Osmotisk trykk

Osmotisk trykk - Trykk som utvikler seg når en mer konsentrert oppløsning er atskilt fra en tynnere vannløsning med en selektivt permeabel membran. Er et mål på trykket som trengs for å hindre at vann beveger seg inn i den mest konsentrerte løsningen. Oppløste stoffer senker den effektive konsentrasjonen (aktiviteten til vann) og derved blir vannpotensialet mer negativt. Dess mer oppløst stoff desto lavere (mer negativt) vannpotensial. Osmotisk trykk måles i enheten pascal (Pa).

Oppløste stoffer (solut) minsker den fri energien til løsningsmiddelmolekylene (H2O) og gir derved et osmotisk trykk. Osmotisk trykk dannes ved dissosiasjon av oppløste salter og udissosierte organiske stoffer. van’t Hoffs lov angir størrelsen på det osmotiske trykket (Ψs) for ideelle tynne løsninger.

Ψs = -cRT

hvor R er den universelle gasskonstanten , T er absolutt temperatur og c er konsentrasjonen osmol per liter vann. Sukrose gir 1 osmol/mol, mens kalsiumklorid CaCl2 gir 3 osmol/mol, og NaCl gir 2 osmol/mol.

Publisert 4. feb. 2011 10:39 - Sist endret 27. feb. 2017 09:37