Rett linje

En rett linje er en lineær funksjon som lager en rett strek mellom to punkter, og angir den korteste veien mellom de to punktene i euklidsk geometri. En strek  eller linje i to dimensjoner (xy-planet, R2), eller en rett linje i det tredimensjonale i rommet (xyz-planet, R3). Man kan i teorien også tenke seg en rett linje i et n-dimenosjonalt vektorrom (Rn). To linjer er ortogonale hvis de står vinkelrett på hverandre. 

En rett linje har funksjonen y= f(x) lik:

\(y= a + bx\)

hvor a er et konstantledd som angir skjæring med y-aksen ("intercept)" i et rettvinklet koordinatsystem og b er stigningstallet (stigningskoeffisienten) til linjen. Stigningstallet b kan være positivt (linjen stiger når x øker) eller negativt (linjen synker når x øker). Når a=0 går linjen gjennom origo  med koordinatene (0,0). 

Generelt hvis en linje går gjennom punktene (x1,y1) og (x2,y2) i planet (2-D, R2) så er stigningskoeffisienten b:

\(b=\displaystyle\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\Delta y}{\Delta x}\)

Vi ser først på den enkle linjen:

\(y= 1+ x\)

som er en rett linje med stigningstall og skjæringspunkt lik 1.

Den deriverte til linjen y' blir lik 1

\(y'= 1\)

Den deriverte  er lik 1 som er stigningstallet.Det vil si at når x øker med 1, så øker også y med 1. Husk at den deriverte til en funksjon sier noe om en funksjon i planet eller rommet stiger eller synker og i hvilken retning endringen skjer. 

Rett linje 1

Grafisk framstilling av en rett linje y= 1+ x. Se at stigningstallet blir lik 1, og at linjen har skjæringspunkt med y-aksen ved punktet (0,1).

Vi kan regne ut integralet, det vil si arealet under kurven i x-intervallet  (-1,0), som blir lik 0.5. Se på figuren tilsvarer dette halvparten av arealet til et kvadrat 1 x 1. Integrere vil si å bestemme arealet under en kurve (funksjon) i et intervall angitt på x-aksen. 

\(\displaystyle\int_{-1}^0 (1+x) dx= 0.5\)\(\displaystyle\int_{-1}^0 (1+x) dx = 0.5\)

Rett linje 2

Linjer med forskjellige stigningstall b, men samme skjæring med y-aksen a= 1. 

Rette linjer 3

Linjer med samme stigningstall b= 0.5, men forskjellig skjæringspunkt med y-aksen

Vi lager en linje som går gjennom punktene (-1, -2) og (2, 3), hvor vi ser at stigningstallet er Δy/Δx=5/3

Rett linje 4

En rett linje gjennom punktene med koordineter (-1, -2) og (2, 3),

Beregner stigningstallet b:

\(b=\displaystyle\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{-3-(-2)}{-2-(-1)}= \frac{5}{3}= 1.666 \dots\)

Bestemmer skjæringspunktet med y-aksen ved å la linjen gå gjennom (2,3):

\(a= 3-b\cdot 2= 3-\frac{5}{3}2= -0.33 \dots\)

Tilbake til hovedside

Publisert 29. jan. 2020 10:41 - Sist endret 29. jan. 2020 12:36