2020

Kvinneleg kunde i apotek
Publisert 20. feb. 2020 10:18

Når forskarane skal undersøkja kva råd kundane får på apoteket, får dei best resultat når dei tilsette ikkje veit kven dei er. Men dei må vera merksame på dei etiske omsyna.

Les heile saka på Titan

Silhuettar av fire personar mot ein bakgrunn av medisinbrett
Publisert 12. feb. 2020 14:58

Ein gjennomgang av medisineringa til 40 psykisk utviklingshemma pasientar avdekka problem for ein tredjedel av dei føreskrivne legemidla.

Les heile saka på Titan

Illustrasjon av blodåre som er i ferd med å tettes
Publisert 10. feb. 2020 06:47

Pasientar med akutte hjerte- og karsjukdommar har auka nivå av enzymet legumain. Derfor har ein trudd at enzymet var forbunde med risiko. Men kanskje er det heilt motsett, at legumain er på pasienten si side.

Les heile saka på Titan

Kvinne som holder tre brett tabletter med en bekymret mine
Publisert 7. feb. 2020 06:14

Mange kvinner sluttar å ta viktige legemiddel når dei blir gravide av frykt for å skada fosteret. Men vi veit ikkje nok om kor stor risiko ulike legemiddel faktisk fører med seg.

To hender som holder omsorgsfullt i en tredje i en sykehusseng
Publisert 6. feb. 2020 07:54

For ikkje mange år sidan fekk alle pasientar med same krefttype same behandling. No leitar forskarane etter den rette behandlinga for den enkelte pasienten, uavhengig av krefttype.

Les heile saka på Titan

Mikroskopfoto av vesiklar
Publisert 3. feb. 2020 06:20

Vesiklar er små «pakker» som bakteriar sender ut. Dei har potensial til å bli brukt i vaksinar, men då må forskarane undersøkja kva dei inneheld. Det er lettare sagt enn gjort.

Les saka på Titan

Tre dropar av ulik storleik
Publisert 27. jan. 2020 13:46

Fram til no har det vore vanskeleg å analysera svært små biologiske prøvar utan å mista informasjon i prosessen. Léon Reubsaet drog frå Farmasøytisk institutt til prestisjeuniversitetet Caltech for å løysa problemet.

Les heile saka på Titan

Puslespel som manglar bitar
Publisert 23. jan. 2020 12:37

Forsking på helse hjå ufødde barn kan ha usynlege hol fordi forskarane ikkje tek omsyn til manglar i datamaterialet sitt. Forskarar frå Farmasøytisk institutt vil synleggjera det usynlege.

Les heile saka på Titan

Laksesmolt i akvarium
Publisert 15. jan. 2020 10:52

Laksefôr inneheld meir planteolje og mindre langkjeda, fleirumetta omega-3-feittsyrer enn det gjorde før. Det går bra for fisken sin del, men for oss menneske kan det på lang sikt ha uventa konsekvensar.

Les heile saka på Titan

Det afrikanske treet Ficus platyphylla
Publisert 10. jan. 2020 09:57

Eit vestafrikansk treslag har tradisjonelt blitt brukt mot ei lang rekkje sjukdommar. Då forskarane undersøkte kva borken inneheldt, fann dei fleire stoff som kan forklara kvifor.

Les heile saka på Titan

Jente som et sukkerspinn
Publisert 7. jan. 2020 12:42

Persontilpassa legemiddel vil gje betre behandling for mange pasientar. Men skal vi lukkast med det, må vi forstå betre den stofftilstanden som vert kalla amorf.

Les heile saka på Titan