Kvikksølv

Kvikksølv - Hg. Giftig metall i væskeform ved romtemperatur. Kvikksølv har høyt damptrykk slik at det fordamper lett og går over i atmosfæren. Kvikksølv kan alkyleres og går derved over til organisk fase og lett inn i næringskjedene. Både uorganiske og organiske kvikksølvforbindelser er miljøgifter som gir et stort globalt forurensningsproblem

Kvikksølv binder seg lett til sulfid og svovel i organiske materiale i vann og på land. I organismene bindes kvikksølv til SH-gruppene i proteiner.  Kvikksølv tas opp i næringskjeder for eksempel i vann plankton → invertebrater→ fisk → fiskespisende fisk (piscivore). Bioforsterkning gjør at kvikksølvkonsentrasjonen kan bli svært høy i større og eldre fisk. Metylkvikksølv tas lett opp i tarmen og passerer lett blod-hjernebarriæren eller over til et foster via placenta.  Lysstoffrør inneholder kvikksølv, og det samme gjelder gamle kvikksølvtermometre og blodtrykksmålere, elektriske brytere, amalgamtannfyllinger, samt kvikksølvbatterier. Brukt som soppdrepende middel i papirindustrien, og noen vaksiner ble tilsatt kvikksølv. Kvikksølv fra kvikksølvgruver og som biprodukt i metallindustrien (metallurgisk industri)  bl.a. zinkproduksjon. Tidligere ble kvikksølv brukt som pestisid i form av kvikksølvbeiset såkorn. I tillegg ble det beisete såkornet farget rosa som faremerking.  Kvikksølv blir brukt bl.a. i utvinning av gull som gullamalgam. I moderne krematorieovener oppsamles kvikksølv fra amalgam i tannfyllinger. Tidligere ble kvikksølv brukt til å behandle syfilis. Kvikksølv var et av alkymistenes remedier i forsøket på å produsere gull. Kvikksølv blir i dag brukt industrielt til å produsere klor og vinylklorid brukt til å lage polyvinylklorid (PVC) og polyuretan.
Metallisk kvikksølv oksideres av hydrogenperoksid (H2O2) i atmosfæren til toverdig kvikksølv Hg2+. Atmosfærisk Hg2+ og metylkvikksølv CH3Hg+ er lett løselig i vann. Kvikksølv bindes sterkt til organiske og uorganiske partikler slik at Hg kan avsettes både som tørravsetninger og våtavsetninger (nedbør). Organiske syrer og humus reduserer abiotisk Hg2+ til Hg+. Hg+ disproporsjonerer og danner Hg0 og Hg2+. Kvikksølv (Hg) metyleres abiotisk via transmetylering fra andre metaller f.eks. tinn. Metylering kan også skje enzymatisk via koenzymet metylkobalamin (vitamin B12). Mikroorganismer kan redusere Hg2+ til Hg for å beskytte seg. Metylerte former av kvikksølv er fettløselige slik at det skjer en bioakkumulering i næringskjeden, for eksempel i fisk.
Kvikksølvformer
 
Organisk kvikksølv går inn i næringskjedene og bioakkumuleres ved overføring til høyere trofiske nivåer.  
Mange tungmetaller som arsen (As), kadmium (Cd), bly (Pb), selen (Se), tinn (Sn), og telllurium (Te) kan alkyleres i biologiske systemer. Metylering kan skje via metyldonorene N-metyltetrahydrofolat, S-adenosylmethionin eller metylkobalamin katalysert av enzymet kvikksølv metyltransferase, kodet av genene hgcA og hgcB hos anaerobe bakterier. Mange forskjellige bakteriegrupper kan metylere kvikksølv.  
Kvikksølvklorid (Hg(I), Hg2Cl2) kalt kalomel er blitt som referanseelektrode (kalomelelektrode) for måling av potensialforskjeller i elektrolytter, e.g. potensiometrisk titrering. Kalomel er også et gifitg mineral (hvit og luktløs) og ble i tidligere tiders medisin brukt som et legemiddel.
Minamata-skandalen i Japan skyldtes utslipp ut i Minamata bukten av metylkvikksølv i avløpsvannet fra fabrikken Chisso Cooperation, oppdaget i 1956. Metylkvikksølv ble bioakkumert i muslinger, krepsdyr og fisk, og kvikksølvet ble overført videre til lokalbefolkningen og husdyr som fikk Minamata-Chisso sykdom som resultat av kvikksølvforgiftning.  
Den tyske ubåten U864 som ble senket utenfor Fedje, Hordaland, inneholder over 60 tonn kvikksølv i  stålflasker, med uanede miljøkonsekvenser.  
Minamatakonvensjonen (2017) om kvikksølv er en global miljøavtale som skal forsøke å beskytte helse, miljø og natur mot skadelige utslipp av kvikksølv.  
 
Litteratur
Wikipedia
Publisert 4. feb. 2011 10:32 - Sist endret 11. mars 2022 14:21