Mineralisering

Mikrobiell omvandling av organiske stoffer til uorganiske komponenter. Mineralisering blir også brukt om avsetning av kalsium i beinvevet i skjelettet. Mineralisering er også et begrep innen geologi. Ved fossilisering blir organiske stoffer erstattet med mineraler i dannelsen av fossiler.

Nedbrytning av organisk materiale via mikroorganismer (bakterier, aktinobakterier, sopp)  og meitemark i jorda hvor mineralnæring blir frigjort og får en form som gjør at de kan bli tatt opp av planterøtter.

Ved nitrogenmineralisering i nitrogensyklus blir organiske nitrogenforbindelser omdannet til uorganisk nitrogen i en form som kan bli tatt opp av planter. for eksempel nitrat (NO3-)  eller ammonium (NH4+).

Istider og mineralisering

Den siste istiden i Nord-Europa (Weichsel) i overgangen mellom Pleistocen og Holocen, som også dekket Nord-Amerika, ble slik som andre tidligere istider avløst av interglasiale varmeperioder, En kilometertykk plastisk iskappe  produserte løsmaterialer som ble fraktet med breelver og breen. Ble isen stående en tid kunne det skje opphopning av løsmaterialer, grus og stein over fjellgrunnen i morener i fronten av breen (endemorener), eller i form av sidemorener og bunnmorener.  På tilfeldige steder satte isen igjen flyttblokker, noe som vakte Jens Esmarks interesse.  isen skapte fjorder og U-daler, eskere, flyer, dødisgroper, jettegroper, og isskuringsstriper viser idag bevegelsesretningen på isen.

Løsmaterialer og blottlagt fjellgrunn blir utsatt for mekanisk forvitring hvor vann som siger ned i sprekker utvider seg i kuldegrader og gir frostforvitring. Mørke bergarter med spalter og porer får størst temperaturvariasjon. Kjemisk forvitring, sur nedbør og naturlige forsuring gir oppsmuldring av kalk- eller leirskifer, med økte overflater som blir utsatt for ytterligere forvitring og mineralisering. Tiden, klima, type berggrunn som dannet løsmaterialene, topografi og de levende organismene (lav som produserer lavsyrer, encellete grønnalger, bakterier, blågrønnbakterier, sopp) produserer jordsmonn som gir feste og vekstsubstrat for plantene i primær suksesjon når brearmene trakk seg tilbake og blottla. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 22. okt. 2018 10:01