Ladderaner

Ladderaner er en type lipider (fett) som inneholder to eller flere ringer med syklobutan i enden av fettsyrene, og finnes i membraner til anaerobe ammoniumoksiderende bakterier (anammoksbakterier). Syklobutaner danner fikantede ringer og navnet kommer fra stigetrinnene i en aluminiumsstige (eng.- ladder) som danner firkanter. Ringene med syklobutan gjør at fettet danner en usedvanlig tettpakket diffusjonstett barriære som er en viktig bestanddel i membranen til anammoksomer i  en divisjon med bakterier kalt planktomyceter (Planctomycetes) i gruppen planktobakterier.

Ladderaner har navnsetting hvor mange påfølgende ringer (n) som følger etter en syklobutanring, 4-ladderan inneholder fire syklobutanringer i trekkspillform (n=3). Syklobutan (C4H8) som danner et kvadratisk molekyl hører med til gruppen sykloalkaner. I ladderaner er det flere slike ringer koblet sammen.

Både hydrazin (N2H4) og hydroksylamin (NH2OH) er toksiske mellomprodukter i den anaerobe oksidasjonen av ammonium med til nitrogen (N2) med nitritt som elektronakseptor og ladderaner har en viktig funksjon i å isolere disse metabolismereaksjonene fra resten.

\(^-OOC-(CH_2)_n- \Box\Box\Box\Box\)

Ladderan med fire syklobutanringer og syregruppen i fettsyren (COO-) danner esterbinding med en av de tre hydroksylgruppene i glycerol.

Planktomyceter er bakterier med spesielle egenskaper. Bakteriene er prokaryoter og har ut fra definisjonen ikke celleorganeller slik som eukaryotene. Allikevel har planktomycetene en organellelignende struktur kalt anammoksosom. Navnet myceter blir brukt om sopp, men planktomycter er altså ikke sopp, men bakterier. Jfr. den gamle betegnelsen aktinomyceter på det som i dag kalles aktinobakterier. 

Tilbake til hovedside

Publisert 12. juli 2020 07:01 - Sist endret 12. juli 2020 07:18