Kjemi programrådsmøte 14.2.2020

Velkommen til første møte i nytt programråd, 14.2.2020.

Her finner du innkalling, saksliste og referat.

Innkalling:

Meldt forfall: Steven Wilson, Vivian Nhu Y Cao, Karoline Hartvig og Keerthana Balashankar.

Tid og sted: VU60, kl 13:15-15:00

Saksliste:

Sak 01-20: Vedtakssak/orienteringssak. Konstituering av nytt programråd.

Programrådsleder redegjør kort for programrådets oppgaver, og litt om planer fremover.

Referat: Programrådets mandat ble raskt gjennomgått. Forslag løftes videre.

 

Sak 03-20: Orienteringssak: Generisk kompetanse på masternivå

Studieåret 2018/2019 ble det gjort en pilot med semestersamlinger om generisk kompetanse på masternivå.Tilbakemeldingene fra både studenter og ansatte var at mange tema var relevante, men opplegget var for omfattende. For studenter som hadde gjennomført opplæring i forbindelse med bachelorprosjekt, var også en del av innholdet kjent stoff.

Inneværende studieår kjøres en ny pilot med et slankere og mer målrettet opplegg. De tre første semestrene er det tre obligatoriske 2-timers samlinger per semester. Dagen etter hver samling er det en frivillig workshop (2 timer) der de som ønsker det kan jobbe mer hands-on med f.eks. litteratursøk eller referansebibliotek. I siste semester er det et frivillig tilbud om skrivehjelp.

Her finner du mer informasjon om opplegget og lenke til seminarprogram for de ulike semestrene.

Referat: Det ble informert om gammelt opplegg og hvilke endringer som er nytt fra og med høsten 2019. Innspill fra programråd om at generisk kompetanse også bør inkorporeres tidligere i studieløpet (bachelor).

 

Sak 02-20: Diskusjonssak/orienteringssak: Resultatene fra Studiebarometeret 2019:

Alle studieprogrammer er pålagt å gjennomføre årlige undersøkelser for å måle studiekvalitet. På Kjemisk institutt har vi ikke en egen undersøkelse av studentenes opplevelse av studiet, men bruker Studiebarometeret som vårt verktøy på dette området. Studiebarometeret er en studiekvalitetsundersøkelse utviklet av NOKUT, og gjennomføres årlig. Nedenfor finner dere et sammendrag (med kommentarer) av resultatene for bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi, og masterprogrammet i kjemi. Dere kan også se de fullstendige resultatene for de to studieprogrammene, samt resultatene for Studiebarometeret på fakultetsnivå.

Referat: Rask gjennomgang av studiebarometerets resultater. For bachelor er tilbakemeldingene generelt gode. Høy score på veiledning og tilbakemelding. Lav score på studentmedvirkning og tilknytning til arbeidsliv. Det jobbes med å utvikle et praksisemne ved KI.

For master er tilbakemeldingene nedadgående. Dette er første kull på nytt masterprogram, og noe av nedgangen kan nok skyldes "barnesykdommer" på nytt program. Ok tilbakemelding på undervisning, mens organisering og studentmedvirkning scorer lavt. Økt bemanning i studieadministrasjonen våren 2020 håper å kunne hjelpe. Viktig å synliggjøre kompetansen studentene tilegner seg gjennom masterstudiene. Programråd etterlyser et sterkere alumni-nettverk.

 

 

Sak 04-20: Vedtakssak. Endringer i KJM5630/9630 Molekylmodellering

Emneansvarlig ønsker at emnet moderniseres med oppdaterte metoder innen molekylmodellering og et mer konseptuelt fokus. Emnet sikter på å fylle behov for opplæring også hos andre miljøer som bruker molekylmodellering i sitt arbeid.

