Tabeller

Tabeller

Potenser av 10

Navn Forkortelse Potenser av 10
Exa E 10 18
Peta P 10 15
Tera T 10 12
Giga G 10 9
Mega M 10 6
Kilo k 10 3
Hekto h 10 2
Deka da 10
Deci d 10 -1
Centi c 10 -2
Milli m 10 -3
Mikro   m 10 -6
Nano n 10 -9
Pico p 10 -12
Femto f 10 -15
Atto a 10 -18

På norsk er:

million = 10 6

milliard = 10 9 (Brukes ikke på amerikansk og engelsk)

billion = 10 12

trillion = 10 18

På amerikansk/engelsk er:

billion = 10 9 (tilsvarer vår milliard)

trillion = 10 12 (tilsvarer vår billion)

SI-enheter

 Mengdesymbol Enhet Symbol
Belysningsintensitet candela cd
Elektrisk strøm (I) ampére A
Lengde (l) meter m
Masse (ikke vekt) kilogram kg
Mengde stoff mol mol
Termodynamisk temperatur kelvin K
Tid (t) sekund s
Enheter i SI-systemet (Le Système International d´Unités)

Candela baserer seg på frekvensen 540×1012 hertz og enheter basert på dette f.eks. lux bør ikke brukes av biologer. Plantefysiologer måler lys i mmol×m-2×s-1 eller som energi (W×m-2) med angivelse av lyskilde.

Liter skrives ofte med stor L for ikke å forveksles med lengde (l).

1L=10-3×m3=1 dm3.

1 time (3.600 s), minutt (60 s) og dag (86.400 s) erstattes med sekund (s).

Flere av enhetene i SI-systemet avhenger av avansert teknologi:

1 m er lengden som lys beveger seg i vakuum i tidsintervallet 1/299.792.458 delen av et sekund.

1 s er varigheten av 9.192.631 perioder av strålingsovergang tilsvarende overgang mellom to av grunnivåene av cesium 133.

kg er massen (ikke vekten) til en prototyp ved Bureau International des Poids et Mesures (internasjonalt byrå for vekt og mål) utenfor Paris.

Vekt er et produkt av masse og aksellerasjon som skyldes gravitasjonskraften.

Vekten til 1 kg er 9.8 N (1 N= 1 kg×m×s-2). Angis noe i kg er det masse det er snakk om, ikke vekt, selv om det brukes i dagligtale. Massen endrer seg ikke med gravistasjonskraften, men det gjør vekten.

Alle objekter fjerner litt luft og i noen tilfeller må det korrigeres for dette. Tettheten til tørr luft (1 atm., 20 oC) er 1.205 kg×m-3

Fysiske enheter

 Mengde Navn Symbol Definisjon
Areal Kvadratmeter m 2  m m
Effekt Watt W J s -1eller A V
Elektrisk kapasitanse Farad F C V
Elektrisk konduktanse Siemens S A V -1 eller -1W
Elektrisk ladning Coulomb C A s eller J V -1
Elektrisk potensial Volt V J s-1 eller J C-1
Elektrisk motstand Ohm R ()W V A-1
Elektrisk strøm Ampére I (A) C s eller V
Energi Joule J N m eller C V eller W s eller kg m 2 s -2
Frekvens Hertz Hz svingninger s-1
Hastighet   m s-1 m s
Irradianse (energi)   W m 2 J s-1 m2
Irradianse (fotoner)   mol m 2 s -1 mol m-2 s-1
Kraft Newton N kg m s-2
Radioaktivitet Becquerel Bg s-1
Trykk Pascal Pa N m-2
Volum   m 3 m m m
Magnetisk feltstyrke     A m-1

Fysiske konstanter

 Konstant Symbol Verdi  Enhet
Avogadros tall N 6.022 10 23 mol -1/TD>
Elementærladningen til protonet e 1.602 10-19 C
Faradays konstant (N e) F 9.648 10 4 c mol -1
Gasskonstanten R 8.314 J K -1 mol -1
Boltzmanns konstant (R/N) k 1.381 10-23 J K -1
Molvolum STP (0 oC; 1 atm.)   22.414 10 3 cm 3 mol
Absolutt nullpunkt   273.15 K
Plancks konstant h 6.626 10-34 J s
Jorden gravitasjon (ved jordoverflaten) g 9.80665 m s -2
Lyshastighet i vakuum c 2.998 10 8 m s -1
Stefan-Boltzmanns konstant s 5.670 10-8 W m -2 K -4
Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:42