Trofisk nivå

Trofisk nivå (gr. trophos - fø)- Et trinn i forflytningen av energi gjennom et næringskjedene i et økosystem. Omtrent 90% av energien tapes ved overføring fra et trofisk nivå til det neste. Derfor består næringskjeder vanligvis av ikke flere enn fire trinn.

Første trofiske nivå (1) i en næringskjede (matkjede) er primærprodusentene (planter, alger, planteplankton, fotosyntetiske og kjemoautotrofe bakterier). Deretter følger konsumentene. De herbivore danner det andre trofiske nivå, og i det tredje trofiske nivå er det karnivore predatorene på trinn tre og fire. De trofiske nivåene kan inngå i komplekse næringsnett. I vann kan de trofiske nivåene være: 1:Alger, planteplankton, blågrønnbakterier. 2: Zooplankton, herbivore fisk eller herbivore pattedyr e.g. sjøku. 3. Karnivore eller zooplanktonspisende fisk. 4: Fugl, bruskfisk, sjøpattedyr. Hvis de fleste av menneskene på Jorden befinner seg på trofisk nivå 2 er dette ressurssparende. Kjøtt fra husdyrbruk flytter mennesket opp i trofisk nivå 3, men mange befinner seg mellom trofiske nivåer fra 2-3.

Fettløselige giftstoffer (persistente organiske giftstoffer som dioksiner, polyklorerte bifenyler (PCB), pesticider, metylkvikksølv, tetraetylbly, perfluorinerte forbindelser, polybromerte bifenyler og andre polybromerte flammehemmere) følger de trofiske nivåene og akkumuleres i næringskjedene (bioakkumulering, bioforsterkning, bioamplifisering), e.g. stor og flere kilo tung ørret i Mjøsa, torskelever eller stor kveite (hellefisk) >100 kg i havet. "Velstandsutviklingen" krever sitt.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:55 - Sist endret 7. sep. 2019 11:57