Edafiske faktorer

Edafiske faktorer (gr. edaphos - grunnforhold). Geotop (gr. ge - jord; topos - sted).  En av de økologiske faktorene. Jordbunnsforhold som tilbyr et voksested. Vekstbetingelser som bestemmes av fysiske, kjemiske og biologiske forhold i jorda.

Jordsmonnet gir feste til planterøttene og danner overgang til berggrunnen. Inneholdet av vann, organisk stoff (humus), uorganiske mineraler (mineralnæring) og oksygen  (redokspotensial) i jorden er bestemmende for planteveksten. Mineralnæringen i jorda påvirkes av jordsmonnets evne til forvitring (mineralisering).

Vannforhold i jorda

Det frie vannet i jorden består av overflatevann, synkevann og grunnvann. I noen lokaliteter kommer grunnvannsspeilet helt opp til overflaten. Når jorden er mettet med vann etter nedbør og påfølgende avrettning er jorda ved feltkapasitet. Permanent visningspunkt er når vanninnholdet er så lavt at det ikke lenger er tilgjengelig for plantene.   Bundet vann omfatter kapillart vann, hygroskopisk vann og kjemisk bundet vann. Størrelsen på jordpartiklene (stein, grus, sand, leire (silt)) påvirker mengden jordvann og hvor raskt nedbørsvann beveger seg nedover i jorda.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 5. mai 2021 11:02