Arsen

Arsen (As) er et giftig tungmetall i nitrogengruppen, gruppe 15 i det periodiske system, i samme gruppe som inneholder nitrogen (N), fosfor (P), antimon (Sb) og vismut (Bi), og har derfor mange like kjemiske egenskaper. Forgiftninger med arsen forekommer i Syd-Asia fra drikkevann i brønner,  og fra ris (Oryza sativa) dyrket i nærvær av arsen i oversvømte rismarker. Arsen ble tidligere brukt som impregneringsmiddel i trykkimpregnert treverk.  Arsesnikktrioksid (As2O3, diarsentrioksid) brukt som gift i kriminalromaner, jfr. Agatha Christie. 

Planter tar opp arsen i form av arsenat via fosfattransportører, og arsenat blir redusert enzymatisk til arsenitt katalysert av aresenat reduktase. Opptaket av arsen i plantene påvirkes av innholdet av fosfor, jern, svovel og silisium i jorda. Arsen har oksidasjonstrinnene -3, 0, +3 (arsenitt) og +5 (aresenat).  Arsen dissosierer på samme måte som fosforsyre til pH-avhengige oksyanionene H2AsO4- og HAsO42-. Arsensyre (H3AsO4) kan tas opp sammen med kiselsyre (H4SiO4) via akvaporiner. Bregnen Pteris vittata hyperakkumulerer arsen, og kan bli brukt til fytoremediering

Arsen(V) i form av H2AsO42- kan inteferere med opptaket av fosfat. Kan også inteferre med opptak av giftig antimon (H3SbO3). 

Arsen forekommer som svovelmineraler realgar (As4S4), orpiment (auripigment, As2S3) og arsenopyrit (FeAsS). Mikroorganismer i jorda kan biometylere arsen og danne trimetylarsinoksid (CH3)3AsO, metylaronsyre (CH3AsO(OH)2 og dimetylarsinsyre (CH3)2As=OOH, cacodylsyre, analogt til metylering av kvikksølv. Cacodylsyre brukt som herbicid, samt avløvingsmiddel Agent Blue. I marint miljø kan det finnes arsenobetain og arsenosukker. 

Masseforgiftning via arsen fra grunnvannsbrønner

I deltaet fra elvene Gangs og Brahmaputra i Vest-Bengal og Bangla Desh er det fruktbart næringsrikt slam, store befolkningskonsentrasjoner, og flom fra monsunen med urent vann som ga sykdom. På 1970-tallet ble det ble boret brønner ned til anaerobe grunnvannsreservoarer, men det viste seg at vannet innholdet helseskadelige mengder arsen. I tillegg tar våtlandsris opp arsenitt (H3AsO3), arsen(III) blir omsatt til arsen(V) og metylarsensyre, og ga forgiftning via ris som er en hovedkilde til mat.

Litteratur

Arsenikk og gamle kniplinger (Arsenic and old lace). Teaterstykke av Joseph Kesselring. Film fra 1944, regi Frank Capra, om to tanter som med hyllebærvin tilsatt arsenikk forgifter eldre menn, og det blir en del av dem etter hvert med tilhørende forviklinger.

Tilbake til hovedside

Publisert 28. juni 2019 08:51 - Sist endret 8. apr. 2021 09:46