Arsen

Arsen (As) er et giftig tungmetall i nitrogengruppen, gruppe 15 i det periodiske system, i samme gruppe som inneholder nitrogen (N), fosfor (P), antimon (SB) og vismut (Bi), og har derfor mange like kjemiske egenskaper. Forgiftninger med arsen forekommer i Syd-Asia fra drikkevann i brønner, som i Banlgadesh,  og fra ris (Oryza sativa) dyrket i nærvær av arsen i oversvømte rismarker. Arsen ble tidligere brukt som impregneringsmiddel i treverk.  Arsesnikktrioksid (As2O3, diarsentrioksid) som gift i kriminalromaner. 

Planter tar opp arsen i form av arsenat via fosfattransportører, og arsenat blir redusert enzymatisk til arsenitt katalysert av aresenat reduktase. Opptaket av arsen i plantene påvirkes av innholdet av fosfor, jern, svovel og silisium i jorda. Arsen har oksidasjonstrinnene -3, 0, +3 (arsenitt) og +5 (aresenat).  Arsen dissosierer på samme måte som fosforsyre til pH-avhengige oksyanionene H2AsO4- og HAsO42-. Arsensyre (H3AsO4) kan tas opp sammen med kiselsyre via akvaporiner. Bregnen Pteris vittata hyperakkumulerer arsen. 

Arsen forekommer som svovelmineraler realgar (As4S4), orpiment (auripigment, As2S3) og arsenopyrit (FeAsS). Mikroorganismer i jorda kan biometylere arsen og danne trimetylarsinoksid (CH3)3AsO, metylaronsyre (CH3AsO(OH)2 og dimetylarsinsyre (CH3)2As=OOH, cacodylsyre, analogt til metylering av kvikksølv. Cacodylsyre som herbicid, samt avløvingsmiddel Agent Blue. I marint miljø kan det finnes arsenobetain og arsenosukker. 

Tilbake til hovedside

Publisert 28. juni 2019 08:51 - Sist endret 1. juli 2019 14:59