Vedtaksforslag: Programårdet i kjemi ønsker at emnet endres som foreslått. Siden overlapp mellom nåværende og endret emne er estimert til 3 studiepoeng, ber vi studieadministrasjonen vurdere om emnet skal fortsette som en ny versjon av gammelt emne, eller om det bør opprettes som et nytt emne med ny emnekode.

Merk at et vedtak fra oss ikke betyr at endringen er godkjent, men at endringsforslaget har vår anbefaling på sin vei videre opp i systemet.

Vedtak: Programrådet støtter endringene i KJM5630/9630 - Molekylmodellering. Foreslår ny emnekode pga kun 3 studiepoeng overlapp. 

Programråd diskuterte emneplanlegging på nett (EpN) og påpekte viktigheten av at studieadministrasjonen informerer programrådet om endringer på emner. Programrådet frykter at gjennom EpN kan mange endringer bli gjort, uten at programrådet blir informert. Det ble uttrykt frustrasjon over korte og tidlige frister i EpN. Innspill om at studentene ønsker lenger tid enn fra begynnelsen av mai for å planlegge høstsemesteret.

 

Sak 05-20: Diskusjonssak/vedtakssak: Vitnemålstekster for masterprogrammet i kjemi

Det skal lages vitnemålstekster for de nye masterprogrammene i kjemi. Mesteparten av teksten følger en standardmal fra fakultetet, men ett avsnitt kan tilpasses studieprogrammet. Det er også mulig å differensiere dette avsnittet for de ulike studieretningene hvis det er ønskelig.

Siden fristen for disse tekstene er 21. februar, har programrådsleder laget et utkast til en tekst som kan brukes på masterprogrammet som helhet. Programrådet kan imidlertid gjerne foreslå forbedringer til utkastet, eller bli enige om at vi ønsker ulike tekster på hvert studieprogram. Slike tekster må i så fall forfattes av de ulike undervisningsgruppene og sendes studieadministrasjonen innen 20. februar.

Vedtak: Programrådet støtter forslaget til vitnemålsteksten for masterprogrammet i kjemi, og ønsker en felles tekst. Ønsker å legge til HMS i teksten, og i tillegg ha den på engelsk.

 

Sak 06-20: Nye studieløp for bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi

Da studieløpene for det nåværende bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi ble lagt, la man vekt på å bygge studieløp med et sterkt innslag av kjemiemner allerede fra første semester, og en oppbygging som gjorde at studentene på våre to studieretninger kunne ha felles emner de første tre semestrene. Dette er fine prinsipper, men oppbyggingen skaper visse problemer. I dag kommer biokjemi før organisk kjemi og fysikalsk kjemi før studentenes fysikkemne. En del studenter har i tillegg etterlyst muligheten til å inkludere mer matematikk og fysikk i bachelorgraden enn det dagens oppbygging legger opp til.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter og ansatte er det derfor utarbeidet et forslag til ny oppbygging av studieløpene i bachelorprogrammet. Forslaget tar utgangspunkt i tre studieretninger istedenfor dagens to, og at studentene på de ulike retningene tar forskjellige emner allerede i første semester.

Dette er en sak som bør forankres godt på instituttet, og der folk bør få komme med innspill. Samtidig er det et ønske om å få på plass nye studieløp så raskt som mulig. Hvis det er generell tilslutning til det nye forslaget til studieløp, eventuet med små endringer, kan vi prøve å få disse studieløpene på plass allerede for studieåret 2020/2021. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan komme formelle og praktiske hindringer i veien lenger opp i systemet. Hvis det er delte oppfatninger om det nye forslaget, bør vi ha en grundigere prosess og heller ta sikte på å få på plass nye studieløp fra høsten 2021.

