Edafisk

Edafisk (gr. adaphos - grunn, jord) - Det som har med jord å gjøre, hvor jord og jorddannelse blir påvirket av en rekke edafiske faktorer. 

Edafologi (gr. logos - læren om) er fagområdet som omhandler hvordan jorden påvirker de levende organismene, biomasseproduksjon og biodiversitet. Edafiske faktorer omhandler jordstruktur, partikkelstørrelse (Wentworths skala, stein, grus, sand, leire, silt) porestørrelser, vanninnhold, vannfiltreringsegenskaper, mineralinnhold og mineraltilgjengelighet,  det geologiske utgangsmateriale, pH, temperatur, jordlagtykkelse,  saltholdighet, oksygeninnhold, grad av anerobe jord og redokspotensial. De edafiske faktorene påvirker jordfauna, plantevekst, rotdannelse, samt bioversitet av sopp, bakterier og arkebakterier i jorden. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 5. mai 2021 10:56