Regel 23 Plassiffer for funksjonelle grupper

Den funksjonelle gruppen i et alken er dobbeltbindingen og i et alkyn trippelbindingen. Andre funksjonelle grupper blir oppgitt med forstavelse (tabell 3) eller en endelse (tabell 4). I en forbindelse nummereres C-atomene slik at lavest plassiffer oppnås for:

1. den funksjonelle gruppen som bestemmer stoffgruppen og gir endelsen i navnet

2. en dobbeltbinding

3. en trippelbinding

4. en funksjonell gruppe som blir angitt med en forstavelse i navnet

Eksempel 23

a)

heter but-3-ensyre

b)

heter 4-klorbut-1-en

c)

heter 5-bromsykloheks-3-en-1-ol

Spørsmål 23

Hva heter

a)

b)

c) CH2=CH-CH2-CH2-CHO

Se fasit

tilbake til Funksjonelle grupper og stoffgrupper

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:31