Atom

Atom (gr. atomos - usynlig) - Den minste enhet et kjemisk stoff kan deles inn i og fremdeles opprettholde egenskapene til stoffet (grunnstoff, element). Atomet har en positivt ladet kjerne med stor masse omgitt av negativt ladete elektroner. Kjernen er bygget opp av nøytralt ladete nøytroner og positivt ladete protoner. Atomet angis ved atomnummeret (Z), som er lik antall protoner i kjernen, og massetallet (A) som er summen av protoner og nøytroner.

Atomteori

Elektronene finnes billedlig i elektronskall rundt kjernen. Første skall nærmest kjernen har plass til to elektroner, andre skall 8 elektroner, tredje skall 18 elektroner. Hvert skall er delt i underskall benevnt s, p, d, f og elektronene finnes i par i orbitaler. Orbitalene kommer i rekkefølge og orbitalene med lavest energi fylles først med elektroner 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s osv. Det er bare plass til to elektroner i hvert orbital og de må ha motsatt spin. Hvis det er flere orbitaler med lik energi tilgjengelig fylles det ett elektron i hvert orbital med parallelle spin inntil alle orbitalene er fylt. Deretter kan det fylles på med elektroner med motsatt spin. Hvis det er 8 elektroner i det ytre valensskallet får grunnstoffet økt stabilitet. Hvis atomer inngår i kjemisk binding med hverandre finnes elektronene lokalisert rundt kjernene til molekylene i molekylorbitaler.

Niels Bohr frimerke

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 21. sep. 2018 15:08