Forslag til nye studieløp for bachelorprogrammet i kjemi

 

Innspill som er kommet inn før møtet:

(Her har jeg ikke rukket å gjøre ting om til pdf, så ymse formater):

Kort redegjørelse for forhold knyttet til enkelte innspill:

(Dette er en tekst under arbeid, og vil trolig endre seg til referatet):

Innspill: KJM2400 Analytisk kjemi I bør flyttes til 4. semester istedenfor KJM1130 Fysikalsk kjemi I

Kommentar: KJM2400 er obligatorisk i to studieløp på lektorprogrammet, der det er lite slingringsmonn. Vi fant ingen god måte å flytte emnet på i første omgang. Derfor foreslår vi isteden å flytte KJM1130 Fysikalsk kjemi I, som tilsynelatende kunne bytte plass med ex.phil i MENA-programmet. Det er også en fordel å ha KJM2400 før KJM2500 Syntese og karakterisering, ettersom godkjent labkurs i KJM2400 er anbefalt forkunnskap for KJM2500. Grunnen til det er at KJM2500 tar utgangspunkt i at studentene har lært å jobbe selvstendig på lab. Å ha disse to labintensive emnene i samme semester kan også by på problemer.

 

Innspill: Det er svært uheldig for MENA-programmet om KJM1130 Fysikalsk kjemi I flyttes til 4. semester. Det blir for sent for studentene å lære om termodynamikk i 4. semester.

Kommentar: Flyttingen av KJM1130 Fysikalsk kjemi I er åpenbart mer uheldig for MENA-programmet enn først antatt. Det vil si at vi enten må gjøre omrokkeringer i eget forslag, eller i større grad gå inn i en dialog med andre studieprogrammer (lekotr og MENA) om muligheten for å gjøre endringer. Det er kompleks prosess, men det betyr ikke at vi ikke skal prøve.

 

Innspill: Vi bør ikke ha studieløp som utelukker en studieretning, slik matematikk- og fysikktungt studieløp nå later til å utelukke muligheten for å kvalifisere seg til master i organisk kjemi på normert tid.

Kommentar: Dette er et helt legitimt synspunkt, men vi må være oppmerksomme på at det ikke er umulig å ta master i organisk med utgangspunkt i dette studieløpet selv om det er noe mer kronglete enn i et studieløp med to ledige plasser i 5. semester. Her må vi se på mulighetene, og hva som kan ansees for å være akseptable løsninger.

Diskusjon på møtet: Programrådet diskuterte ønske om å ha kun ett studieprogram, med størst mulig valgfrihet, og anbefalte studieløp heller enn studieretninger. Programrådet ønsker å være tydelige på instituttets "kjemi"-identitet. Det ble diskutert om det skal gjøres endringer som vil bli iverksatt allerede høsten 2020, for eksempel undervise matte 1.semester (høst), flytte fysikk til 2. semester og flytte biokjemi til 3. semester.

Programrådet ønsker at administrasjonen må løse problemer rundt oppmelding, med tanke på studieløp i stedet for studieretninger, og undersøke hvilke konsekvenser dette kan ha for studentene.

Saken diskuteres videre på neste møte. Forslag til endringer som kan tre i kraft allerede høsten 2020 kan bli sendt på sirkulasjon.

 

 

Sak 07-20: Diskusjonssak: Emnesider for masteroppgaven

Denne saken vil bli utsatt hvis vi får for liten tid.

Masteroppgavene får nå egne emnesider. Disse vil, i tillegg til å informere om forhold direkte relatert til masteroppgaven og peke videre til viktig informasjon, også gi en oversikt over den generiske kompetansen studentene har tilegnet seg. Per i dag er våre sider i stor grad lik fakultetets standardmal. Disse emnesidene er noe vi som programråd har ansvar for sammen med studieadministrasjonen, og innspill til hvordan sidene kan forbedres, er velkomne. Studieadministrasjonen informerer om ytterligere behov for oppgraderinger på emnesidene eller programsidene på masterprogrammet. Det åpnes for innspill og diskusjon rundt emnesidene.

Programrådet fikk ikke tid til å diskutere denne saken, så den er utsatt til neste møte.

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. feb. 2020 18:40 - Sist endret 25. mars 2021 16:51