Kation

Kation (gr. katienai - å gå ned) - Positivt ladet ion. Hvis et atom eller molekyl har like mange elektroner og protoner er det elektrisk nøytralt. Er det et annet antall elektroner enn protoner kalles det et ion. Grunnstoffer kan avgi et eller flere elektroner og blir derved kationer, eller motta et eller flere ekstra elektroner blir det elektronoverskudd, kalt anioner.

Ioner (gr. ion – bevege seg, gå). Ioner er ladete atomer eller ladete molekyler (komplekse eller sammensatte ioner). Atomer eller molekyler som har flere eller færre elektroner enn protoner, noe som gir henholdsvis negativ  eller positiv elektrisk ladning. Faraday kalte ioner med færre elektroner enn protoner for kationer (gr. kata – ned), og kationer med netto positiv ladning beveger seg mot katoden i en elektrisk krets. Anioner (gr. ana – opp) har flere elektroner enn protoner, har netto negativ ladning og beveger seg mot anoden i en elektrisk krets.

I levende organismer kan ioner bli tatt opp av membranproteiner og bli transportert gjennom ionekanaler.

Kationer

Kationer kan være enkle og bestå av atomer fra bare ett grunnstoff slik som natrium (Na+), kalium (K+), kalsium (Ca2+), magnesium (Mg2+), jern (Fe2+, Fe3+). Kationer kan også sammensatt av atomer fra flere grunnstoffer slik som ammonium (NH4+). Organiske molekyler kan også være kationer slik som polyaminer

Anioner

Anioner er vanligvis sammsatt av atomer fra flere grunnstoffer (komplekse ioner) slik som nitrat (NO3-), sulfat (SO42-), fosfat (H2PO4-, HPO42-).

Energien som trengs for å ionisere et atom i grunntilstanden kalles ioniseringsenergi målt i kJ mol-1. Elektronaffiniteten er et mål på et atoms evne til å ta opp et elektron. Ioner i vannløsning er omgitt av en vannkappe. Et kation har mindre radius enn et tilsvarende anion.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 1. okt. 2021 15:14