Regel 45 Sammenvokst forbindelse

I en sammenvokst forbindelse (fused compound) er det minst to felles naboatomer for to aromatiske ringer. Ofte brukes trivialnavn. Hvis forbindelsen består av to identiske monosykliske ringer, får den navn ut fra antall C-atomer i ringenheten (tabell 13A) med endelsen -alen. Hvis det er fire eller flere benzenringer på rett linje, får forbindelsen navn ut fra antall ringer (tabell 13A) med endelsen -acen.

De polysykliske aromatiske hydrokarbonene (PAH) har tre eller flere aromatiske ringer. Navnet tar ofte utgangspunkt i trivialnavnet på en bestemt ringstruktur. Forstavelsen benz- legges til hvis en benzenring er sammenvokst med denne ringstrukturen. I hakeparentes settes en bokstav for den "siden" der sammenvoksningen har skjedd. Bokstavene følger fortløpende rundt utgangsstrukturen slik at side a er mellom C-atom 1 og 2, og slik at alle sider får en bokstav.

Eksempel 45

a)

heter pentalen


heter pentacen

c) Antracen kan betraktes som utgangsstoff for benz[a]antracen og dibenz[a,h]antracen.

d)

Pyren kan betraktes som utgangsstoff for dibenz[a,i]pyren

Dibenz[a,i]pyren

Spørsmål 45

Hva er navnet eller strukturformelen for

a)

b)

c) benz[a]pyren

d)

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:54