Økologi

Organismene, deres livsmiljø og leveområde

Malt av Ingrid Aarnes

Økologi er det vitenskapelige studiet av hvordan levende organismer og det omgivende fysiske og kjemiske miljø samvirker og danner komplekse økologiske nisjer, nettverk og kretsløp, med gjensidig avhengighet (mutualisme).   Økologiske prinsipper har blitt undervist i heimstadlære i grunnskolen,  og som naturkundskapjordbeskrivelse eller naturfag (botanikk, zoologi, fysikk, kjemi og helselære). Carolus Linnaeus (Linné) med Oeconomia natura (1775) og Politia Naturae viste på 1700-1800-tallet en tankegang om økonomi og økologi, en naturens økonomi. Naturen ble betraktet som rasjonell med lovbasert balanse (nomos), med ordensprinsipp, energistrøm, selvbevarende sykluser, resiliens, harmonisk likevekt (homeostase) og selvregulering, koblet til menneskets økonomiske interesser. Den gentiske koden, celleteorien og biokjemi viser slektsskapet mellom alle arter på Jorden.  Arten menneske øker kraftig i antall, har et umettelig kortsiktig behov for ressurser, gir habitatfragmentering, og utkonkurrerer de andre artene som får redusert livsrom (biodiversitet).  Rachel Carsons bok The Silent Spring (1962) (Den tause våren) ga en oppvåkning og ny tankegang om miljø, bevaring, naturvern og naturfilosofi som ble koblet sammen med med faget økologi.  Laissez faire virker ikke, og i kjølvannet av menneskets  "framskritt og utvikling" ligger søppel, giftstoffer, tungmetaller, kloakk, forurenset hav, vann og land, økt CO2 i atmosfæren fra fossilt brensel, og ødelagte økosystemer. Urbanisering, fortetning, og kaninburbområder skaper en uoverstigelig distanse mellom det som var det opprinnelige biofile livet til mennesket i tilknytning til og i nær kontakt med naturen.  Som motvekt mot verdens forfall (mundus senescens, l.  verden eldes) og natura lapsa,  egoisme, grådighet og teorien om fri markedsøkonomi brukes øko- som forstavelse og ideologi i alt fra økologisk landbruk, økosofi, økokatastrofe til økoturisme (basert på flytransport ?). Den grønne klorofyllfargen, planter og skog demper menneskets angst og depresjon, og er et bedre virkemiddel enn medisinindustriens serotoninreopptakshemmere og gudelære.

Økologi

Økofysiologi

Økofysiologi er studiet av organismenes fysiologiske tilpasninger habitat og nisje.

Tilbake til hovedside

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:41 - Sist endret 5. okt. 2018 14:49