Arkebakterier

Arkebakterier (Archaea)

Bakterier som finnes i ekstreme leveområder (ekstremofile). Bakteriestørrelse 0.5-5 μm, og mangler organeller. Omgitt av en membran og ofte fast vegg. Har sirkulært lite genom med gener organisert i operoner som hos bakterier. De kan være kommensaler eller parasitter,  kjemoorganotrofe eller være autotrofe med fotosyntese, ofte svovelavhengig CO2-fiksering. RNA-transkripsjon og translasjon er av eukaryot type, og RNA polymerase har subenheter som hos eukaryoter. Det er således eukaryot DNA replikasjon. Arkebakteriene har spesielle membranlipider, isoprenyl-lipider i eterbinding med D-glycerol, og dette er lipider som er forskjellig fra fettsyrer i esterbinding med L-glycerol i Bacteria og Eukarya. Hos de termofile arkebakteriene kan lipidene forkomme i et enkelt lag (monolag). Arkebakteriene kan deles i to hovedgrupper: Crenarchaeota som inneholder termoacidofile bakterier og Euryarchaeota. Eventuelt også Nanoarchaeota og Korarchaeota.

Crenarchaeota

Bakterier som lever i sure (pH 0-2) og varme (75-115oC) områder. De har form som filamenter, staver, drueklaser eller er plateformete og de fleste har flagell.  Svovel (S) eller svovelforbindelser virker som elektrondonor eller elektronakseptor. Karbon (C) kommer fra organiske forbindelser (kjemoorganotrofe) eller CO2 kan fikseres med rubisko eller revers Krebs-syklus. De fleste er anaerobe, men noen er mesofilaerobe, og de lever i sedimenter og hav, og utgjør en økende andel av organismene på store havdyp. 

Termoproteales

Termofile stavformete bakterier. Thermofilium med lange tynne filamenter lever i hydrotermiske ventiler på havbunnen. Andre slekter er Pyrobaculum, Caldivirga og Thermocladium.

Sulfolobales

Formering ved knoppskyting. Termoacidofile kokker. Slekter Acidianus, Methanosphaera, Sulfolobus (arkebakterie som lever ved ekstrem lav pH og høy temperatur).  Sulfurispaera lever i kokende svovelsyre.

Desulfurococcales

Kokker og staver. Pyrolobus lever i underjordiske vulkaner. Cenarchaeum symbiosum lever i symbiose med den marine svampen Axinella. Slekter: Aeropyrum, Desulfurococcus, Ignicoccus, Staphylotermus, Stetteria, Sulfophobococcus, Thermodiscus, Thermosphaera, Hyperthermus, Pyrodictium.

Euryarchaeota

Archaea kan deles i Euryarchaota (metanogene, ekstremhalofile), CrenarchaeotaKorarchaeota, og Nanoarchaeota (hypertermofil, Nanoarchaeum som parasitt i liv tilknyttet dyphavs termiske ventiler)

Auryarchaeota med:

Archaeglobi

Archaeglobus er sulfatreduserende obligat anaerob, hypertermofil og har celler med flagell. Lever også i oljefelter hvor de lager jernsulfid (FeS) som kan gi korrosjon av oljeinstallasjoner.

Halobacteria

Halobacterium. Halofile. Bruker lysenergi direkte til å pumpe H+ over membranen via bakteriorhodopsin.

Metanogene bakterier

Obligate anaerobe med fluorescerende cytokrom F420. Lever på hydrogen (H2) eller karbondioksid (CO2), produserer metan (CH4), og bruker N2 eller ammonium som N-kilde. Noen er termofile. Lever anaerobt i vomma på drøvtyggere eller i søppelfyllinger.

Slekter: Methanococcus, Methanospirilla, Methanosarcina, Methanothermus, Methanopyrus (arkebakterie som lever ved dyphavsventiler, ved høyt trykk og hvor temperaturen er over 98oC).

Thermococci

Får energi fra oksidasjon av hydrogensulfid. Litotrofe. Termofile og lever i svarte skorsteiner på havbunn med vulkansk aktivitet. Slekter: Thermococcus, Pyrococcus.

Thermoplasmata

Termofile og acidofile. Thermoplasma acidophilum med lite genom.
Tilbake til hovedside

Publisert 15. jan. 2019 08:36 - Sist endret 15. jan. 2019 08:36