okt. 2018 10:10 - Sist endret 22. okt. 2018 15:36