Allee effekter

Allee effekter er liten vekst som oppstår i små populasjoner med lav tetthet av individer per arealenhet. Det er ikke store aggregerte ansamlinger  av individer og store populasjoner som gir redusert vekst, men i små populasjoner med stor avstand mellom individene. Allerede Charles Darwin observerte at store populasjoner er bedre beskyttet mot predasjon og utryddelse. Individene konkurrerer om plass og ressurser, men det er også en positiv assosiasjon og sammenheng mellom populasjonsstørrelse, levedyktigheten til populasjonen (fitness), overlevelse, reproduksjon og viabilitet , egentlig litt i motsetning til Malthus-ligningen og den logistiske vekstkurven.

 

Alle effekter har flere årsaker, beskrevet av Warder Clyde Allee (1885-1955) i studiet av antall gullfisk i et akvarium. I en stor populasjon som formerer seg seksuelt og krever kontakt mellom hanner og hunner og deres gameter (kjønnsceller) så blir det ikke begrensning i antall mulige seksualpartnere. I små populasjoner med stor avstand mellom individene kan dette gi begrenset reproduktiv suksess. I små populasjoner kan innavlsdepresjon gi Allee effekt. Hos sosiale dyr som maur, bier, fugl, hjortedyr, ulv og primater vil samarbeidsatferd gi større mulighet for overlevelse for enkeltindividet. Per capita risiko for å bli tatt av en predator er mindre i en flokk med fugler eller antiloper, eller i en fiskestim. Det er flere øyne som kan varsle om fare, og dette gir enkeltindividene mer tid til å spise, hvor de slipper å konsentrere seg om å unngå selv å bli spist. Samarbeidsforsvar og samarbeid om furasjering. Flere individer kan også endre miljøet og lage nisjekonstruksjoner som reduserer konkurransen. Allelopati hos planter er et eksempel.

Allee effekter kan være store eller små, men begge er viktige i evolusjonær seleksjon. Habitatfragmentering kan i vår tid bidra til Allee effekter.

Imidlertid, små populasjoner kan også ha fordeler. Lite konkurranse om ressurser. Stor avstand mellom individene gjør det vanskelig for en predator og spesialisere seg på byttedyr som er sjeldne, de blir vanskelig å finne, og feromoner som virker over lang avstand gjør det mulig å finne seksualpartnere.

Den logistiske vekstkurven med Allee effekter:

\({dN \over dt }= rN \left (1 – N \over k \right ) \left ( N - a \over k \right )\)

hvor N er antall individer, r er veksthastigheten dN/dt er endring i antall individer per tidsenhet, k er bærekapasiteten, og a er et kritisk punkt for størrelse.

\({1 \over N} {dN \over dt}\)

er per capita vekstrate.

Tilbake til hovedside

Publisert 6. okt. 2015 13:38 - Sist endret 7. feb. 2019 08:55